Marina Dimitrijević

Preuzmite bibliografiju u word formatu

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

Rbr NAZIV RADA
1    Poreski postupak : magistarska teza / Marina Dimitrijević. - Niš : /autor/, 2002. - 174 str. ; 30 cm
2    Reforma poreske administracije u Republici Srbiji : doktorska disertacija / Marina Dimitrijević. – Niš : /autor/, 2006. – 389 listova ; 30 cm
3    Poresko pravo Srbije / Mileva Anđelković, Marina Dimitrijević. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2009. – 395 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-7148-096-3
4    Pravni položaj poreskih obveznika / Marina Dimitrijević. - Niš : SKC, 2012. - 215 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-7757-197-9
5    Ispunjavanje poreskih obaveza / Marina Dimitrijević. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2017. - 179 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-7148-230-1
6    Modeli javnog budžetiranja / Marina Dimitrijević. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2017. - 201 str. ; 24 cm.
   ISBN 978-86-7148-234-9

 

ČLANCI

Rbr NAZIV RADA
1    Poreska administracija u Srbiji / Marina Dimitrijević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2001. – Br. 40-41 (2000-2001), str. 255-271
   ISSN 0350-851
2    Strana ulaganja i njihovo podsticanje / Marina Dimitrijević
   U: Strana ulaganja / /glavni i odgovorni urednik Milorad Božić/. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2001. - Str. 199-210
   ISBN 86-7148-031-3
3    Danočna postapka vo reformski uslovi / Marina Dimitrijević
   U: Zbornik vo čest na život i deloto na Vasil Grivčev. – Skopje : Praven fakultet, 2002. – Str. 457-470.
4    Poreski sistemi zemalja u tranziciji / Marina Dimitrijević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2002. – Br. 42 (2002), str. 371-387
   ISSN 0350-85011
5    Poreski postupak u funkciji ostvarenja prava obveznika poreza / Marina Dimitrijević
   U: Poreske reforme u Republici Srbiji : zbornik radova. Knj. 2, Primena poreza / editor Jovan Gorčić. - Beograd : Proinkom, 2003. - Str. 95-111
   ISBN 86-82401-09-6
6    Reforma poreske administracije u savremenim uslovima / Marina Dimitrijević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2003. – Br. 43 (2003), str. 303-318
   ISSN 0350-8501
7    Reformski izazovi modernizacije poreske administracije u Srbiji / Marina Dimitrijević
   U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i demokratska kultura. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2003. – Tom 2, br. 10 (2003), str. 437-448.
   ISSN 0350-0500
8    Organizaciona struktura modernih poreskih administracija / Marina Dimitrijević
   U: Renesansa finansija : zbornik radova u spomen prof. dr Miodragu Matejiću / /urednici Miodrag Jovanović, Mileva Anđelković/. - Niš : Pravni fakultet, 2004. - Str. 139-156
   ISBN 86-7148-044-5
9    Poreski sistem, poreska administracija i poreski moral / Marina Dimitrijević
   U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i kulturne razlike. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2004. – Tom 2, br. 10 (2004), str. 385-393.
   ISSN 0350-0500
10    Pretpostavke i pokazatelji uspešnog administriranja poreskim sistemom / Marina Dimitrijević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. – Br. 45 (2004), str. 189-201.
   ISSN 0350-8501
11    Neki aspekti razvoja odnosa poreske vlasti i poreskih obveznika na početku 21. veka / Marina Dimitrijević
   U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i univerzalne vrednosti. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2005. – Tom 2, br. 10 (2005), str. 769-779.
   ISSN 0350-0500
12    Osnovne promene poreskog prava Republike Srbije u postupku usaglašavanja sa poreskim pravom Evropske unije / Marina Dimitrijević
   U: Pravni sistem Republike Srbije – usaglašavanje sa pravom Evropske unije : zbornik radova. - Niš : Pravni fakultet, 2005. – Str. 409-422
   ISBN 86-7148-058-5
13    Reformski izazovi modernizacije poreske administracije u Srbiji / Marina Dimitrijević
    U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2005. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 430-439.
   ISBN 86-7148-054-2
14    Aktuelna pitanja srpskog poreskog prava i njegove primene / Marina Dimitrijević
   U: Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije : zbornik radova. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. – Str. 417-430.
   ISBN 86-7148-067-4
15    Evropski standardi i prava obveznika poreza u Srbiji / Marina Dimitrijević
   U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i humana budućnost. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2006. – Br. 10, tom 2 (2006), str. 883-895.
   ISSN 0350-0500
16    Neki aspekti razvoja odnosa poreske vlasti i poreskih obveznika na početku 21. veka / Marina Dimitrijević
   U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2006. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 631-641.
   ISBN 86-7148-063-1
17    Evropski upravni prostor : reformske promene u Poreskoj upravi Srbije/ Marina Dimitrijević
   U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i sloboda. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2007. – Tom 2, br. 10 (2007), str. 915-928.
   ISSN 0350-0500
18    Poreski postupak u našem pravu / Marina Dimitrijević
   U: Naučna konferencija "Izgradnja pravnog sistema Republike Srbije" : zbornik sažetaka. - Niš : Pravni fakultet, 2007. - Str. 77.
19    Poreski postupak u našem pravu / Marina Dimitrijević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2007. – Br. 49 (2007), str. 291-302.
   ISSN 0350-8501
20    Funding Social Insurance / Marina Dimitrijević, Goran Obradović
   U: Facta Universitatis. Series Law and Politics. – Niš : University of Niš, /2008/. - Vol. 3, No 1 (2005), str. 53-61.
   ISSN 1450-5517
21    Obeležja prava na dobru upravu u poreskom postupku / Marina Dimitrijević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2008. – Br. 52 (2008), str. 129-144.
   ISSN 0350-8501
22    Poreska administracija u svetlu nekih evropskih zahteva / Marina Dimitrijević
   U: Pravni život : tematski broj. Pravo i međunarodne integracije. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2008.- God. 57, tom 3, br. 11 (2008), str. 725-738
   ISSN 0350-0500
23    Starenje stanovništva i kriza sistema tekućeg finansiranja penzija / Goran Obradović, Marina Dimitrijević
   U: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova, Budvanski pravnički dani. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2008. – Str. 545-554.
24    Starenje stanovništva i kriza sistema tekućeg finansiranja penzija / Goran Obradović, Marina Dimitrijević
   U: Pravni život. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2008. – Br. 7-8 (2008), str. 163-172
   ISSN 0350-0500
25    Harmonizacija poreza u Evropskoj uniji-očekivanja i rezultati / Marina Dimitrijević
   U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2009. – Br. 5-8 (2009), str. 284-295.
   ISSN 0354-3501
26    Pravna zaštita obveznika poreza / Marina Dimitrijević
   U: Pravni život : tematski broj. Pravo i vreme. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2009.- God. 58, tom 4, br. 12 (2009), str. 151-160.
   ISSN 0350-0500
27    Stanje i perspektive sistema penzijskog osiguranja u Srbiji / Hasiba Hrustić, Marina Dimitrijević
   U: Socijalna misao. – Beograd : Socijalna misao, 2009. – Br. 4 (2009), str. 89-102.
   ISSN 0354-401X
28    Usaglašenost načela poreskog postupka u Srbiji sa načelima upravnog prava Evropske unije / Marina Dimitrijević
   U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 3 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2009. – Str. 301-313.
   ISBN 978-86-7148-103-8
29    Značaj kooperativnosti poreskih obveznika u savremenom poreskom postupku / Marina Dimitrijević
   U: Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspektive : zbornik radova. Sv. 1 / urednici Nataša Stojanović i Srđan Golubović. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2009. - Str. 417-432.
   ISBN 978-86-7148-098-7
30    Značaj kooperativnosti poreskih obveznika u savremenom poreskom postupku / Marina Dimitrijević
   U: Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspektive : zbornik sažetaka / /urednici Nataša Stojanović i Srđan Golubović/. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2009. - Str. 52.
   ISBN 978-86-7148-091-8
31    Moguće novine u domenu zaštite prava poreskih obveznika / Marina Dimitrijević
   U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 5 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. – Str. 45-58.
   ISBN 978-86-7148-121-2
32    Novi pogled na neka prava obveznika poreza / Marina Dimitrijević
   U: Pravni život : tematski broj. Pravo i prostor. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2010. - Br. 11, tom 3 (2010), str. 675-684.
   ISSN 0350-0500
33    Odrednice u enciklopediji / Marina Dimitrijević
   U: Srpsko-albanski pravni leksikon = Leksikoni juridik serbisht-shqip //glavni urednik Nevena Petrušić/. - Beograd : Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, 2010. - 749 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-6187-014-9
34    Penzijski sistemi danas i aktuelnost njihove reforme / Marina Dimitrijević
   U: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva / Budvanski pravnički dani. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2010. - Str. 437-447.
   ISBN 978-86-7542-081-1
35     Stare i nove dileme u reformi poreskog prava Srbije / Marina Dimitrijević
   U: Aktuelne tendencije u razvoju i primeni evropskog kontinentalnog prava : tematski zbornik radova. Sv. 1. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. - Str. 345-360.
   ISBN 978-86-7148-118-2
36    Stare i nove dileme u reformi poreskog prava Srbije / Marina Dimitrijević
   U: Aktuelne tendencije u razvoju i primeni evropskog kontinentalnog prava : zbornik sažetaka. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. - Str. 42.
   ISBN 978-86-7148-112-0
37    Uloga poreza u stvaranju povoljnih ekonomskih uslova u Srbiji / Marina Dimitrijević
   U: Srbija u savremenom geostrateškom okruženju. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu /etc./, 2010. - Str. 438-448.
   ISBN 978-86-7067-133-1
38    Poreski postupak i smernice savremenog pravnog i društvenog života / Marina Dimitrijević
   U: Pravna riječ. – Banja Luka: Udruženje pravnika Republike Srpske, 2011. – Br. 27 (2011), str. 369-378.

   ISSN 1840-0272
39    Poresko pravo pred zahtevima modernog društva / Marina Dimitrijević
   U: Pravni život : tematski broj. Pravo i odgovornost. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2011. - Br. 10, tom 2 (2011), str. 921-929.
   ISSN 0350-0500
40    Poresko pravo u vreme društvene krize / Marina Dimitrijević
   U: Pravni sistem i društvena kriza : zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije. Sv. 1. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2011. - Str. 505-517.
   ISBM 978-86-6083-019-9
41    Privreda i vladavina prava u kontekstu izazova savremenog oporezivanja / Marina Dimitrijević
   U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2011. - Br. 7-9 (2011), str. 626-638.
   ISSN 0354-3501
42    Reformisanje državne uprave i evropski upravni standardi / Marina Dimitrijević
   U: Unapređenje konkurentske prednosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije: tematski zbornik radova / redaktor Bojan Krstić. - Niš : Ekonomski fakultet Univerziteta, 2011, str. 77-94.
   ISBN 978-86-6139-033-3
43    Važnost poreskog savetovanja u lavirintu poreske regulative / Marina Dimitrijević
   U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 1 / [urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 345-356.   
   ISBN 978-86-7148-148-9
44    Opšti osvrt na fenomen poreske saglasnost obveznika / Marina Dimitrijević
   U: Pravni život : tematski broj. Pravo i moral. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2012. - Br. 10, tom 2 (2012), str. 973-984.
   ISSN 0350-0500
45    Dostignuća i potencijalne promene u mehanizmima zaštite prava obveznika poreza / Marina Dimitrijević
    U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 3 / [urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2013. - Str. 291-306.
   ISBN 978-86-7148-178-6
46    Poreska administracija pred savremenim društvenim izazovima / Mileva Anđelković, Marina Dimitrijević
   U: Teme. - Niš : Univerzitet, 2013. - Br. 4 (2013), str. 1763-1778.
   ISSN 0353-7919

47    Poreska saglasnost obveznika - pogled u stvarnost i nagoveštaj budućnosti / Marina Dimitrijević
   U: Zbornik Pravnog fakulteta u Podgorici. - Podgorica : Pravni fakultet, 2013. - God. 33, br. 42 (2013), str. 214-228.
   ISSN 0350-5626
48    Poštovanje i zaštita dostojanstva poreskih obveznika u poreskom postupku / Marina Dimitrijević
   U: Pravni život: tematski broj. Pravo i dostojanstvo - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2013. - God. 62, br. 11, tom 3 (2013), str. 45-59.

   ISSN 0350-0500

49    Stvaranje uslova za razvoj modernih penzijskih sistema / Marina Dimitrijević
   U: Radno i socijalno pravo. - Beograd : Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, 2013. - Br. 2 (2013), str. 103-118.
   ISSN 1450-5800

50    Inoviranje procesa upravljanja poreskom saglasnošću / Marina Dimitrijević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2014. - Br. 67 (2014), str. 185-198.
   ISSN 0350-8501
51    Odrednice lojalnosti poreskih obveznika / Marina Dimitrijević
   U: Pravni život: tematski broj. Pravo i načelo savesnosti i poštenja - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2014. - God. 63, br. 11, tom 3 (2014), str. 89-102.
   ISSN 0350-0500
52    Poresko pravo kao ogledalo društvene stvarnosti / Marina Dimitrijević
   U: Pravo i društvena stvarnost : naučni skup sa međunarodnim učešćem. Sv. 2. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2014. - Str. 65-78.
   ISBN 978-86-6083-035-9
53    Poresko upravno postupanje i poreska saglasnost obveznika / Marina Dimitrijević
   U: Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU: tematski zbornik radova / glavni i odgovorni urednik Miroslav Lazić. - Niš : Pravni fakultet, 2014. - Str. 295-308.
   ISBN 978-86-7148-187-8
54    Proces evropskih integracija i budućnost nacionalnih poreskih sistema / Marina Dimitrijević
   U: Međunarodna naučna konferencija "Usklađivanje prava Srbije sa pravom Evropske unije": zbornik sažetaka. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2014. - Str. 114.
55    Proces evropskih integracija i budućnost nacionalnih poreskih sistema / Marina Dimitrijević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2014. - Br. 68 (2014), str. 753-774.
   ISSN 0350-8501
56    Fiskalna konsolidacija kao imperativ upravljanja javnim finansijama u Republici Srbiji / Mileva Anđelković, Marina Dimitrijević
   U: Finansije. - Beograd : Ministarstvo finansija Republike Srbije, 2015. - God. 70, br. 1-6 (2015), str. 32-47.
   ISSN 0015-2145
57    Mehanizmi podsticanja poreske discipline obveznika / Marina Dimitrijević
   U: Pravni život: tematski broj. Pravo i autonomija ličnosti. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2015. - God. 64, br. 11, tom 3 (2015), str. 17-28.
   ISSN 0350-0500
58    Neophodnost promena u poreskom postupku / Marina Dimitrijević
   U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2015. - God. 12, br. 42 (2015), str. 345-360.
   ISSN 1840-0272
59    Pravičnost i aktuelno modeliranje poreskih sistema u svetu / Marina Dimitrijević
    U: Međunarodna naučna konferencija "Pravo u funkciji zaštite slabijeg": zbornik sažetaka / [glavni i odgovorni urednici Milena Jovanović Zattila, Miroslav Lazić]. - Niš : Pravni fakultet, Centar Za publikacije, 2015. - Str. 44 ; 24 cm
   ISBN 978-86-7148-200-4
60    Pravičnost i aktuelno modeliranje poreskih sistema u svetu / Marina Dimitrijević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2015. - Br. 70 (2015), str. 277-292.
   ISSN 0350-8501
61    Advancing budget control in contemporary budget systems / Marina Dimitrijević
   U: Legal, social and political control in national, international and EU law: collection of papers / Editors-in-Chief Miroslav Lazić and Saša Knežević. - Niš : Faculty of Law, 2016. - Str. 753-766.
   ISBN 978-86-7148-229-5
62    Budžetiranje prema učinku kao najviši stadijum razvoja budžetskog sistema /Marina Dimitrijević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2016. - Br. 73 (2016), str. 87-104.
   ISSN 0350-8501
63    Kompleksnost promena u domenu upravljanja javnim rashodima / Marina Dimitrijević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2016. - Br. 72 (2016), str. 105-122.
   ISSN 0350-8501
64    Noviteti u savremenom javnom budžetiranju / Marina Dimitrijević
   U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2016. - God. 13, br. 46 (2016), str. 255-269.
   ISSN 1840-0272
65    Osnove programskog budžetiranja / Marina Dimitrijević
   U: Projekat "Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU": zbornik radova. Knj. 3 / [glavni i odgovorni urednik Miroslav Lazić ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Pravni fakultet, 2016. - Str. 135-147.
   ISBN 978‐86‐7148‐216‐5
66    Primena poreskih zakona i promenljive društvene okolnosti / Marina Dimitrijević
   U: Pravni život : tematski broj. Pravo i društveni imperativ. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2016 – Br. 11, tom 3 (2016), str.65-76.
   ISSN 0350-0500
67    Tax compliance as an imperative in the contemporary state / Marina M. Dimitrijević
   U: Teme. - Niš : Univerzitet, 2016. - God. 40, br. 2 (2016), str. 679-694.
   ISSN 0353-7919
68    The state's contemporary approach to the suppression of non-compliance with tax laws / Marina Dimitrijević
   U: Međunarodni naučni skup “Dani Arčibalda Rajsa”: tematski zbornik radova međunarodnog značaja. T. 1. - Beograd : Kriminalističko- policijska akademija, 2016. - Str. 172-178.
   ISBN 978-86-7020-356-3
   ISBN 978-86-7020-190-3
69    Unapređenje budžetske kontrole u savremenim budžetskim sistemima / Marina Dimitrijević
   U: Kontrola u unutrašnjem, međunarodnom i pravu Evropske unije: zbornik sažetaka. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2016. - Str. 169-170.
   ISBN 978-86-7148-217-2
70    Reformisanje modela javnog budžetiranja kao globalni trend / Marina Dimitrijević
U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija Globalizacija i pravo, Niš, 21-22. april 2017. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2017. - Str. 186-187.
   ISBN 978-86-7148-233-2
71    Aktuelna nastojanja u pravcu poboljšanja ispunjavanja poreskih obaveza / Marina Dimitrijević
   U: Pravni život : tematski broj. Pravedno pravo i stvarnost. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2017 – Br. 11, tom 3 (2017), str. 5-19.
   ISSN 0350-0500
72    Reformisanje modela javnog budžetiranja kao globalni trend / Marina Dimitrijević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2017. – br. 76 (2017), str. 625-640.
   ISSN 0350-8501
73    Relevantna obeležja savremenog javnog finansiranja / Marina Dimitrijević
   U: Pravo pred izazovima savremenog doba: zbornik sažetaka. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2018. - str. 72-73.
   ISBN 978-86-7148-245-5
74    Vrednosni orijentiri u sferi savremenog oporezivanja / Marina Dimitrijević
   U: NAUČNI skup "Pravo i vrijednosti" : Zbornik sažetaka, [priredio Goran Marković]. - 1. izd. - Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2018. - Str. 12.
   ISBN 978-99938-57-44-0
75    Contemporary methods of budget planning / Marina Dimitrijevic
   U: Law in the Process of Globalisation: collection of papers contributed on the occasion of 40th anniversary of the Faculty of Law of the University of Kragujevac / Editors-in-Chief Slavko Djordjevic, Srdjan Vladetic, Jasmina Labudovic Stankovic. - Kragujevac : University, Faculty of Law, 2018. - Str. 583-594.
   ISBN 978-86-7623-082-2
76    Specifičnosti reformisanja tradicionalnih poreskopravnih odnosa / Marina Dimitrijević
U: Pravni život : tematski broj. Pravo i zapovest razuma. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2018. – Br. 10, tom 2 (2018), str. 691-705.
   ISSN 0350-0500
77    Relevantna obeležja savremenog javnog finansiranja / Marina Dimitrijević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2018. – Br. 81 (2018), str. 103-118.
   ISSN 0350-8501
78    Dizajniranje delotvorne politike sprečavanja poreske evazije / Marina Dimitrijević
   U: Međunarodna naučna konferencija “Pravo i multidisciplinarnost”, Niš, 12-13. april 2019 = Collection of Summaries / International Scientific Conference “Law and multidisciplinarity”, [Nis, 12th-13th April 2019] : zbornik sažetaka. - Niš : Pravni fakultet, 2019. - str. 307.
   ISBN 978-86-7148-255-4
79    Ključni faktori oblikovanja poreskog morala / Marina Dimitrijević
   U: Naučni skup "Pravo, tradicija i promjene" : Zbornik sažetaka [priredio Dimitrije Ćeranić]. - Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2019. - str. 13.
   ISBN 978-99938-57-48-8
80    Osnovni problemi oporezivanja u savremenom društvenom kontekstu / Marina Dimitrijević
   U: Pravni život: tematski broj. Pravno i snaga umnosti. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2019. –Br. 11, tom 3(2019), str. 17-31.
   ISSN 0350-0500
81    Dizajniranje delotvorne politike sprečavanja poreske evazije / Marina Dimitrijević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2019. – Br. 84(2019), str. 31-44.
   ISSN 0350-8501