Vidoje Spasić

Preuzmite bibliografiju u word formatu

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

Rbr NAZIV RADA
1    Moralna prava autora : magistarski rad / Vidoje Spasić. - Kragujevac : /autor/, 1998. – 152 str. ; 30 cm
2    Ograničenja ovlašćenja na umnožavanje autorskog dela za privatne potrebe : doktorska disertacija/ Vidoje Spasić. – Novi Sad : /autor/, 2003. – 240 str. ; 30 cm
3    Autorska dela u digitalnom okruženju / Vidoje Ž. Spasić. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - 295 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-7148-127-4
4     Pravo intelektualne svojine / Vidoje Ž. Spasić. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2016. - XVI, 514 str. ; 24 cm.
   ISBN 978-86-7148-220-2
5    Pravo intelektualne svojine / Vidoje Ž. Spasić. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2017. - XVI, 514 str. ; 24 cm.
   ISBN 978-86-7148-241-7

 

ČLANCI

Rbr NAZIV RADA
1    Suzbijanje nelojalne utakmice u savremenom pravu / Vidoje Spasić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Prani fakultet, 1991. – Br. 31 (1991), str. 153-160
   ISSN 0350-8501
2    Prava umetnika-izvođača / Vidoje Spasić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Prani fakultet, 1994. – Br. 32-33 (1992-1993), str. 127-134
   ISSN 0350-8501
3    Prenos žiga-marke proizvoda i usluga / Vidoje Spasić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 1996. – Br. 34-35 (1994-1995), str. 213-224
   ISSN 0350-8501
4    Moralna prava autora i Internet / Vidoje Spasić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Prani fakultet, 2000. – Br. 38-39 (1998-1999), str. 196-207
   ISSN 0350-8501
5    Autorskopravna pitanja u vezi sa učenjem na distanci u američkom pravu / Vidoje Spasić
   U: Pravni život. - Beograd : Savez udruženja pravnika Srbije, 2000. - God. 49, tom 3, br. 11 (2000), str. 649-671
   ISSN 0350-0500
6    Odgovornost ključnih lica za kretanje informacija na internetu / Vidoje Spasić
   U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi Jugoslavije, 2000. - God. 37, br. 5/8 (2000), str. 674-694
   ISSN 0354-3501
7    Osnovi doktrine Fair Use o ograničavanju imovinsko pravnih ovlašćenja autora / Vidoje Spasić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Prani fakultet, 2001. – Br. 40-41 (2000-2001), str. 215-234
   ISSN 0350-851
8    Savremeni sistemi elektronskog plaćanja / Vidoje Spasić
   U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi SR Jugoslavije, 2001. - God. 38, br. 5/8 (2001), str. 942-965
   ISSN 0354-3501
9    Specifičnosti karaktera i upotrebe autorskih dela u digitalnoj formi / Vidoje Spasić
   U: Pravni život. Temtski broj, Pravo i ljudske vrednosti. - Beograd : Savez udruženja pravnika Srbije, 2001. - God. 50, tom 3, br. 11 (2001), str. 863-880
   ISSN 0350-0500
10    Uloga kiptografije u transferu i pristupu informacijama na internetu - pravni aspekti : /elektronski izvor/ / Vidoje Spasić
   U: Simpozijum o računarskim naukama i informacionim tehnologijama : zbornik radova YUINFO. – Niš : YUINFO, 2001. – CD-ROM : elektronska publikacija
11    Direktiva o harmonizaciji izvesnih aspekata autorskog i srodnih prava u informatičkom društvu / Vidoje Spasić
   U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i pruvredu, 2002. - Br. 2 (2002), str. 86-89
   ISSN 1451-3188
12    Elektronsko izdavaštvo / Vidoje Spasić
   U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi SR jugoslavije, 2002. – Br. 9/12 (2002), str 128-137
   ISSN 0354-3501
13    Merodavno pravo za međunarodne autorskopravne odnose / Vidoje Spasić
   U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije i Crne Gore, 2002. - God. 39, br. 9/12 (2002), str. 636-652
   ISSN 0354-3501
14    Mogućnosti zaštite tvorevina iz oblasti biotehnologije po osnovu intelektualne svojine / Vidoje Spasić
   U: Pravni život : tematski broj. Pravo i svedski poredak. - Beograd : Savez udruženja pravnika Srbije, 2002. - God. 51, tom 3, br. 11 (2002), str. 971-997
   ISSN 0350-0500
15    Pametna kartica ("Smart card") kao sredstvo elektronskog plaćanja /elektronska građa/ / Vidoje Spasić
   U: Simpozijum o računarskim naukama i informacionim tehnplogijama : zbornik radova YUINFO. – Niš : YUINFO, 2002. – CD-ROM : elektronska publikacija
16    Upotreba digitalnih slika u američkom pravu / Vidoje Spasić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Prani fakultet, 2002. – Br. 42 (2002), str. 299-318
   ISSN 0350-85011
17    Direktiva o zakonskoj zaštiti biotehnoloških pronalazaka (98 /44/ EC) / Vidoje Spasić
   U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2003. - Br. 1(2003)
   ISSN 1451-3188
18    Uporednopravni aspekt ograničenja ovlašćenja na umnožavanje autorskog dela za privatne potrebe / Vidoje Spasić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2003. – Br. 43 (2003), str. 265-287
   ISSN 0350-8501
19    Digitalni potpis u svetlu Direktive EU / Vidoje Spasić
   U: Simpozijum o računarskim naukama i informacionim tehnologijama : zbornik radova YUINFO. - Niš : YUINFO, 2004. – CD-ROM : elektronska publikacija
20    Privatnost u digitalnom svetu / Vidoje Spasić
   U: Pravni život. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2004. - Br. 11 (2004), str. 867-887
21    Neki aspekti privatnosti u sajberspejsu / Vidoje Spasić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 46. – Niš : Pravni fakultet, 2005. – Br. 46 (2005), str. 207-228.
   ISSN 0350-8501
22    Privatnost u digitalnom svetu / Vidoje Spasić
    U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2005. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 351-367.
   ISBN 86-7148-054-2
23    Sajber kriminal u svetlu nove regulative / Vidoje Spasić
   U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i univerzalne vrednosti. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2005. – Tom 1, br. 9 (2005), str. 947-963.
24    Zaštita ličnih podataka na internetu / Vidoje Spasić
   U: Simpozijum o računarskim naukama i informacionim tehnologijama : Zbornik radova YUINFO. - Niš : YUINFO, 2005. – CD ROM : elektronska publikacija.
25    Aktuelna pitanja u oblasti sajber kriminala / Vidoje Spasić
   U: Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije. – Beograd : Intermex, 2006. – Br. 1 (2006), str. 107-130.
   ISSN 0354-4109
26    Kloniranje ljudskih bića: za i protiv / Vidoje Spasić
   U: Novine u porodičnom zakonodavstvu. – Niš : Pravni fakultet, 2006. – Str. 255-271.
   ISBN 86-7148-066-6
27    Novi zakonski okvir za zaštitu intelektualne svojine u Srbiji / Vidoje Spasić
   U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i9 humana budućnost. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2006. – Br. 11, tom 3 (2006), str. 883-896.
   ISSN 0350-0500
28    Patentiranje proizvoda biotehnologije / Vidoje Spasić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. – 47 (2006), str. 77-96
   ISSN 0350-8501
29    Pojam i vrste sajber kriminala / Vidoje Spasić
   U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2006. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 564-583.
   ISBN 86-7148-063-1
30    Osvrt na odgovornost Internet servis provajdera (ISP) u međunarodnom i uporednom pravu / Vidoje Spasić
   U: Zborik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 50. – Niš: Pravni fakultet, 2007. – Br. 50 (2007), str. 103-126.
   ISSN 0350-8501
31    Pravni položaj potrošača u uslovima elektronske trgovine / Vidoje Spasić
   U: Naučna konferencija "Izgradnja pravnog sistema Republike Srbije" : zbornik sažetaka. - Niš : Pravni fakultet, 2007. - Str. 71.
32    Pravni položaj potrošača u uslovima elektronske trgovine / Vidoje Spasić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2007. – Br. 49 (2007), str. 271-290.
   ISSN 0350-8501
33    Savremeni oblici piraterije u autorskom i srodnom pravu / Vidoje Spasić
   U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i sloboda. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2007. – Tom 5, br. 13 (2007), str. 293-310.
   ISSN 0350-0500
34    Baneri i blogovi kao sredstvo oglašavanja na Internetu / Vidoje Spasić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2008. – Br. 51 (2008), str. 73-90.
   ISSN 0350-8501
35    Da li će privatnost u Srbiji biti realna ili virtuelna / Vidoje Spasić
   U: Pravni život : tematski broj. Pravo i međunarodne integracije. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2008.- God. 57, tom 6, br. 14 (2008), str. 615-632
   ISSN 0350-0500
36    Digitalni vodeni žig (watermark) u funkciji zaštite digitalnog sadržaja / Vidoje Spasić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2009. – Br. 54 (2009), str. 59-80.
   ISSN 0350-8501
37    Digitalno bankarstvo : oblici i rizici / Vidoje Spasić
   U: Od caveat emptor do caveat venditor / priredio Miodrag Mićović. - Kragujevac : Pravni fakultet, Centar za pravo transfera tehnologija, 2009. - Str. 175-197.
   ISBN 978-86-7623-000-6
38    Novo zakonodavstvo za zaštitu intelektualne svojine u Srbiji / Vidoje Spasić
   U: Naukovi čitannja prisvjačeni pam'jati V. M. Korec'kogo. - Kiiv : Nacional'na akademija nauk Ukrain'i, 2009. - No 2 (2009), str.
   ISBN 978-966-301-177-6
39    Prilagođavanje autorskog i srodnog prava informatičkom okruženju / Vidoje Spasić
   U: Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspektive. Sv. 2 / /urednici Nataša Stojanović, Srđan Golubović/. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publika cije, 2009. - Str. 571-590.
   ISBN 978-86-7148-099-4
40    Prilagođavanje autorskog i srodnog prava informatičkom okruženju / Vidoje Spasić
   U: Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspektive : zbornik sažetaka / /urednici Nataša Stojanović, Srđan Golubović/. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publika cije, 2009. - Str. 138.
   ISBN 978-86-7148-091-8
41    Odrednice u enciklopediji / Vidoje Spasić
   U: Srpsko-albanski pravni leksikon = Leksikoni juridik serbisht-shqip //glavni urednik Nevena Petrušić/. - Beograd : Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, 2010. - 749 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-6187-014-9
42    Onlajn bezbednost / Vidoje Spasić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2010. – Br. 56 (2010), str. 77-102.
   ISSN 0350-8501
43    Prava oplemenjivača biljnih sorti u Srbiji / Vidoje Spasić
   U: Aktuelne tendencije u razvoju i primeni evropskog kontinentalnog prava : tematski zbornik radova. Sv. 2. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. - Str. 421-445.
   ISBN 978-86-7148-119-9
44    Prava oplemenjivača biljnih sorti u Srbiji / Vidoje Spasić
   U: Aktuelne tendencije u razvoju i primeni evropskog kontinentalnog prava : zbornik sažetaka. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. - Str. 116.
   ISBN 978-86-7148-112-0
45    Alternative autorskom pravu / Vidoje Spasić
   U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 1 / [urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 333-345.   
ISBN 978-86-7148-148-9
46    Bezbednost hrane u svetlu intelektualne svojine / Vidoje Spasić
   U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija "Ekologija i pravo", Niš, 18. maj 2011 ; glavni i ogovorni urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović/. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 94
   ISBN 978-86-7148-129-8
47    Digitalni dokazi / Vidoje Spasić
   U: Pravni sistem i društvena kriza : zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije. Sv. 1. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2011. - Str. 283-298.
   ISBM 978-86-6083-019-9
48    Digitalno upravljanje pravima / Vidoje Spasić
   U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2011. - Br. 4-6 (2011), str. 909-926.
   ISSN 0354-3501
49    Inovativnost - ključna determinanta unapređenja konkurentnosti / Dragan Vujisić, Vidoje Spasić
   U: Zborik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 59. – Niš: Pravni fakultet, 2012. – Br. 59 (2012), str. 73-88.
   ISSN 0350-8501
50    Nova legislativa o pravu oplemenjivača biljnih sorti u Srbiji / Vidoje Spasić
   U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2012. - Br. 7-9 (2012), str. 279-293.
   ISSN 0354-3501
51    Pravni režim autorskih dela stvorenih u radnom odnosu u pravu Srbije i Makedonije / Vidoje Spasić, Ljubiša Stefanoski
    U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2012. - Br. 63 (2012), str. 169-187.
   ISSN 0350-8501
52    Steganografija u funkciji zaštite podataka na Internetu / Vidoje Spasić, Aleksandra Vasić
   U: Pravne infrastrukturne osnove za razvoj ekonomije zasnovane na znanju / urednik Božin Vlašković. - Kragujevac : Pravni fakultet, 2012. - Str. 257-274.
   ISBN 978-86-7623-038-9
53    Dizajn u funkciji mode / Vidoje Spasić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2013. - Br. 65 (2013), str. 253-272.
   ISSN 0350-8501
54    GM hrana - briga za čovečanstvo ili pokušaj smanjenja slobode proizvodnje hrane / Vidoje Spasić, Aleksandra Vasić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2013. - Br. 64 (2013), str. 139-158.
   ISSN 0350-8501
55    Implementacija sistema kontrole državne pomoći u Republici Srbiji sa osvrtom na EU / Vidoje Spasić, Aleksandra Vasić
    U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 3 / [urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2013. - Str. 273-290.
   ISBN 978-86-7148-178-6
56    Dokazivanje digitalnih povreda prava intelektualne svojine - problemi u legislativi i praksi / Vidoje Spasić, Branko Stevanović
    U: Međunarodna naučna konferencija "Usklađivanje prava Srbije sa pravom Evropske unije": zbornik sažetaka. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2014. - Str. 107.
57    Mehanizmi zaštite potrošača / Vidoje Spasić, Dragan Vujisić
   U: Teme. - Niš : Univerzitet, 2014. - God. 38, br. 2 (2014), str. 601-620.
   ISSN 0353-7919
58    Privatne marke / Vidoje Spasić, Aleksandra Vasić
   U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 4 / [glavni i odgovorni urednik Predrag Dimitrijević]. - Niš : Pravni fakultet, 2014. - Str. 103-122.
   ISBN 978‐86‐7148‐198‐4
59    Zaštita ličnih podataka u Srbiji - stanje i perspektive / Vidoje Spasić
   U: Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU: tematski zbornik radova / glavni i odgovorni urednik Miroslav Lazić. - Niš : Pravni fakultet, 2014. - Str. 271-294.
   ISBN 978-86-7148-187-8
60    Dokazivanje digitalnih povreda prava intelektualne svojine - osvrt na anglosaksonski pravni sistem / Vidoje Spasić, Branko Stevanović
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2015. – Br. 69 (2015), str. 203-226.
   ISSN 0350-8501
61    Mogućnosti zaštite zvučnih i mirisnih znakova u obliku žigova / Vidoje Spasić
   U: Projekat "Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU": zbornik radova. - Niš: Pravni fakultet, 2015. - Str. 125-146.
   ISBN 978-86-7148-203-5
62    Savremene tendencije u primeni GM hrane - osvrt na srpsko zakonodavstvo / Vidoje Spasić, Dragan Vujisić
   U: Naučni skup "Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma": zbornik sažetaka. - Pale : Pravni fakultet, 2015. - Str. 82.
   ISBN 978-99938-57-35-8
63    Usluge računarstva u "oblaku" - preednosti i rizici / Vidoje Spasić, Branko Stevanović
   U: Usluge i zaštita korisnika. - Kragujevac : Pravni fakultet, 2015. - Str. 121-141.
   ISBN 978-86-7623-057-0
64    Normative framework on online privacy in the European Union and Serbia / Vidoje Spasić
   U: Facta universitatis. - Niš : University, 2016. - Vol. 14, no. 1 (2016), str. 15-30.
   ISSN 1450-5517
65    Patentiranje ljudskog genetskog materijala / Gordana Damjanović, Vidoje Spasić
   U: Ljudska prava - između ideala i izazova sadašnjosti: zbornik radova. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2016. - Str. 205-218.
   ISBN 978-86-6083-042-7
66    Tehnološke mere u funkciji kontrole korišćenja autorskih dela u informatičkom društvu / Vidoje Spasić
   U: Kontrola u unutrašnjem, međunarodnom i pravu Evropske unije: zbornik sažetaka. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2016. - Str. 171-174.
   ISBN 978-86-7148-217-2
67    Tehnološke mere u funkciji kontrole korišćenja autorskih dela u informatičkom društvu / Vidoje Spasić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2016. - Br. 74 (2016), str. 207-224.
   ISSN 0350-8501
68    Fotografska dela u pravnom sistemu Srbije / Vidoje Spasić,
   U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 7 / [urednik Predrag Dimitrijević]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2017. - Str. 73-96.
   ISBN 978-86-7148-225-7
69    Savremene tendencije u primeni GM hrane – osvrt na srpsko zakonodavstvo / Vidoje Spasić, Dragan Vujisić
   U: Zbornik radova „Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma“. – Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2017. - Str. 618-641.
   ISBN 978-99938-57-43-3
70    Položaj proizvođača televizijskih emisija u srpskom pravu / Vidoje Spasić
   U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 8 / [urednik Predrag Dimitrijević]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2018. - Str. 53-76.
   ISBN 978-86-7148-252-3
71    Neke kontroverze u vezi sa čl. 11 i 13 predloga direktive EU o autorskim pravima na digitalnom tržištu / Vidoje Spasić
   U: Projekat "Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU": zbornik radova. Knj. 6 / [glavni i odgovorni urednik Saša Knežević, Dušica Miladinović-Stefanović]. - Niš : Pravni fakultet, 2019. - Str. 109-128.
   ISBN 978-86-7148-257-8
72    Aktuelna pitanja u vezi sa korišćenjem autorskih dela u digitalnom okruženju / Vidoje Spasić
   U: Aktuelna pitanja iz oblasti građanskog prava u Bosni i Hercegovini : teorija i praksa : zbornik radova / XIV savjetovanje iz oblasti građanskog prava, 16-19. oktobar 2019. godine ; [glavni i odgovorni urednik Milenko Milekić ; urednik Borislav Trifunović]. - Banja Luka : Udruženje sudija Republike Srpske = Udruženje sudija Republike Srpske = Republic of Srpska Association of Judges, 2019. – str. 209-228.
   ISBN 978-99976-658-7-4