Mirko Živković

Preuzmite bibliografiju u word formatu

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

Rbr NAZIV RADA
1    Odnos međunarodnog javnog i međunarodnog privatnog prava : magistarski rad / Mirko Živković. – Beograd : /autor/, 1985. – 172 str.
2    Poveravanje dece na čuvanje i vaspitanje u medjunarodnom privatnom pravu : doktorska disertacija / Mirko Živković. - Novi Sad : /autor/, 1989. - VIII, 503 str. ; 30 cm
3    Poveravanje dece na čuvanje i vaspitanje u medjunarodnom privatnom pravu / Mirko Živković. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 1991. - XV, 288 str. ; 24 cm
4    Francuski za studente prava = Le francais pour les etudiants en droit / Mirko Živković. - Niš : Pravni fakultet, Institut za pravna i društvena istraživanja, 1993. - 249 str. ; 24 cm
5    Diplomatsko konzularna zaštita domaćih državljana u inostranstvu / Zoran Radivojević, Mirko Živković. – Niš : Studentski kulturni centar, 1994. – 115 str.
6    Međunarodno privatno pravo afričkih zemalja / Mirko Živković. – Niš : Studentski kulturni centar, 1994. – 175 str.
7    Međunarodno privatno pravo : nacionalne kodifikacije. Knj. 1 / /priredio/ Mirko Živković. - Beograd : Službeni glasnik, 1996. - XIII, 631 str. ; 24 cm
8    International Encyclopaedia of Laws : Private iternational Law. Supl. 1, Serbia and Montenegro / Mirko Živković, Maja Stanivuković. – TheHague : Kluwer Law International, 2001
9    Praktično obrazovanje pravnika / /glavni i odgovorni urednik Miroslav Lazić ; autori Gordana Stanković, Mirko Živković…et al./. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2003. - XII, 333 str. ; 24 cm
   ISBN 86-7148-037-2
10    Dvadeset godina Zakona o međunarodnom privatnom pravu : zbornik radova = Twenty Years of the Private International Law : Collection of Papers / /urednik Mirko Živković/. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2004. - X, 320 str. ; 24 cm
11    Evolucija ideja o rešavanju sukoba zakona / Mirko Živković. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2004. - 84 str. ; 20 cm
   ISBN 86-7148-049-7
12    Međunarodno privatno pravo : opšti deo / Maja Stanivuković, Mirko Živković. - Beograd : Službeni list, 2004. - 513 str. ; 24 cm
   ISBN 86-355-0625-1
13    Serbia and Montenegro / Maja Stanivuković, Mirko Živković. – The Hague : Kluwer Law International, 2006. – 262 str. ; 24 cm. – (International Encyclopedia of Laws)
14    Međunarodno privatno pravo : opšti deo / Maja Stanivuković, Mirko Živković. – 2. izd. - Beograd : Službeniglasnik, 2006. - 483 str. ; 24 cm
   ISBN 86-7549-555-2
15    Praktikum za rad na Klinici za zaštitu prava žena : /koautorski rad/ / /priredila Nevena Petrušić/. – Niš : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2007. – 213 str. ; 26 cm
16    Međunarodno privatno pravo : opšti deo / Maja Stanivuković, Mirko Živković. – 3. izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2008. - 513 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-7549-940-4
17    Međunarodno privatno pravo : opšti deo / Maja Stanivuković, Mirko Živković. – 4. izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2010. - 515 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-549-0422-9

 

ČLANCI

Rbr NAZIV RADA
1    Primena kolizione norme međunarodnog privatnog prava na pravo države sa nejedinstvenim pravnim područjem / Mirko Živković
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 1982. – Br. 22 (1982), Str. 473-489
   ISSN 0350-8501
2    Novi zakon o međunarodnom privatnom pravu i međunarodnom građanskom postupku Republike Turske od 1982. godine / Mirko Živković
   U: Strani pravni život. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 1983. - Br. 120/121 (1983), str. 17-34
   ISSN 0039-2138
3    Zakon o međunarodnom privatnom pravu i međunarodnom građanskom postupku Republike Turske / preveo sa francuskog Mirko Živković
   U: Strani pravni život. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 1983. - Br. 120/121(1983), str. 35-47
   ISSN 0039-2138
4    Rešavanje sukoba zakona kod porodičnopravnih odnosa sa međunarodnim elementom prema pravu NR Bugarske / Mirko Živković
   U: Strani pravni život. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 198 .- Br. 124-125 (198?), str. 15-27
   ISSN 0039-2138
5    Uz kodeks o trgovačkoj pomorskoj plovidbi NR Bugarske (merodavno pravo) / Mirko Živković
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 1984. – Br. 24 (1984), str. 171-176
   ISSN 0350-8501
6    T. Varady, Međunarodno privatno pravo (Droit international prive) : /prikaz knjige/ / Mirko Živković
   U: Revue critique de droit international prive. – Paris : Dalloz, 1986. – No 1 (1986), str. 262-270
7    Administrativna mera proterivanja stranaca po međunarodnom i jugoslovenskom pravu / Zoran Radivojević, Mirko Živković
   U: Obeležja. - /s.l./ : /s.n./, 1990. - Br. 5 (1990), str. 15-27
   ISSN 0350-9400
8    Brakorazvodni sporovi jugoslovenskih i stranih državljana / Mirko Živković
   U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. – Beograd : Pravni fakultet, 1990. - God. 38, br. 3 (1990), str. 368-373
   ISSN 0003-2565
9    O nazivima “međunarodno pravo”, “međunarodno javno pravo” i “međunarodno privatno pravo” / Mirko Živković
   U: Jugoslovenska revija za međunarodno pravo. – Beograd Jugoslovensko udruženje za međunarodno pravo, 1990. – Br. 1 (1990), str. 93-106
10    Poveravanje dece na čuvanje i vaspitanje posle razvoda braka i princip jednakosti roditelja / Mirko Živković
   U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. – Beograd : Pravni fakultet, 1990. - God. 38, br. 3 (1990), str. 327-333
   ISSN 0003-2565
11    Pravo roditelja stranca na čuvanje i vaspitanje deteta nakon prestanka zajednice života roditelja / Mirko Živković
   U: Zakonitost. – Zagreb : Narodne novine, 1990. - Br. 2 (1990), str. 251-266
   ISSN 0027-8165
12    Prilog pitanju pravne prirode međunarodnog privatnog prava i njegovog mesta u sistemu prava / Mirko Živković
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 1990. – Br. 30 (1990), str. 239-252
   ISSN 0350-8501
13    Međunarodno privatno pravo - neprijatna nepoznanica naših sudova? / Mirko Živković
   U: Pravni život. - Beograd : Savez udruženja pravnika Srbije, 1992. - Br. 7-8 (1992), str. 1083-1107
   ISSN 0350-0500
14    Primena povoljnijeg prava za dete u međunarodnom privatnom pravu / Mirko Živković
   U: Glasnik advokatske komore Vojvodine. – Novi Sad : Advokatska komora APV, 1993. - God. 65, br. 4-5 (1993), str. 16-22
   ISSN 0017-0933
15    Razvod braka sa međunarodnim elementom / Mirko Živković
   U: Izbor sudske prakse. – Beograd : Glosarijum, 1993. - Br. 6 (1993), str. 28-30
   ISSN 0354-3226
16    Odredbe međunarodnog privatnog prava u Srpskom građanskom zakoniku / Mirko Živković
   U: Arhiv za pravne i društvene nauke. – Beograd : Udruženje pravnika Jugoslavije, 1995. - Br. 3 (1995), str. 397-407
   ISSN 0004-1270
17    Zaključenje diplomatsko-konzularnog braka prema jugoslovenskom pravu / Mirko Živković
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 1995. – Br. 34-35 (1994-1995), str. 86-99
   ISSN 0350-8501
18    Zloupotreba prava i izigravanje zakona u međunarodnom privatnom pravu / Mirko Živković, Gašo Knežević
   U: Međunarodna konferencija Zloupotreba prava / (urednik Radmila Kovačević-Kuštrimović). - Niš : Pravni fakultet, Institut za pravna i društvena istraživanja, 1996. - Str. 195-202
19    Nasledna prava stranaca i član 7 Zakona o nasleđivanju RS / Mirko Živković
   U: Novine u Zakonu o nasleđivanju Srbije iz 1995. godine. - Kragujevac : /s.n./, 1998. - Str. 37-45
20    Ustav SR Jugoslavije (1992) i međunarodno privatno pravo / Mirko Živković
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 1998. – Br. 36-37 (1996-1997), str. 112-122
   ISSN 0350-8501
21    Izvršni imunitet strane države i član 13 Zakona o izvršnom postupku / Mirko Živković
   U: Dvadeset godina Zakona o izvršnom postupku : zbornik radova sa naučno-stručnog skupa održanog na Pravnom fakultetu u Nišu 12. marta 1999 / /redakcija Vojislav Đurđić, Gordana Stanković, Nevena Petrušić/. - Niš : Pravni fakultet, Udruženje za građansko procesno i arbitražno pravo, 1999. - Str. 49-61
22    Međunarodno privatno pravo Rusije / Mirko Živković
   U: Strani pravni život. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 1999 . - Br. 1-2 (1999), str. 93-99
   ISSN 0039-2138
23    Validity of the Hague Conventions in the Field of Private International Law in the Legal System of FR Yugoslavia after the Dissolution of the SFR Jugoslavia / Mirko Živković
   U: Facta universitatis. - Niš : Univerzitet, 2001. - Vol. 1, No. 5 (2001), str. 633-644
   ISSN 0354-2009
24    Važenje Haških konvencija iz oblasti međunarodnog privatnog prava u pravnom sistemu SR Jugoslavije nakon prestanka SFR Jugoslavije / Mirko Živković
   U: Jugoslovenska kriza : pouke za međunarodno pravo : zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog 19. i 20. maja 2000. godine na Pravnom fakultetu u Nišu / /urednici i recenzenti Milan Petrović, Zoran Radivojević/. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2001. - Str. 253-262
   ISBN 86-7148-028-3
25    Norme međunarodnog privatnog prava u Građanskom zakonu / Mirko Živković
   U: Građanska kodifikacija : zbornik radova. Sv. 1 / (urednik Radmila Kovačević-Kuštrimović). - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2002. - Str. 127-131
   ISBN 86-7148-034-8
26    Savetovanje i davanje saveta ; Primeri nepoštovanja kodeksa advokatske etike / Mirko Živković
   U: Praktično obrazovanje pravnika. – Niš : Pravni fakultet, Klinika za građansko pravo, 2003
27    Merodavno pravo za vanugovorne obaveze proistekle iz povrede prava ličnosti ili privatnog života - član 6. Predloga regulative o merodavnom pravu za vanugovorne obaveze : Rim II / Mirko Živković
   U: Evropski sudski prostor : zbornik radova. - Maribor : /s.n./, 2004. - Br. 9-10 (2004)
28    Neka pitanja vezana za sticanje prava svojine stranih lica na nekretninama kod nas / Mirko Živković
   U: Građanska kodifikacija. Sv. 4. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. – Str. 85-102
   ISBN 86-7148-049-6
29    Neka pitanja vezana za sticanje prava svojine stranih lica na nekretninama kod nas / Mirko Živković
   U: Izbor sudske prakse. – Beograd : Glosarijum, 2004. – Br. 7-8 (2004)
   ISSN 0354-3226
30    O potrebi pristupanja naše zemlje pojedinim Haškim konvencijama iz oblasti međunarodnog privatnog prava / Mirko Živković
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. – Br. 45 (2004), str. 101-116.
   ISSN 0350-8501
31    Opšte ustanove međunarodnog privatnog prava i Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja : pogled dvadeset godina kasnije i de lege ferenda / Mirko Živković
   U: Dvadeset godina zakona o međunarodnom privatnom pravu : zbornik radova = Twenty Years of the Private International Law : Collection of Papers / /urednik Mirko Živković/. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. - Str. 17-32
   ISBN 86-748-045-3
32    Pravna priroda Evropskog ustava / Mirko Živković
   U: Evropsko zakonodavstvo. – Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu : Ministarstvo pravde RS, 2004. - Br. 9-10 (2004)
   ISSN 1451-3188
33    Regulativa (EU) o stvaranju evropskog izvršnog naslova za nesporna potraživanja / Mirko Živković
   U: Evropsko zakonodavstvo. – Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu : Ministarstvo pravde RS, 2004. - Br. 9-10 (2004)
   ISSN 1451-3188
34    Institucionalne novine u Ustavu za Evropu / Zoran Radivojević, Mirko Živković
   U: Evropsko zakonodavstvo. – Beograd : Ministarstvo pravde RS, 2005. – Br. 11 (2005), str. 60-64.
35    Merodavno pravo za razvod braka supružnika domaćeg i stanog državljanina : osvrt na tumačenje naših sudova člana 35. stav 2 Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja / Mirko Živković
   U: Izbor sudske prakse. – Beograd : Glosarijum, 2005. - Br. 1 (2005)
   ISSN 0354-3226
36    Merodavno pravo za vanugovorne obaveze proistekle iz povrede privatnog života ili prava ličnosti : član 6. predloga regulative (EU) o merodavnom pravu za vanugovorne obaveze - Rim II / Mirko Živković
   U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2005. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 140-154.
   ISBN 86-7148-054-2
37    Uporedni pogled na evropsko međunarodno privatno pravo i međunarodno privatno pravo Srbije i Crne Gore / Mirko Živković
   U: Pravni sistem Republike Srbije – usaglašavanje sa pravom Evropske unije : zbornik radova. - Niš : Pravni fakultet, 2005. – Str. 683-684
   ISBN 86-7148-058-5
38    Izvršenje stranih odluka (stranih izvršnih isprava) u pravu Srbije / Mirko Živković
   U: Evropski pravnik. – Novi Sad : SCI, 2007. – Br. 1 (2007), str. 103-110.
   ISSN 1452-3620
39    Tumačenje članova 2, 4. 1 7. priloga „G“ sporazuma o pitanjima sukcesije u praksi naših sudova i drugih organa / Mirko Živković
   U: Liber Amicorum: Dobrosav Mitrović. - Beograd : Spoljnotrgovinska arbitraža pri Privrednoj komori Srbije, 2017. - Str. 691-720.
   ISBN 978-86-7549-742-4
40    Serbia and Montenegro / Maja Stanivuković, Mirko Živković
   U: International Encyclopedia of Laws. – The Hague : Kluwer Law International, 2008. - Str......
41    Odrednice u enciklopediji / Mirko Živković
   U: Srpsko-albanski pravni leksikon = Leksikoni juridik serbisht-shqip //glavni urednik Nevena Petrušić/. - Beograd : Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, 2010. - 749 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-6187-014-9
42    Rad na novom Zakonu o međunarodnom privatnom pravu Republike Srbije / Mirko Živković
   U: Zbornik radova sa sedme Konferencije za Međunarodno privatno pravo - proširenje "evropskog pravosudnog prostora" na države članice CEFTA. - Novi Sad : Pravni fakultet, 2010. - Str. 175-196.
   ISBN 978-86-7774-062-7
43    Ekološke štete u međunarodnom privatnom pravu EU / Mirko Živković, Sanja Marjanović
   U: Ekologija i pravo: tematski zbornik / [urednici Predrag Dimitrijević, Nataša Stojanović ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 385-404.
   ISBN 978-86-7148-146-5   
44    Ekološke štete u međunarodnom privatnom pravu EU / Mirko Živković, Sanja Marjanović
   U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija "Ekologija i pravo", Niš, 18. maj 2011 ; glavni i ogovorni urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović/. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 62
   ISBN 978-86-7148-129-8   
45    International Adoption in Serbian Law / Mirko Živković, Sanja Marjanović
   U: Revue hellenique de droit international. - Athens : Sakkoulas Publ., 2011. - 1(2011), str. 173-198.
   ISSN 0035-3256
46    Lica bez državljanstva u međunarodnom pravu / Mirko Živković
   U: Trgovina ljudima: pravna zaštita u međunarodnim i nacionalnim okvirima / uredili Predrag Dimitrijević, Miomira Kostić, Saša Knežević. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2011. - Str. 70-91.
   ISBN 978-86-7148-137-3
47 Questionnaire on the Law of Adoption. Part 1, Private International Law / Mirko Živković, Sanja Marjanović...[et al.]
   U: Revue hellenique de droit international. - Athens : Sakkoulas Publ., 2011. - 1(2011), str. 199-198-284.
   ISSN 0035-3256
48    O primeni haškog Protokola o merodavnom pravu za obaveze izdržavanja u međunarodnom privatnom pravu Republike Srbije / Mirko Živković
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2013. - Br. 65 (2013), str. 79-94.
   ISSN 0350-8501
49    Lično ime u međunarodnom privatnom pravu i rešenja u nacrtu novog ZMPP Republike Srbije (I deo) / Mirko Živković
   U: Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU: tematski zbornik radova / glavni i odgovorni urednik Miroslav Lazić. - Niš : Pravni fakultet, 2014. - Str. 85-104.
   ISBN 978-86-7148-187-8
50    Maintenance obligations in Serbian family law and private international law / Mirko Živković, Sanja Marjanović
   U: Revue hellénique de droit international. - Athens ; Thessaloniki : Sakkoulas Publications, 2015. - 2 (2015), str. 961-988.
   ISSN 0035-3256
51    Pogled na Porodični zakon (2005) iz ugla međunarodnog privatnog prava / Mirko Živković
   U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 7 / [urednik Predrag Dimitrijević]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2017. - Str. 19-40.
   ISBN 978-86-7148-225-7
52    Nekoliko pitanja u vezi s primjenom međunarodnih ugovora u međunarodnom privatnom pravu Republike Srbije / Mirko Živković, Sanja Marjanović
   U: Pravni vjesnik. - Osijek : Pravni fakultet, 2019. - God. 35, br. 3-4 (2019), str. 261-292.
   ISSN 0352-5317
53    Sanja Marjanović, Mirko Živković / Security for Costs in the 1982 PIL Act: the Responsibility of the State for Discrimination?
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2019. – Br. 85 (2019), str. 95-118.
   ISSN 0350-8501
54    Osvrt na neka pitanja srpskog međunarodnog privatnog prava / Mirko Živković
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2020. - Br. 86 (2020), str. 59-74.
   ISSN 0350-8501