Tanja Kitanović

Preuzmite bibliografiju u word formatu

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

Rbr NAZIV RADA
1    Usvojenje : magistarska teza / Tanja Kitanović. – Novi Sad : /autor/, 2006. – 240 str. ; 30 cm
2    Sporazumni razvod braka u domaćem i uporednom pravu : doktorska disertacija / Tanja Kitanović. - Novi Sad : /T. Kitanović/, 2011. - 276 str. ; 30 cm

 

ČLANCI

Rbr NAZIV RADA
1    Usvojenje prema Evropskoj konvenciji o usvojenju dece / Tanja Kitanović
   U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i univerzalne vrednosti. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2005. – Tom 1, br. 9 (2005), str. 1213-1223.
   ISSN 0350-0500
2    Institut usvojenja u novom porodičnom zakonodavstvu Srbije / Tanja Kitanović
   U: Novine u porodičnom zakonodavstvu. – Niš : Pravni fakultet, 2006. – Str. 131-152.
   ISBN 86-7148-066-6
3    Institut usvojenja u novom porodičnom zakonodavstvu Srbije / Tanja Kitanović
   U: Novine u porodičnom zakonodavstvu: zbornik sažetaka. – Niš : Pravni fakultet, 2006. – Str. 24-25.
4    Međudržavno usvojenje i Konvencija o zaštiti dece / Tanja Kitanović
   U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i humana budućnost. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2006. – Br. 10, tom 2 (2006), str. 193-202.
   ISSN 0350-0500
5    Usvojenje prema Evropskoj konvenciji o usvojenju dece / Tanja Kitanović
   U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2006. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 691-702.
   ISBN 86-7148-063-1
6    Usvojenje prema Francuskom građanskom zakoniku / Tanja Kitanović
   U: Dvestotine godina od donošenja Francuskog građanskog zakonika : zbornik radova. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. – Str. 49-59
   ISBN 86-7148-055-0
7    Pravni režim usvojenja u uporednom pravu / Tanja Kitnović
   U: Pravni život : tematski broj. Pravo i međunarodne integracije. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2008.- God. 57, tom 2, br. 10 (2008), str. 467-486
   ISSN 0350-0500
8    Osnovne odlike sporazumnog razvoda braka u pravu Republike Srbije i pravu Republike Srpske / Tanja Kitanović
   U: Pravna riječ. – Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2009. – Br. 20 (2009), str. 323-338.
   ISSN 1840-0272
   
9    Osnovne odlike švajcarskog brakorazvodnog sistema / Tanja Kitanović
   U: Pravni život : tematski broj. Pravo i vreme. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2009.- God. 58, tom 2, br. 10 (2009), str. 1123-1136.
   ISSN 0350-0500
10    Sporazum roditelja o izdržavanju dece nakon razvoda braka / Tanja Kitanović
   U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2010. – Br. 24 (2010), str. 345-358.
   ISSN 1840-0272
11    Uticaj razvoda braka na roditeljsko pravo / Tanja Kitanović
   U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2011. – Br. 28 (2011), str. 337-349.
   ISSN 1840-0272
12    Vršenje roditeljskog prava posle razvoda braka / Tanja Kitanović
   U: Pravni život. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2011. - Br. 7-8 (2011), str. 31-46.
   ISSN 0350-0500
13    Zajedničko vršenje roditeljskog prava posle razvoda braka / Tanja Kitanović
   U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 1 / [urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 413-426.   
   ISBN 978-86-7148-148-9
14    Evolucija modela sporazumnog razvoda braka u srpskom pravu / Tanja Kitanović
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2012. - Br. 63 (2012), str. 229-242.
   ISSN 0350-8501
15    Institut razvoda braka u pravu Nemačke / Tanja Kitanović
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : tematski broj. Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru. - Niš : Pravni akultet, 2012. - Br. 62 (2012), str. 347-358.
   ISSN 0350-8501
16    Divortium od rimskog do savremenog prava / Marija Ignjatović, Tanja Kitanović
   U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 3 / [urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2013. - Str. 323-340.
   ISBN 978-86-7148-178-6
17    Evolucija ustanove usvojenja od rimskog do savremenog prava / Tanja Kitanović, Marija Ignjatovic
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta. - Novi Sad, 2013. - God. 47, br. 4 (2013), str. 163-184.
   ISSN 0550-2179
18    Konstantinov akt o pozakonjenju vanbračne dece (legitimatio) / Marija Ignjatović, Tanja Kitanović
   U: 1700 godina Milanskog edikta : zbornik radova. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2013. - Str. 657-666.
   ISBN 978-86-7148-176-2
19    Neke specifičnosti vršenja roditeljskog prava nakon razvoda braka / Tanja Kitanović
   U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 3 / [urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2013. - Str. 357-376.
   ISBN 978-86-7148-178-6
20    Sporazumni razvod braka u rimskom i savremenom pravu / Tanja Kitanović
   U: Međunarodni naučni skup "1700 godina Milanskog edikta" : [zbornik sažetaka]. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2013. - Str. 29.
21    Sporazumni razvod braka u rimskom i savremenom pravu / Marija Ignjatovic, Tanja Kitanović
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta. - Novi Sad, 2013. - God. 47, br. 2 (2013), str. 315-330.
   ISSN 0550-2179
22    Joint Exercise of Parental Rights in the Context of Divorce / Tanja Kitanović
   U: Balkan Social Science Review. - Vol 4 (2014), str. 91-111.
Dostupno na:
http://js.ugd.edu.mk/index.php/BSSR/article/view/946/871
23    Joint exercise of parental rights in the context of divorce / Tanja Kitanović
   U: Social change in the global world : Book of abstracts / First international scientific conference, Shtip, 2014. - Str. 61-62.
   ISBN 978-608-244-076-7
24    Koncepcija sporazumnog razvoda braka u francuskom pravu kroz istoriju i danas / Tanja Kitanović
   U: Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU: tematski zbornik radova / glavni i odgovorni urednik Miroslav Lazić. - Niš : Pravni fakultet, 2014. - Str. 371-389.
   ISBN 978-86-7148-187-8
25    Razvod braka kao sociološki i pravni fenomen / Tanja Kitanović
   U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 4 / [glavni i odgovorni urednik Predrag Dimitrijević]. - Niš : Pravni fakultet, 2014. - Str. 123-142.
   ISBN 978‐86‐7148‐198‐4
26    Razvod braka u savremenom svetu / Tanja Kitanović
    U: Pravo i društvena stvarnost : naučni skup sa međunarodnim učešćem. Sv. 1. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2014. - Str. 99-116.
   ISBN 978-86-6083-039-7
27    Divorce by mutual consent / Tanja Kitanović
   U: Opštestvenite promeni vo globalniot svet: zbornik na trudovi / Vtora međunarodna naučna konferencija. - Štip : Univerzitet Goce Delčev, 2015. - Str. 363-376.
   ISBN 978-608-244-267-9
28    Divorce by mutual consent / Tanja Kitanović
   U: Social Change In the Global World: book of abstracts / Second international scientific conference, Shtip, 2015. - Štip : Goce Delčev University, 2015. - Str. 81.
   ISBN 978-608-244-229-7
29    Imovinska dejstva vanbračne zajednice / Tanja Kitanović, Tatjana Mitrović
   U: Bilten sudske prakse Višeg suda u Nišu. - Beograd : Intermex, 2015. - 33 (2015), str. 153-169.
   ISSN 2335-0504
30    Phenomenon of Divorce in the Modern World / Tanja Kitanović
   U: Balkan Social Science Review. - Vol. 6 (2015), str. 7-21.
   ISSN 1857-8799
31    Roditeljsko pravo u kontekstu razvoda braka / Tanja Kitanović
    U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 5. - Niš : Pravni fakultet, 2015. - Str. 115-130.
   ISBN 978-86-7148-212-7
32    Sporazumni razvod braka u evropskom pravnom prostoru / Tanja Kitanović
   U: Projekat "Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU": zbornik radova. - Niš: Pravni fakultet, 2015. - Str. 147-160.
   ISBN 978-86-7148-203-5
33    Porodičnopravni status usvojenika kroz istoriju i danas / Tanja Kitanović
   U: Ljudska prava - između ideala i izazova sadašnjosti: zbornik radova. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2016. - Str. 109-124.
   ISBN 978-86-6083-042-7
34    Usvojenje u savremenom svetu / Tanja Kitanović
    U: Projekat "Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU": zbornik radova. Knj. 3 / [glavni i odgovorni urednik Miroslav Lazić ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Pravni fakultet, 2016. - Str. 149-161.
   ISBN 978‐86‐7148‐216‐5
35    Sporazumni razvod braka u sudskoj praksi / Tanja Kitanović, Ljubica Janić
   U: Bilten sudske prakse Višeg suda u Nišu. - Beograd : Intermex, 2017. - Br. 34 (2017), str. 77-94.   
   ISSN 2335-0504
36    Značaj sporazuma supružnika o razvodu i o pravnim posledicama razvoda u pravu Velike Britanije / Tanja Kitanović,
   U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 7 / [urednik Predrag Dimitrijević]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2017. - Str. 115-130.
   ISBN 978-86-7148-225-7