Ivan Ilić

Preuzmite bibliografiju u word formatu

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

Rbr NAZIV RADA
1    Mobilna pravna klinika: od institucije ka žrtvi / priređivači Miomira Kostić, Darko Dimovski, Ivan Ilić. - Niš : Centar za publikacija Pravnog fakulteta, 2014. - 334 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-7148-181-6

 

ČLANCI

Rbr NAZIV RADA
1    European Tendency of Criminal law Harmonization / Ivan Ilić, Saša Knežević
   U: law as a Unifying Factor of Europe - Jurisprudence and Practice : Collection of Abstracts. - Bratislava : Pravnicka fakulta, 2010. - Str. 152.
   ISBN 978-80-7160-301-6
2    Evropske tendencije harmonizacije krivičnopravnih zakonodavstava / Saša Knežević, Ivan Ilić
   U: Zbornik radova Interkatedarskog sastanka krivično-pravnih katedri / glavni i odgovorni urednik Petar Stanojević. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet u Prištini, 2010. - Str. 69-98.
   ISBN 978-86-6083-010-6
3    Uslovno odlaganje krivičnog gonjenja / Ivan Ilić
   U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 5 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. – Str. 405-434.
   ISBN 978-86-7148-121-2
4    Agent Prvocateur - Yes or No? / Ivan Ilić
   U: International Scientific Conference "Archibald Reiss Days": Thematic Conference Proceedings. Vol. 2 - Beograd : Kriminalističko-policijska akademija, 2011. - Str. 389-397.
   ISBN 978-86-7020-190-3
5    Dejstvo načela ne bis in idem u evropskom pravnom prostoru / Ivan Ilić
   U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 1 / [urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 611-628.   
   ISBN 978-86-7148-148-9
6    European tendencies of criminal law harmonization / Ivan Ilic, Sasa Knezevic
   U: The Role of National Criminal Law in the European Union Area and the Alternative Resolutions of Criminal. Section of Criminal Law, English Part. - Bratislava : Faculty of Law, 2011. - Str. 181-192.
   ISBN 978-80-7160-312-2
7    Krivičnopravni status maloletnika u nemačkom pravu / Saša Knežević, Ivan Ilić
   U: Uvod u pravo Nemačke / urednici Mirko Vasiljević, Vladimir Čolović. - Beograd : Institut za uporedno pravo : Pravni fakultet, 2011. - Str. 291-310.
   ISBN 978-86-80059-74-7
8    O krivičnopravnom položaju maloletnika: [prikaz monografije "Maloletničko krivično pravo" prof. dr Saše Kneževića] / Ivan Ilić
   U: Teme. - Niš: Univerzitet, 2011. - Br. 3 (2011), str. 1117-1120.
   ISSN 0353-7919
9    Onečišćenje/zagađivanje okoliša/životne sredine / Barbara Herceg, Ivan Ilić
   U: Ekologija i pravo: tematski zbornik / [urednici Predrag Dimitrijević, Nataša Stojanović ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 255-276.
   ISBN 978-86-7148-146-5   
10    Onečišćenje/zagađivanje okoliša/životne sredine / Barbara Herceg, Ivan Ilić
   U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija "Ekologija i pravo", Niš, 18. maj 2011 ; glavni i ogovorni urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović/. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 46.
   ISBN 978-86-7148-129-8
11    Prikriveni islednik - stanje i perspektive / Ivan Ilić
   U: Pravni sistem i društvena kriza : zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije. Sv. 2. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2011. - Str. 551-567.
   ISBN 978-86-6083-013-7
12    The Crime of Animal Cruelty in Serbia: Substantial and Procedural Aspects / Ana Batrićević, Ivan Ilić
   U: Pravovoe obrazovanie graždanskoe obščestvo spravedlivoe gosudarstvo: sbornik statej / V(XII) Meždunarodnoj naučnoj konferencii studentov i molodih učenih. - Kemerovo : Juridičeskij fakultet, 2011. - Str. 260-267.
   ISBN 978-5-8353-1296-2
13    Zabrana dvostruke ugroženosti i ponavljanje krivičnog postupka na štetu okrivljenog / Ivan Ilić
   U: Zbornik radova. - Kosovska mitrovica : Pravni fakultet, 2011. - Str. 349-369.
   ISBN 978-86-6083-014-4
14    Instruments of Restorative Justice in Juvenale Criminal Procedure of Serbia / Darko Dimovski, Ivan Ilić
   U: Milniky prava v stredoeuropskom
preistore : zbornik z medzinarodnej vedeckej konferencie doktorandov a mlkadych vedeckych pracovnikov. Čast 2[Elektronski izvor]. - Bratislava : Pravnicka fakulte, 2012. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 978-986.
   ISBN 97-80-7160-317-7
15    Mogućnosti primene instrumenata restorativne pravde u krivičnom postupku prema maloletnicima / Darko Dimovski, Ivan Ilić
   U: Krivičnopravni položaj i socijalna zaštita maloletnih prestupnika / priredili Miomira Kostić, Slobodanka Konstantinović Vilić, Miroslav Brkić. - Niš : Pravni fakultet : Centar za socijalni rad "Sveti Sava", 2012. - Str. 89-116 ; 24 cm
   ISBN 978-86-7148-163-2
16    Odnos između policije i javnog tužilaštva prema novom Zakoniku o krivičnom postupku / Ivan B. Ilić
   U: Kultura polisa. Posebno izdanje, Kultura ljudskih prava u 21. veku / priredili Goran Miošević, Srđan Milašinović. - Novi Sad : Kultura - polis ; Berograd : Kriminalističko-policijska, 2012. - God. 9, br. 2 (2012), str. 335-356.
   ISSN 1820-4589
17    Pretpostavka nevinosti okrivljenog i pravo na javno informisanje / Ivan Ilić
   U: Međunarodna naučna konferencija "Mediji i ljudska prava" : zbornik sažetaka / [glavni i odgovorni urednik Predrag Dimitrijević]. - Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2012. - Str. 88.
   ISBN 978-86-7148-156-4
18    Pretpostavka nevinosti okrivljenog i pravo na javno informisanje / Ivan Ilić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : tematski broj. Mediji i ljudska prava. - Niš : Pravni fakultet, 2012. - Br. 61 (2012), str. 571-586.
   ISSN 0350-8501
19     Primena diverzionih modela u krivičnom postupku / Ivan Ilić
   U: Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Pravne Norme u vremenu i prostoru". - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2012. - Str. 493-512.
   978-86-6083-021-2
20    Primena diverzionih modela u krivičnom postupku / Ivan Ilić
   U: Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Pravne Norme u vremenu i prostoru": zbornik rezimea. - Kosovska Mitrovica : Prani fakultet, 2012. - Str. 59.
   978-86-6083-015-1
21    Putevi i stranputice prava na pravično suđenje / Ivan Ilić
   U: Zborik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 59. – Niš: Pravni fakultet, 2012. – Br. 59 (2012), str. 211-228.
   ISSN 0350-8501
22    Restorativna pravda i krivični postupak prema maloletnicima na primjeru Srbije i Republike Srpske / Darko Dimovski, Ivan Ilić
   U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2012. - God. 9, br. 33 (2012), str. 329-346.
   ISSN 1840-0272
23    Role of the special investigative measures in prevention, detection and combating of human trafficking / Bozidar Otasevic, Saša Atanasov, Ivan Ilic
   U: Policiskite nauki i policiskata profesija (sostojbi i perspektivi. Tom 2 / Megunarodna Naučna konferencija Bezbednosta i evroatlantskite perspektivi na Balkanot, 25-26. Maj 2012, Ohrid. - Skopje : Fakultet za bezbednost, 2012. - Str. 516-534.
   ISBN 978-608-4532-28-6
24    Sporazum o priznanju krivice u teoriji, legislativi i praksi / Ivan Ilić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2012. - Br. 63 (2012), str. 405-424.
   ISSN 0350-8501
25    Zaštita ljudskih prava u postupku predaje Međunarodnom krivičnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju / Ivan Ilić, Milijana Lepir
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : tematski broj. Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru. - Niš : Pravni akultet, 2012. - Br. 62 (2012), str. 523-536.
   ISSN 0350-8501
26    Dostignuti standardi krivičnoprocesne zaštite maloletnih oštećenih / Ivan Ilić
   U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 3 / [urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2013. - Str. 431-350.
   ISBN 978-86-7148-178-6
27    Krivično delo ubijanje i mučenje životinja - materijalni i procesni aspekt / Ana Batrićević, Ivan Ilić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2013. - Br. 64 (2013), str. 275-286.
   ISSN 0350-8501
28    Krivičnoprocesna zaštita žena svedoka i žrtava / Ivan Ilić
   U: Pravna klinika za zaštitu prava žena - norme i praksa : zbornik radova / urednica Slobodanka Konstantinović Vilić . - Beograd : Autonomni ženski centar : Niš : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2013. - Str. 149-164.   
   ISBN 978-86-87505-12-4
29     Međunarodni standardi zaštite svedoka u postupku za ratne zločine / Saša Knežević, Ivan Ilić
    U: Međunarodna krivična dela: dvanaesti međunarodni naučni skup, Tara, 2013. - Beograd : Intermex, 2013. - Str. 400-413.
    ISBN 978-86-83437-73-3
30    Mehanizmi zaštite haških svedoka i uspostavljanje tranzicione pravde / Darko Dimovski, Ivan Ilić, Milijana Lepir
   U: Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Međunarodno humanitarno pravo". - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2013. - Str. 222-237.
   ISBN 978-86-6083-027-4
31    Penal Policy of Serbia in Criminal Acts Against Environment / Ivan Ilić
   U: Bratislava Legal Forum 2013 = Bratislavské právnické fórum 2013: prvý ročník medzinárodnej vedeckej, 10-11. oktobar 2013. - Bratislava : Právnická fakulta, 2013. - Str. 963-969
   
32    Sporazum o priznanju krivice de lege lata i de lege ferenda / Ivan Ilić
   U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2013. - God. 10, br. 37 (2013), str. 771-788.
   ISSN 1840-0272
33    Uloga svedoka saradnika u krivičnom postupku za dela organizovanog kriminaliteta / Ivan Ilić
   U: Suprotstavljanje organizovanom kriminalu: pravni okvir, međunarodni standardi i procedure / Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem, Tara, 27-29. maj 2013. - Beograd : Kriminalističko-policijska akademija, 2013. - Str. 609-620.
   ISBN 978-86-7020-266-5
34    Visokotehnološki terorizam - permanentna pretnja današnjice / Božidar Banović, Veljko Turanjanin, Ivan Ilić
   U: Suprotstavljanje savremenom organizovanom kriminalu i terorizmu. 4. - Beograd : Kriminalističko-policijska akademija, 2013. - Str. 325-338.
   ISBN 978-86-7020-267-2
35    Combating environmental crime in Serbia / Ivan Ilić, Darko Dimovski
   U: Suzbijanje kriminaliteta i evropske integracije, s osvrtom na ekološki kriminalitet: zbornik radova / Međunarodna naučnostručna konferencija, Trebinje, 18-20. marta 2014. godine. - Banja Luka : Visoka škola unutrašnjih poslova, 2014. - Str. 219-232.
   ISNM 978-99938-43-45-0
36    Izgradnja krivičnog postupka Srbije u XIX veku / Ivan Ilić
   U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv, 2014. - God. 12, br. 12 (2014), str. 298-303.
   ISSN 1451-6373
37    Izvršenje mera bezbednosti medicinskog karaktera / Ivan Ilić
   U: Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU: tematski zbornik radova / glavni i odgovorni urednik Miroslav Lazić. - Niš : Pravni fakultet, 2014. - Str. 549-562.
   ISBN 978-86-7148-187-8
38    Implementation of international standards on trial in absentia / Saša Knežević, Ivan Ilić
   U: Social change in the global world : book of abstracts / First international scientific conference, Shtip, 2014. - Str. 25-26.
   ISBN 978-608-244-076-7
39    Implementation of international standards on trial in absentia / Saša Knežević, Ivan Ilić
   U: Social change in the global world: proceedings / First international scientific conference. - Shtip : Goce Delcev University, 2014. - Str. 95-112.
   ISBN 978-608-244-129-0
40     Limitation of personal freedom by police detention - implementation of international standards / Saša Knežević, Ivan Ilić
   U: Dani Arčibalda Rajsa: tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Tom 3. - Beograd : Kriminalističko-policijska akademija, 2014. - Str. 87-96.
   ISBN 978-86-7020-190-3
41    Marginalije uz postupak za izricanje mera bezbednosti psihijatrijskog lečenja / Ivan Ilić
   U: Zbornik radova studenata doktorskih studija prava. - Niš : Pravni fakultet, 2014. - Str. 17-40.
   ISBN 978-86-7148-186-1
42    Odlaganje krivičnog gonjenja u teoriji i praksi / Ivan Ilić
   U: Zbornik radova / Međunarodna naučno-stručna konferencija Izgradnja modernog pravnog sistema, Sarajevo, 24. oktobar 2014. godine. - Sarajevo : International Burch Universitz, 2014. - Str. 85-100.
   ISBN 978-9958-834-42-4
Dostupno i na: http://ssrc.ibu.edu.ba/bs/publikacije/zbornici-sa-konferencija.html
43    Osvrt na važeću regulativu mera bezbednosti / Ivan Ilić, Darko Dimovski
   U: Bilten sudske prakse Višeg suda u Nišu. - Beograd : Intermex, 2014. - Br. 32 (2014), str. 31-51.
   ISSN 2335-0504
44    Položaj oštećenog u krivičnom postupku / Ivan Ilić
   U: Mobilna pravna klinika: od institucije ka žrtvi / priređivači Miomira Kostić, Darko Dimovski, Ivan Ilić. - Niš : Centar za publikacija Pravnog fakulteta, 2014. - Str. 219-236.
   ISBN 978-86-7148-181-6
45    Praksa Evropskog suda za ljudska prava u slučajevima nasilja u porodici / Ivan Ilić
    U: Nasilje u Srbiji: uzroci, oblici, posledice i društvene reakcije: zbornik radova. T. 2. - Beograd : Kriminalističko-policijska akademija...[etc.], 2014. - Str. 383-393.
   ISBN 978-86-7020-286-3
46     Primena međunarodnih standarda o suđenju u odsustvu okrivljenog / Saša Knežević, Ivan Ilić
   U: Social change in the global world: proceedings / First international scientific conference. - Shtip : Goce Delcev University, 2014. - Str. 95-112.
   ISBN 978-608-244-129-0
47    Prevencija kriminaliteta kao način ostvarivanja kvaliteta života / Darko Dimovski, Ivan Ilić
   U: Socijalna misao. – Beograd : Socijalna misao, 2014. – Br. 3/4 (2014), str. 33-48.
   ISSN 0354-401X
48    Primena međunarodnih standarda ograničenja lične slobode okrivljenog / Saša Knežević, Ivan Ilić
   U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2014. - God. 11, br. 40 (2014), str. 259-284.
   ISSN 1840-0272
49    Primena načela oportuniteta krivičnog gonjenja u državama bivše Jugoslavije / Ivan Ilić
    U: Pravo i društvena stvarnost : naučni skup sa međunarodnim učešćem. Sv. 1. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2014. - Str. 447-466.
   ISBN 978-86-6083-039-7
50    Procesna zaštita maloletnih žrtava zlostavljanja i zanemarivanja / Ivan Ilić
    U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2014. - Br. 66 (2014), str. 343-360.
   ISSN 0350-8501
51    Reperkusije izmenjenih procesnih uloga na utvrđivanje činjenica u krivičnom postupku / Ivan Ilić
   U: Međunarodna naučna konferencija "Usklađivanje prava Srbije sa pravom Evropske unije": zbornik sažetaka. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2014. - Str. 84.
52    Reperkusije izmenjenih procesnih uloga na utvrđivanje činjenica u krivičnom postupku / Ivan Ilić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2014. - Br. 68 (2014), str. 585-606.
   ISSN 0350-8501
53    Sistem pravnih lekova u krivičnom postupku Srbija XIX veka / Ivan Ilić
   U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 4 / [glavni i odgovorni urednik Predrag Dimitrijević]. - Niš : Pravni fakultet, 2014. - Str. 161-178.
   ISBN 978‐86‐7148‐198‐4
54    Činjenična ograničenja i dokazne zabrane u krivičnom postupku / Ivan Ilić
   U: Pravna država i stručnost procesnih subjekata kao instrument suprotstavljanja kriminalitetu: zbornik radova. - Kragujevac : Pravni fakultet, 2015. - Str. 525-541.
   ISBN 978-86-7623-061-7
55    Degradacija položaja oštećenog u krivičnom postupku Srbije / Ivan Ilić
   U: Pravni sistem i zaštita od diskriminacije: zbornik radova. Sv. 2. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2015. - Str. 239-252.
   ISBN 978-86-6083-031-1
56    Distribution of violence in sports in Serbia with special emphasis on area of High Court in Nis / Darko Dimovski, Ivan Ilić
   U: The milestones of law in the area of Central Europe 2015 / editor Jana Šmelková ... [et al.]. - Bratislava : Comenius University, Faculty of Law, 2015. - Str. 451-460.
   ISBN 978-80-7160-394
57    Forced sterilization as a violation of Article 8 of the European Convention / Ivan Ilić
   U: Facta universitatis. - Niš : University, 2015. - Vol. 13, no. 2 (2015), str. 187-200.
   ISSN 1450-5517
58    Illegal evidence in criminal proceedings / Ivan Ilić
   U: Social Change In the Global World: book of abstracts / Second international scientific conference, Shtip, 2015. - Štip : Goce Delčev University, 2015. - Str. 56.
   ISBN 978-608-244-229-7
59    Identitet presude i optužbe / Ivan Ilić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2015. – Br. 69 (2015), str. 267-282.
   ISSN 0350-8501
60    Kontinentalno-adverzijalno utvrđivanje činjenica u krivičnom postupku / Ivan Ilić
   U: Naučni skup "Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma": zbornik sažetaka. - Pale : Pravni fakultet, 2015. - Str. 119.
   ISBN 978-99938-57-35-8
61    Nasilje u sportu u Republici Srbiji - primer područja Višeg suda u Nišu / Darko Dimovski, Ivan Ilić
   U: NBP: Žurnal za kriminalistiku i pravo. - Beograd : Kriminalističko-policijska akademija, 2015. - Vol. 20, No. 1 (2015), str. 121-136.
   ISSN 0354-8872
62    Nezakoniti dokazi u krivičnom postupku / Ivan Ilić
   U: Opštestvenite promeni vo globalniot svet: zbornik na trudovi / Vtora međunarodna naučna konferencija. - Štip : Univerzitet Goce Delčev, 2015. - Str. 149-156.
   ISBN 978-608-244-267-9
63    Prekoračenje optužbe - tumačenje sudske prakse / Ivan Ilić
   U: Krivično zakonodavstvo - de lege lata et de lege ferenda, Prijedor, 17-18. aprila 2015. - Prijedor : Ministarstvo pravde Republike Srpske...[etc.], 2015. - Str. 231-240.
   ISBN 978-99938-22-51-6
64    Primena principa in dubio pro reo u krivičnom postupku / Ivan Ilić
   U: Međunarodna naučna konferencija "Pravo u funkciji zaštite slabijeg": zbornik sažetaka / [glavni i odgovorni urednici Milena Jovanović Zattila, Miroslav Lazić]. - Niš : Pravni fakultet, Centar Za publikacije, 2015. - Str. 77 ; 24 cm
   ISBN 978-86-7148-200-4
65    Primena principa in dubio pro reo u krivičnom postupku / Ivan Ilić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2015. – Br. 70 (2015), str. 467-482.
   ISSN 0350-8501
66    Significance of indications for defecting and proving crimes / Ivan Ilić
   U: Dani Arčibalda Rajsa: tematski zbornik radova međunarodnog značaja. T. 1. - Beograd : Kriminalističko-policijska akademija, 2015. - Str. 329-336.
   ISBN 978-86-7020-319-8
67    Sporna pitanja o činjenicama i dokazima u teoriji krivičnog postupka / Ivan Ilić
   U: Godišnjak Fakulteta bezbednosti. - Beograd : Fakultet Bezbednosti, 2015. - Str. 317-333.
   ISSN 1821-150X
68    Utvrđivanje činjenica u adverzijalnom krivičnom postupku i suđenje u razumnom roku / Ivan Ilić
   U: Suđenje u razumnom roku i drugi krivičnopravni instrumenti adekvatnosti državne reakcije na kriminalitet / LV redovno godišnje savetovanje udruženja. - Beograd : Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, 2015. - Str. 591-605.
69    Vanprocesna zaštita svedoka - legislativni okvir i problemi u implementaciji / Ivan Ilić, Bojana Stanković
    U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 5. - Niš : Pravni fakultet, 2015. - Str. 193-212.
   ISBN 978-86-7148-212-7
70     Žene osuđenice - o kriminološkom diskursu i penološkom tretmanu / Miomira Kostić, Ivan Ilić
   U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2015. - God. 12, br. 44 (2015), str. 325-344.
   ISSN 1840-0272
71     Hate speech - European standards and European Court of Human Rights case law / Darko Dimovski, Ivan Ilić
    U: Opštestvenite promeni vo globalniot svet / Treta megunarodna naučna konferencija, 1-2 Septemvri, 2016 = Third international scientific conference, 1-2 September 2016 = Tretaja meždunarodnaja naučnaja konferencija. - Štip : Univerzitet "Goce Delčev" = Shtip = Goce Delcev University = Universitet Goce Delčeva, 2016. - Str. 61.
    ISBN 978-608-244-315-7
72    Hate speech - European standards and European Court of Human Rights case law / Darko Dimovski, Ivan Ilić
   U: Opštestvenite promeni vo globalniot svet: zbornik na trudovi / Treta medjunarodna naučna konferencija. - Štip : Praven fakultet, 2016. - Str. 271-286.
   ISBN 978-608-244-353-9
73    Hate speech in the European Court of Human Rights case law / Darko Dimovski, Ivan Ilić
    U: Međunarodni naučni skup “Dani Arčibalda Rajsa”: tematski zbornik radova međunarodnog značaja. T. 1. - Beograd : Kriminalističko- policijska akademija, 2016. - Str. 197-207.
   ISBN 978-86-7020-356-3
   ISBN 978-86-7020-190-3
74    In Memoriam: prof. dr Čedomir Stevanović(1928-2016) / Ivan Ilić
   U: Facta universitatis. Series Law and Politics. - Niš : Univerzitet, 2016. - Vol. 14, no. 1(2016), str. 191-192.
   ISSN 1450–5517
75    Kontrola sporazuma o priznanju krivičnog dela / Veljko Turanjanin, Ivan Ilić
   U: Kontrola u unutrašnjem, međunarodnom i pravu Evropske unije: zbornik sažetaka. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2016. - Str. 96-97.
   ISBN 978-86-7148-217-2
76    Nasilje u porodici i praksa Evropskog suda za ljudska prava / Darko Dimovski, Ivan Ilić
   U: Zbornik Škole prava Evropske unije: VII sesija, Bar, 5-9. maj 2015. - Podgorica : Univerzitet Donja Gorica, Fakultet pravnih nauka, 2016. - Str. 84-103.
   ISSN 1800-9387
77    Pravo na pretpostavku nevinosti okrivljenog - između normativnog i stvarnog / Ivan Ilić
   U: Ljudska prava - između ideala i izazova sadašnjosti: zbornik radova. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2016. - Str. 513-528.
   ISBN 978-86-6083-042-7
78     Pravo na žalbu i efikasnost krivičnog postupka / Ivan Ilić
    U: Evropske integracije i kazneno zakonodavstvo / LVI redovno godišnje savetovanje Udruženja, [Zlatibor], 2016. - Beograd : Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu : Intermex, 2016. - Str. 536-549.
    ISBN 978-86-6411-010-5
79    Primena evropskih standarda u postupanju prema osuđenicima / Miomira Kostić, Ivan Ilić
   U: Evropske inegracije: pravda, sloboda i bezbednost. T. 3. - Beograd : Kriminalističko-policijska akademija, 2016. - Str. 463-480.
   ISBN 978-86-7020-355-6
80     Primena međunarodnih standarda o položaju oštećenog u krivičnom postupku / Ivan Ilić, Ivana Miljuš
    U: Projekat "Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU": zbornik radova. Knj. 3 / [glavni i odgovorni urednik Miroslav Lazić ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Pravni fakultet, 2016. - Str. 221-238.
   ISBN 978‐86‐7148‐216‐5
81    Primena vaspitne mere pojačanog nadzora u dnevnom boravku / Marija Maljković, Ivan Ilić
   U: Deca i mladi kao deo sistema - zaštita ili sekundarna traumatizacija / priredili Miomira Kostić, Darko Dimovski, Zdravko Grujić. - Niš : Pravni fakultet : Centar za socijalni rad, 2016. - Str. 125-136.
   ISBN 978-86-7148-221-9
82    Prof. dr Čedomir Stevanović (1928-2016): in memoriam / Ivan Ilić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2016. - Br. 72 (2016), str. 307-308.
   ISSN 0350-8501
83    Restrictions on freedom of expression: the liberal and the communitarian concept / Ivan Ilić, Tamara Stanojević
   U: Facta universitatis. Series Law and Politics. - Niš : Univerzitet, 2016. - Vol. 14, no. 1(2016), str. 71-80.
   ISSN 1450–5517
84    Role of special investigative measures in combating terrorism / Ivan Ilić
    U: Zbornik radova / Međunarodni naučni skup Krivičnopravni instrumenti suprotstavljanja terorizmu i drugim krivičnim djelima nasilničkog karaktera. - Teslić : Ministarstvo pravde Republike Srpske, 2016. - Str. 595-612.
   ISBN 978-99976-669-2-5
85     Forced sterilization - a critical review of the ECtHR practice / Saša Knežević, Ivan Ilić, Darko Dimovski
   U: Četvrta medjunarodna naučna konferencija Opštesvenite promeni vo globalniot svet : zbornik na trudovi. - Štip : Praven fakultet, 2017. - Str. 691-708.
   ISBN 978-608-244-423-9
86     Pojedini aspekti troškova krivičnog i prekršajnog postupka / Darko dimovski, Ivan Ilić, Ivan Milić
   U: Krivično zakonodavstvo između prakse i propisa i usklađivanje sa evropskim standardima: međunarodna naučno - stručna konferencija. - Beograd : Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu ; Banja Luka : Ministarstvo pravde Republike Srpske, 2017. - Str. 303-310.
   ISBN 978-99976-681-1-0
87    Pravo okrivljenog na ispitivanje svedoka - međunarodni standardi i domaće pravo / Ivan Ilić, Luka Anđelković
   U: Zbornik radova "Nacionalno i međunarodno pravo - aktuelna pitanja i teme". T. 2. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2017. - Str 67-80.
   ISBN 978-86-6083-048-9
88    Uticaj globalizacije na utvrđivanje činjenica u krivičnom postupku / Ivan Ilić, Veljko Turanjanin
   U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija Globalizacija i pravo, Niš, 21-22. april 2017. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2017. - Str. 102-103.
   ISBN 978-86-7148-233-2
89    Pravo na žalbu – od starog Rima do današnjice / Ivan Ilić, Darko Dimovski
   U: Druga međunarodna Balkanska konferencija za rimsko pravo i rimskopravnu tradiciju "Univerzalnost rimskog prava" : zbornik sažetaka. – Niš : Pravni fakultet, 2017, str. 81-82.
   ISBN 978-86-7148-239-4
90    Praksa Evropskog suda za ljudska prava kao garant prava na ličnu slobodu / Ivan Ilić, Darko Dimovski
   U: Policija i pravosudni organi kao garanti slobode i bezbednosti u pravnoj državi: tematski zbornik radova [ur. Simeunović-Patić, Biljana]. Beograd : Kriminalističko-policijska akademija : Fondacija „Hans Zajdel“ ; Kragujevac : Pravni fakultet, Tom 1., 2017. - str. 111-126.
91    Uzbunjivači kao sredstvo borbe protiv korupcije / Darko Dimovski, Ivan Ilić
   U: Reformski procesi i poglavlje 23 (godinu dana posle): krivičnopravni aspekti. Beograd: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu: Intermex, 2017. - str. 460-471.
92    Primena međunarodnih standarda o pravu na besplatnu pravnu pomoć / Darko Dimovski, Ivan Ilić, Elena Tilovska Kečeđi
   U: Regionalna naučna konferencija ’’Besplatna pravna pomoć: ratio legis, obim i uslovi primene’’, [urednici Bejatović, Stanko, Kolaković-Bojović, Milica]. - Beograd: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Ministarstvo pravde Republike Srbije, 2017. - str. 177-195.
93    Osnovna jemstva protiv zlostavljanja pritvorenika / Ivan Ilić, Darko Dimovski, Ana Prokić
   U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2017. - God. 14, br. 52 (2017), str. 651-668.
   ISSN 1840-0272
94    Uticaj konsensualnih procesnih formi na utvrđivanje i dokazivanje činjenica u krivičnom postupku / Ivan Ilić
   U: Međunarodna naučna konferencija „Pravo pred izazovima savremenog doba“ : zbornik sažetaka. –Niš : Pravni fakultet, 2018. – str. 52-53.
   ISBN 978-86-7148-245-5
95    Application of the principle of ne bis in idem in criminal matters in the EU / Ivan Ilić, Saša Knežević, Jelena Veselinović
   U: Општествените промени во глобалниот свет. [1-2] / Петта меѓународна научна конференција, 6-7 септември, 2018, Штип = Fifth international scientific conference = Пятый международная научная конференция. - Штип ; Shtip : Универзитет Гоце Делчев, Правен факултет : Goce Delcev University, Faculty of law, 2018. - str. 303-318.
   ISBN 978-608-244-548-9
96    Legislativna osnova za dostupnost pravde u srpskom krivičnom postupku / Saša Knežević, Ivan Ilić
   U: Pravna riječ. – Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2018. – Godina XV, Br. 56 (2018), str. 351-369.
   ISSN: 18840-0272
97    Uticaj konsensualnih procesnih formi na utvrđivanje i dokazivanje činjenica u krivičnom postupku / Ivan Ilić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2018. – Br. 80 (2018), str. 363-380.
   ISSN 0350-8501
98    General victimology and victims of natural disasters / Darko Dimovski, Miomira Kostić, Ivan Ilić
   U: Security, political and legal challenges of modern world : conference proceedings. - Bitola : University "St. Kliment Ohridski", 2018. – Vol. 1, 2018. - pp. 54-65.
   ISBN 978-9989-870-79-8
99    General victimology and victims of natural disasters / Darko Dimovski, Miomira Kostić, Ivan Ilić
   U: Security, political and legal challenges of modern world : book of apstracts. - Bitola : University "St. Kliment Ohridski", 2018. - p. 11.
100    Ispitivanje utvrđenih činjenica diverzionih, uprošćenih, konsensualnih i posebnih procesnih formi napisanim / Ivan Ilić, Darko Dimovski
U: Krivično zakonodavstvo i funkcionisanje pravne države / Međunarodna naučno-stručna konferencija. – Laktaši : Grafomark ; [Beograd] : Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu ; [Trebinje] : Grad Trebinje ; [Banja Luka] : Ministarstvo pravde Republike Srpske, 2018. - str. 316-331.
   ISBN 978-99976-36-22-5
101    Violation of Right to Private Life regarding Defamatory posts on Social Networks / Ivan Ilić, Saša Knežević, Katarina Momirović
   U: Towards a better future : democracy, EU integration and criminal justice : conferece proceedings / International scientific conference, Bitola, 10-12 May, 2019. – Bitola : ’’St. Kliment Ohridski’’ University, Faculty of Law, 2019. – str. 182-192.
   ISBN 978-608-4670-04-9 (V. 1)
102    Primena garancija iz člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima na oštećenog u krivičnom postupku / Ivan Ilić, Saša Knežević
   U: Međunarodna naučna konferencija “Pravo i multidisciplinarnost”, Niš, 12-13. april 2019 = Collection of Summaries / International Scientific Conference “Law and multidisciplinarity”, [Nis, 12th-13th April 2019] : zbornik sažetaka. - Niš : Pravni fakultet, 2019. - str. 219.
   ISBN 978-86-7148-255-4
103    ’’Pravični postupak’’ temeljno načelo Zakonika o krivičnom postupku iz 2011. / Ivan Ilić, Katarina Momirović
   U: Pravo u funkciji razvoja društva : zbornik radova = The Role of Law in Social Development : collection of papers. Tom 2. - Priština [tj.] Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet Univerziteta, 2019. – Str. 123-136.
   ISBN 978-86-6083-060-1
104    Limitation of the Right to Privacy by Secret Observation of the Suspect's Communication / Saša Knežević, Ivan Ilić
   U: Општествените промени во глобалниот свет : зборник на трудови / Шеста меѓународна научна конференција = Social change in the global world : proceedings / Sixth international scientific conference = Социальные изменения в глобальном мире : сборник материалов / Шестой международная научная конференция. - Штип : Универзитет "Гоце Делчев" - Штип, Правен факултет ; Shtip : Goce Delcev University, Faculty of law, Vol. 1, Num. 6, 2019. – str. 509-524.
   ISBN 978-608-244-647-9
105    Da li je zahtev za ponavljanje krivičnog postupka delotvoran pravni lek? / Ivan Ilić, Saša Knežević
   U: Pravna riječ. – Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2019. – Godina XVI, Br. 60 (2019), str. 317-340.
   ISSN: 18840-0272
106    Pritvor - legislativni okvir i primena evropskih standarda / Ivan Ilić, Katarina Momirović
   U: Pravo u funkciji razvoja društva : zbornik radova = The Role of Law in Social Development : collection of papers. Tom 2. - Priština [tj.] Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet Univerziteta, 2019. – Str. 123-135.
   ISBN 978-86-6083-060-1
107    Nove činjenice i novi dokazi kao osnov za ponavljanje krivičnog postupka / Ivan Ilić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2019. – Br. 83 (2019), str. 195-213.
   ISSN 0350-8501