Dragan Jovašević

Preuzmite bibliografiju u word formatu

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

Rbr NAZIV RADA
1    Sud ubicama Kneza Mihaila / Dragan Jovašević. – Beograd : Sfairos, 1989. – 143 str. ; 20 cm
   ISBN 86-81277-30-8
2    Falsifikovanje isprave u jugoslovenskom krivičnom pravu / Dragan Jovašević. - Beograd : Policijska akadenija, 1996. - VIII, 186 str. ; 24 cm
   ISBN 86-7020-017-1
3    Praktikum za krivično pravo. 2, Posebni deo / Ljubiša Jovanović, Dragan Jovašević. - Beograd : Policijska akademija, 1996. - VII, 380 str. ; 24 cm
   ISBN 86-7020-030-9
4    Komentar Zakona o izvršenju krivičnih sankcija : sa sudskom praksom i registrom pojmova / Dragan Jovašević. - Beograd : Službeni list, 1997. – 309 str. ; 20 cm
   ISBN 86-355-0355-4
5    Komentar Zakona o privrednim prestupima sa sudskom praksom i registrom pojmova / Dragan Jovašević. - Beograd : Službeni list, 1997. – 306 str. ; 20 cm
6    Krivičnopravna zaštita menice i čeka / Dragan Jovašević. – Beograd : Graficco 0ll, 1997. – 98 str. ; 23 cm
   ISBN 86-7332-006-2
7    Leksikon krivičnog prava / Dragan Jovašević. - Beograd : Službeni list, 1998. - 729 str. ; 24 cm
   ISBN 86-355-0402-X
8    Zakon o oružju i municiji Republike Srbije sa komentarom i pratećim propisima i Zakon o oružju Republike Crne Gore / priredio Dragan Jovašević. - Beograd : Službeni glasnik, 1999. - 132 str. ; 20 cm
   ISBN 86-7549-136-0
9    Zbirka propisa o pomilovanju : sa komentarom / priredio Dragan Jovašević. - Beograd : Službeni glasnik, 1999. - 80 str. ; 20 cm
   ISBN 86-7549-137-9
10    Komentar Zakona o izvršenju krivičnih sankcija Republike Srbije : sa sudskom praksom, pratećim propisima i registrom pojmova / Dragan Jovašević i Zakon o izvršenju krivičnih sankcija Republike Crne Gore sa pratećim propisima. - Beograd : Službeni list, 2000. - 455 str. ; 19 cm
   ISBN 86-355-0461-5
11    Krivična dela falsifikovanja / Dragan Jovašević, Tarik Hašimbegović. – Beograd : Zadužbina Andrejević, 2000. – 120 str. ; 24 cm
   ISBN 86-1450-801-X
12    Krivično pravo : posebni deo / Ljubiša Jovanović, Vojislav Đurđić, Dragan Jovašević. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2000. - 587 str. ; 24 cm
   ISBN 86-7148-028-9
13    Zbirka Zakona o prekršajima : sa komentarom i praksom / /priredio Dragan Jovašević/. - Beograd : Službeni glasnik, 2000. - 319 str. ; 24 cm
   ISBN 86-7549-186-7
14    Amnestija i pomilovanje / Dragan Jovašević. – Beograd : Intermex, 2001. – 95 str ; 24 cm
15    Komentar Zakona o privrednim prestupima : sa sudskom praksom i registrom pojmova / Dragan Jovašević. - 2. izmenjeno izd. - Beograd : Službeni list, 2001. - 368 str. ; 20 cm
   ISBN 86-355-0503-4
16    Krivično delo poreska utaja / Dragan Jovašević, Tarik Hašimbegović. – Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2001. – 152 str. ; 24 cm
17    Osnovi isključenja krivičnog dela / Dragan Jovašević, Tarik Hašimbegović. – Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2001. – 137 str. ; 24 cm
18    Pritvor u Jugoslaviji i međunarodni standardi / Aleksandar Resanović, Dragan Jovašević. – Beograd : Centar za antirtanu akciju, 2001. – 159 str. ; 20 cm
   ISBN 86-82297-51-5
19    Privredni prestupi u sudskoj praksi : praktikum / priredio Dragan Jovašević. - Beograd : Službeni glasnik, 2001. - 298 str. ; 24 cm
   ISBN 86-7549-218-9
20    Komentar Krivičnog zakona Savezne Republike Jugoslavije / Dragan Jovašević. - Beograd : Službeni glasnik, 2002. - 455 str. ; 24 cm
   ISBN 86-7549-238-3
21    Krivično pravna zaštita pripadnika policije / Dragan Jovašević, Tarik Hašimbegović. – Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2002. – 154 str. ; 24 cm
   ISBN 86-83287-04-1
22    Krivično pravo : opšti deo / Ljubiša Jovanović, Dragan Jovašević. – Beograd : Nomos, 2002. - 311 str. ; 24 cm
   ISBN 86-8178-24-3
23    Krivično pravo. 2, Posebni deo / Ljubiša Jovanović, Dragan Jovašević. - 2. izd. - Beograd : Policijska akdemija, 2002. - XXVI, 349 str. ; 24 cm
   ISBN 86-7020-080-5
24    Krivično pravo : posebni deo / Ljubiša Jovannović, Vojislav Đurđić, Draga Jovaćević. - 2. dopunjeno izd. - Niš : Bona fides, 2002. - 624 str. ; 24 cm
   ISBN 86-7434-025-3
25    Leksikon krivičnog prava / Dragan Jovašević. - 2. prošireno izd. - Beograd : Službeni list, 2002. - 800 str. ; 24 cm
   ISBN 86-355-0550-6
26    Praktikum za krivično pravo. 1, Opšti deo / Ljubiša Jovanović, Dragan Jovašević. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Policijska akademija, 2002. - XIII, 256 str. ; 24 cm
   ISBN 86-7020-083-X
27    Zloupotreba službenog položaja / Dragan Jovašević, Tarik Hašimbegović. – Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2002. – 124 str. ; 24 cm
28    Komentar Krivičnog zakona Republike Srbije: /sa sudskom praksom/ / Dragan Jovašević. - Beograd : Nomos, 2003. - 573 str. ; 20 cm
   ISBN 86-81781-36-7
29    Krivično pravo. 1, Opšti deo / Ljubiša Jovanović, Dragan Jovaševiić. - Beograd : Policijska akademija, 2003. - 344 str. ; 24 cm
   ISBN 86-7020-094-5
30    Međunarodno krivično pravo / Vojislav Đurđić, Dragan Jovašević. - Beograd : Nomos, 2003. - 131 str. ; 24 cm
   ISBN 86-81781-37-5
31    Praktikum za krivično pravo. Knj. 1, Opšti deo / Vojislav Đurđić, Dragan Jovašević. - Beograd : Službeni glasnik, 2003. - 233 str. ; 24 cm
   ISBN 86-7549-332-0
32    Praktikum za krivično pravo. Knj. 2, Posebni deo / Vojislav Đurđić, Dragan Jovašević. - Beograd : Službeni glasnik, 2003. - 233 str. ; 24 cm
   ISBN 86-7549-331-2
33    Praktikum za krivično pravo II : posebni deo / Dragan Jovašević, Dragana Kolarić. - Beograd : Policijska akademija, 2003. - 128 str. ; 24 cm
   ISBN 86-7020-088-0
34    Zakon o oružju i municiji Republike Srbije : sa komentarom i pratećim propisisma ; Zakon o oružju Republike Crne Gore / priredio Dragan Jovašević. - 2. dopunjeno izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2003. - 195 str. ; 20 cm
   ISBN 86-7549-302-9
35    Krivično pravo : posebni deo / Ljubiša Jovanović, Vojislav Đurđić, Dragan Jovašević. - 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2004. - 408 str. ; 24 cm
36    Sistem poreskih delikata / Dragan Jovašević, Tarik Hašimbegović. – Beograd : Intermex, 2004. – 163 str ; 24 cm
37    Zbirka zakona o prekršajima sa komentarom i praksom/ Dragan Jovašević. – 2. izmenjeno i dopunjeno izd. – Beograd : Službeni glasnik, 2004. – 382 str. ; 20 cm
   ISBN 86-7549-373-8
38    Javni red i mir i oružje i municija/ Dragan Jovašević. – Beograd : Službeni list, 2005. – 342 str. ; 20 cm
   ISBN 86-355-0684-7
39    Krivični zakonik Republike Srbije / /priredio/ Dragan Jovašević. – Beograd : Službeni list SCG, 2005. – 313 str. ; 20 cm
   ISBN 86-355-0699-5
40    Krivično / kazneno pravo Bosne i Hercegovine : opći dio / Borislav Petrović, Dragan Jovaševič. – Sarajevo : Pravni fakultet, 2005. – 411 str. ; 24 cm
   ISBN 9958-627-25-6
41    Krivično pravo. 2, Krivično pravo posebni dio / Borislav Petrović, Dragan Jovaševič. – Sarajevo : Pravni fakultet, 2005. – 346 str. ; 24 cm
   ISBN 9958-627-35-3
42    Prekršajno pravo / Predrag Dimitrijević, Dragan Jovašević. – Beograd : Službeni list SCG, 2005. – 488 str. ; 24 cm
   ISBN 86-355-0697-9
43    Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica / /urednik i priređivač Dragan Jovašević/. – Beograd : Službeni list, 2005. – 149 str. ; 19 cm
   ISBN 86-355-0712-6
44    Zaštita životne sredine / Dragan Jovašević. – Beograd : Službeni list, 2005. – 256 str. ; 20 cm
   ISBN 86-355-0676-6
45    Zloupotreba službenog položaja i korupcija / Dragan Jovašević. – Beograd : Nomos, 2005. – 212 str. ; 24 cm
   ISBN 86-81781-53-7
46    The Criminal Law of the Republic of Serbia / Dragan Jovaševič, Borislav Petrović. – Thessaloniki : ----------------, 2006. – 94 str. ; 24 cm
47    Izbegavanje plaćanja poreza : fiskalni i krivično-pravni aspekt / Mileva Anđelković, Dragan Jovašević. – Niš : Centar za publikacije P?ravnog fakulteta, 2006. – 247 str. ; 24 cm
   ISBN 86-7148-069-0
48    Izvršno krivično / kazneno pravo / Borislav Petrović, Dragan Jovaševič. – Sarajevo : Pravni fakultet, 2006. – 254 str. ; 24 cm
   ISBN 9958-627-39-6
49    Krivični zakonik Republike Srbije sa uvodnim komentarom/ Dragan Jovašević. – 2 dopunjeno izd. – Beograd : Službeni list SCG, 2006. – 321 str. ; 20 cm
   ISBN 86-355-0715-0
50    Krivično pravo : opšti deo / Dragan Jovašević. – Beograd : Nomos, 2006. – 504 str. ; 24 cm
   ISBN 86-81781-62-6
51    Krivično pravo : posebni deo / Vojislav Đurđić, Dragan Jovašević. – Beograd : Nomos, 2006. – 376 str. ; 24 cm
   ISBN 86-81781-61-8
52    Leksikon krivičnog prava/ Dragan Jovašević. – 3. izmenjeno i dopunjeno izd. – Beograd : Službeni glasnik, 2006. – 816 str. ; 24 cm
   ISBN 86-7549-556-0
53    Zakon o izvršenju krivičnih sankcija sa uvodnim komentarom/ Dragan Jovašević. – Beograd : Službeni list SCG, 2006. – 179 str. ; 20 cm
   ISBN 86-355-0721-5
54    Korupcija : izazov demokratiji / Živojin Đurić, Dragan Jovašević, Mile Rakić. – Beograd : Institut za političke studije, 2007. – 487 str. ; 20 cm
   ISBN 978-86-7419-150-7
55    Nužna odbrana i krajnja nužda / Dragan Jovašević. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. – 264 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-7148-078-9
56    Pravni aspekti izvršenjs krivičnih sankcija / Dragan Jovašević, Zoran Stevanović. – Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2007. – 350 str. ; 20 cm
   ISBN978-86-83287-20-8
57    Terorizam : bezbednosni i pravni aspekti / Dragan Jovašević, Mile Rakić. – Beograd : Institut za političke studije, 2007. – 330 str. ; 20 cm
   ISBN 978-86-7419-126-2
58    Amnestija i pomilovanje u krivičnom pravu / Dragan Jovaševič, Zoran Stevanović. – Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2008. – 168 str. ; 20 cm
   ISBN 978-86-83287-30-7
59    Demokratija i životna sredina / Mile Rakić, Milijana Đorđević, Dragan Jovašević. - Beograd : Institut za političke studije, 2008. - XX, 370 str. ; 20 cm.
   ISBN 978-86-7419-183-5
60    Hartije od vrednosti : pojam i zloupotreba / Dragan Jovašević, Marina Gajić-Glamočlija. – Beograd : Beosing, 2008. – 364 str. ; 20 cm.
   ISBN 978-86-7686-127-9
61    Komentar Zakona o izvršenju krivičnih sankcija / Dragan Jovašević, Zoran Stevanović. – Beograd : Službeni glasnik, 2008. – 308 str. ; 24 cm. – (Biblioteka Pravo, zakonodavstvo i sudska praksa. Edicija Komentari zakona : knj. 17)
   ISBN 978-86-7549-728-8
62    Krivično delo pranja novca / Dragan Jovašević, Marina Gajić-Glamočlija. – Beograd : Beosing, 2008. – 354 str. ; 20 cm.
   ISBN 978-86-7686-125-5
63    Maloletničko krivično pravo / Dragan Jovašević. - Beograd : BeoSing, 2008. - 287 str. ; 20 cm
   ISBN 978-86-7686-120-0
64    Poreska utaja : oblici ispoljavanja i mere suzbijanja / Dragan Jovašević, Marina Gajić-Glamočlija. – Beograd : BeoSing, 2008. – 368 str. ; 20 cm. - (Edicija Zločin i kazna)
   ISBN 978-86-7686-124-8
65    Praktikum za krivično pravo : opšti deo / Vojislav Đurđić, Dragan Jovašević. – 2. izmenjeno i dopunjeno izd. – Beograd : Beo Sing, 2008. – 438 str. ; 24 cm. - (Edicija Zločin i kazna)
   ISBN 978-86-7686-123-1
66    Praktikum za krivično pravo : posebni deo / Vojislav Đurđić, Dragan Jovašević. – 2. izmenjeno i dopunjeno izd. – Beograd : Beo Sing, 2008. – 435 str. ; 24 cm. - (Edicija Zločin i kazna)
   ISBN 978-86-7686-126-2
67    Problem korupcije u svetlu zaštite ljudskih prava / Dragan Jovašević, Marina Gajić-Glamočlija. – Beograd : BeoSing, 2008. – 428 str. ; 20 cm. - (Edicija Zločin i kazna)
   ISBN 978-86-7686-122-4
68    Krivična dela korupcije / Dragan Jovašević. – Beograd : Službeni glasnik, 2009. – 268 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-519-0333-8
69    Krivičnopravna zaštita isprava / Dragan Jovašević. – Niš : Pravni fakultet – Centar za publikacije, 2009. – 239 str. ; 24 cm. – (Projekat Pravo na pristup pravosuđu)
   ISBN 978-86-7148-092-5
70    Nasilje i demokratija / Mile Rakić, Dragan Jovašević. - Beograd : Institut za političke studije, 2009. - 268 str. ; 20 cm.
   ISBN 978-86-7419-204-7
71    Sistem ekoloških delikata : ekološko kazneno pravo / Dragan Jovašević. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2009. – 369 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-7148-097-0
72    E drejta penale : kaptina e vecante / Vojislav Gjugjiq, Dragan Jovaceviq. - Beograd : Služba koordinacionog tela Vlade republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, 2010. - X, 308 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-6187-011-8
73    E drejta penale : pjesa e pergjithshme / Dragan Jovaceviq. - Beograd : Služba koordinacionog tela Vlade republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, 2010. - X, 308 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-6187-007-1
74    Kriminalitet maloljetnika i mjere društvene reakcije u Republici Srpskoj / Boško Đukić, Dragan Jovašević. - Banja Luka : Defendologija Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2010. - 129 str. ; 24 cm
   ISBN 978-99955-22-14-8
75    Krivično pravo : opšti deo / Dragan Jovašević. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Nomos, 2010. - 325 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-81781-78-4
76    Krivično pravo : posebni deo / Vojislav Đurđić, Dragan Jovašević. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Nomos, 2010. - 278 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-81781-77-7
77    Međunarodna krivična dela : odgovornost i kažnjivost / Dragan Jovašević. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. - 300 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-7148-104-5
78    Međunarodno krivično pravo / Borislav Petrović, Dragan Jovašević. - Sarajevo : Pravni fakultet, 2010. - 325 str. ; 24 cm
   ISBN 978-9958-627-82-8
79    Položaj maloletnika u krivičnom pravu / Dragan Jovašević. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. - 222 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-7148-116-8
80    Pomilovanje : teorija, praksa, zakonodavstvo / Vojislav Đurđić, Dragan Jovašević, Ljubiša Zdravković. - Niš : Atlantis, 2010. - 139 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-910361-4-0
81    Izazovi demokratije : bezbednosno politički i pravni aspekti / Dragan Jovašević. - Beograd : Institut za političke studije, 2011. - 249 str. ; 22 cm
   ISBN 978-86-7419-238-2
82    Krivično pravo Republike Srpske: opšti i posebni deo / Dragan Jovašević, Mitar Kokolj. - Bijeljina : Univerzitet Sinergija, 2011. - 452 str : 24 cm
   ISBN 978-99955-26-22-1
83    Krivično pravo Republike Srpske: posebni deo / Dragan Jovašević, Veljko Ikanović . - Banja Luka : Panevropski univerzitet Apeiron, 2012. - 374 str ; 24 cm
   ISBN 978-99955-49-83-1
84    Maloletničko krivično pravo / Dragan Jovačević. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - 225 str. ; 24 cm.
ISBN 978-86-7148-144-1
85    Međunarodno krivično pravo / Dragan Jovašević. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - 279 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-7148-145-8
86    Ekološko krivično pravo : međunarodni i ustavni osnovi, stvarnost i mogućnosti / Dragan Jovašević, Vladan Joldžić. - Beograd : Institut za kriminološka i sociološka straživanja, 2012. - 427 str. ; 22 cm
   ISBN 978-86-83257-59-8
87    Kazne kao oblik društvene reakcije na kriminal / Dragan Jovašević, Zoran Stevanović. - Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2012. - 259 str. ; 22 cm
   ISBN 978-86-83287-57-4
88    Krivično pravo : opšti deo / Dragan Jovašević. - 3. izd. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2012. - 419 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-7148-161-8
89    Krivično pravo : posebni deo / Dragan Jovačević, Vojislav Đurđić. - 3. izd. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2012. - 340 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-7148-165-6
90    Politika suzbijanja kriminaliteta / Dragan Jovašević, Miomira Kostić. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2012. - 455 str. ; 24 cm.
   ISBN 978-86-7148-153-3
91    Ekološki privredni prestupi / Vladan Joldžić, Dragan Jovašević. - Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2013. - 331 str. ; 24 cm.
   ISBN 978-86-83287-69-7
92    Maloljetničko krivično pravo / Miodrag N. Simović, Dragan Jovašević, Ljubinko Mitrović, Marina M. Simović. - Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 3013. - 482 str. ; 24 cm.
   ISBN 978-99938-57-26-6
93    Praktikum za krivično pravo : opšti deo / Dragan Jovašević. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2013. - 250 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-7148-175-5
94    Krivično pravo : posebni deo / Dragan Jovašević. - Beograd : Dosije studio, 2014. - 343 str. ; 24 cm
ISBN 978-86-6047-142-2
95    Praktikum za krivično pravo : posebni deo / Dragan Jovašević. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2014. - 206 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-7148-194-6
96    Bibliografija krivičnog prava Bosne i Hercegovine : 1914-2014. / Miodrag Simović, Dragan Jovašević. - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2015 . - 574 str. ; 24 cm.
   ISBN 978-9926-410-02-5
97    Međunarodno krivično pravo / Dragan Jovašević, Veljko Ikanović. - 1. izd. - Banja Luka : Panevropski univerzitet Apeiron, 2015 . - 279 str. ; 24 cm.
ISBN 978-99955-91-53-3
98    Prekršajno pravo / Dragan Jovašević, Dušica Miladinović-Stefanović. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2018. - str. 252 ; 24 cm.
    ISBN 978-86-7148-243-1

 

ČLANCI

Rbr NAZIV RADA
1    Izdavanje čeka bez pokrića / Dragan Jovašević
   U: Bezbednost. - Beograd : MUP Republike Srbije, 1982. - God. 24, br. 6(1982), str. 486-496
   ISSN 0409-2953
2    Nasilničko ponašanje / Dragan Jovašević
   U: Bezbednost. - Beograd : MUP Republike Srbije, 1982. - God. 24, br. 5(1982), str. 420-429
   ISSN 0409-2953
3    Primena kratkih kazni lišenja slobode : prilog / Dragan Jovašević
   U: Pravni život. – Beograd : Udruženje pravnika SR Srbije, 1982. - God. 32, br. 4 (1982), str. 465-475
   ISSN 0032-06976
4    Nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 245. KZ SFRJ / Dragan Jovašević
   U: Bezbednost. - Beograd : MUP Republike Srbije, 1990. - God. 32, br. 6 (1990), str. 588-600
   ISSN 0409-2953
5    Krivično delo davanja lažnog iskaza / Dragan Jovašević
   U: Bezbednost. - Beograd : MUP Republike Srbije, 1991. - God. 33, br. 4 (1991), str. 391-401
   ISSN 0409-2953
6    Krivično delo omogućavanja uživanja opojnih droga prema novom krivičnom zakonodavstvu / Dragan Jovašević
   U: Bezbednost. - Beograd : MUP Republike Srbije, 1991. - God. 32, br. 3 (1991), str. 266-271
   ISSN 0409-2953
7    Ubistvo deteta pri porođaju / Dragan Jovašević
   U: Bezbednost. - Beograd : MUP Republike Srbije, 1991. - God. 42, br. 5 (1991), str. 530-539
   ISSN 0409-2953
8    Obavezno lečenje alkoholičara i narkomana iz čl. 65. Kaznenog zakona SFRJ / Dragan Jovašević
   U: Bezbednost. - Beograd : MUP Republike Srbije, 1992. - God. 34, br. 6 (1992), str. 721-727
   ISSN 0409-2953
9    Osvrt na krivično delo ubistva na mah / Dragan Jovašević
   U: Bezbednost. - Beograd : MUP Republike Srbije, 1992. - God. 34, br. 2 (1992), str. 183-192
   ISSN 0409-2953
10    Stanje i problemi savremenog krivičnog zakonodavstva u SR Jugoslaviji / Dragan Jovašević
   U: Zbornik radova Policijske akademije. – Beograd : Policijska akademija, 1995. - Br. 1 (1995), str. 21-34
11    Institut krajnje nužde u teoriji i praksi / Dragan Jovašević
   U: Pravni zbornik. - Podgorica : Udruženje pravnika Crne Gore, 1996. - Br. 1/2 (1996), str. 87-98
   ISSN 0350-5626
12    Krivična dela u vezi sa opojnim drogama / Dragan Jovašević
   U: Pravni život. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 1996. - God. 45, br. 9 (1996), str. 183-199
   ISSN 0350-0500
13    Produženo krivično delo u teoriji i praksi / Dragan Jovašević
   U: Glasnik advokatske komore Vojvodine. - Novi Sad : Advokatska komora APV, 1996. - God. 68. (knj. 56) br. 12 (1996), str. 494-507
   ISSN 0017-0933
14    Karakteristike krivičnog dela falsifikovanja službene isprave / Dragan Jovašević
   U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruženja pravnika Vojvodine, 1997. - God. 14, br. 12 (1997), str. 51-64
   ISSN 0352-3713
15    Karakteristike krivičnog dela neodazivanja pozivu i izbegavanja vojne službe / Dragan Jovašević
   U: Vojno delo. - Beograd : Vojno-izdavački zavod, 1997. - God. 49, br. 1/2 (1997), str. 99-106
   ISSN 0042-8426
16    Krivižno pravni značaj privilegujućih okolnosti kod ubistva na mah / Dragan Jovašević
   U: Pravni život. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 1997. - God. 46, br. 9(1997), str. 141-146
   ISSN 0350-0500
17    Mere bezbednosti obaveznog lečenja alkoholičara i narkomana u jugoslovenskom krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Branič. - Beograd : Advokatska komora Srbije, 1997. - Br. 2 (1997), str.15-23
   ISSN 0359-9644
18    O pravnoj zabludi u krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Glasnik Advokatske komore Vojvodine. - Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 1997. - God. 49, br. 9(1997), str. 311-327
   ISSN 0017-0933
19    Značaj neznatne društvene opasnosti u krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Pravni zbornik. - Podgorica : Udruženje pravnika Crne Gore, 1997. - Br. 4/5(1997), str. 99-106
   ISSN 0350-5626
20    Krivično pravna zaštita vojne tajne / Dragan Jovašević
   U: Vojno delo. - Beograd : Vojno-izdavački zavod, 1998. - God. 30, br. 2 (1998), str. 67-79
   ISSN 0042-8426
21    Krivično pravni značaj instituta nužne odbrane / Dragan Jovašević
   U: Pravni zbornik. - Podgorica : Pravni fakultet, 1998. - Br. 2 (1998), str. 128-143
   ISSN 0350-5626
22    Krivičnopravni značaj povrata / Dragan Jovašević
   U: Glasnik advokatske komore Vojvodine. - Novi Sad : Advokatska komora u APV, 1998. - God. 70 (knj. 58), br. 7-8 (1998), str. 291-306
   ISSN 0017-0933
23    Pravo na život i nužna odbrana / Dragan Jovašević
   U: Pravni život. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 1998. - God. 45, br. 9 (1998), str. 43-61
   ISSN 0350-0500
24    Primena mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi kao faktor prevencije kriminaliteta / Dragan Jovašević
   U: Zbornik radova sa savetovanja Defektološkog fakulteta "Prevencija kriminaliteta". - Beograd : Defektološki fakultet, 1998. - Str. 184-202
25    Teorijski i praktični aspekti krivičnog dela pronevere / Dragan Jovašević
   U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruženja pravnika Vojvodine, 1998. - God. 15, br. 10 (1998), str. 31-37
   ISSN 0352-3713
26    Institut pomaganja u izvršenju krivičnog dela-teorijski i praktični aspekti / Dragan Jovašević
   U: Glasnik advokatske komore Vojvodine. - Novi Sad : Advokatska komora u APV, 1999. - God. 71 (knj. 59), br. 7-8 (1999), str. 223-241
   ISSN 0017-0933
27    Izvršenje kazne zatvora prema novim zakonskim rešenjima / Dragan Jovašević
   U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruženja pravnika Vojvodine, 1999. - God. 16, br. 9(1999), str. 26-35
   ISSN 0352-3713
28    Izvršenje smrtne kazne prema novim zakonskim rešenjima / Dragan Jovašević
   U: Glasnik Advokatske komore Vojvodine. - Novi Sad : Advokatska komora u APV, 1999. - God. 71 (knj. 59), br. 10 (1999), str. 352-357
   ISSN 0017-0933
29    Krivično delo izazivanja opšte opasnosti - teorijski i praktični aspekt / Dragan Jovašević
   U: Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo. - Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 1999. - God. 37, br. 3 (1999), str. 49-65
   ISSN 0022-6076
30    Krivično pravna zaštita isprava / Dragan Jovašević
   U: Pravo teorija i praksa. - Savez udruženja pravnika Vojvodine, 1999. - God. 16, br. 2(1999), str. 8-20
   ISSN 0352-3713
31    Mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi u praktičnoj primeni / Dragan Jovašević
   U: Branič. - Beograd : Advokatska komora Srbije, 1999. - Br. 3/4 ( 1999), str. 13-25
   ISSN 0353-9644
32    Naknada štete pričinjene krivičnim delom, privrednim prestupom i prekršajem / Dragan Jovašević
   U: Pravni informator. - Beograd : Intermex, 1999. - Str. 38-49
33    Teorijski i praktični aspekti krivičnog dela nedozvoljene trgovine / Dragan Jovašević
   U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruženja pravnika Vojvodine, 1999. - God. 16, br. 5/6 (1999), str. 11-20
   ISSN 0352-3713
34    Terrorism in Kosovo and Metohija criminal legal aspect / Dragan Jovašević
   U: Međunarodna politika. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 1999. - Br. 1085/86 (1999), str. 19-22
   ISSN 0035-1695
35    Podstrekavanje kao oblik saučesništva u krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Pravni zbornik. - Podgorica : Udruženje pravnika Crne Gore, 2000. - Br. 1/2 (1999/2000), str. 118-134
   ISSN 0350-6630
36    Institut pomilovanja u teoriji i praksi krivičnog prava / Dragan Jovašević
   U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruženja pravnika Vojvodine, 2000. - God. 21, br. 7/8 (2000), str. 30-38
   ISSN 0352-3713
37    Karakteristike krivičnog dela iz člana 33. Zakona o oružju i municiji / Dragan Jovašević
   U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruženja pravnika Vojvodine, 2000. - God. 17, br. 2 (2000), str. 34-45
   ISSN 0352-3713
38    Karakteristike odgovornosti za privredne prestupe u našem pravu / Dragan Jovašević
   U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruženja pravnika Vojvodine, 2000. - God. 17, br. 9/10 (2000), str. 33-40
   ISSN 0352-3713
39    Krivično pravna zaštita pripadnika policije prema odredbama Zakona o javnom redu i miru / Dragan Jovašević
   U: Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo. - Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2000. - God. 38, br. 3 (2000), str. 33-49
   ISSN 022-6076
40    Krivično pravna zaštita stražarske, patrolne ili druge slične službe / Dragan Jovašević
   U: Vojno delo. - Beograd : Vojno-izdavački zavod, 2000. - Br. 3 (2000), str. 79-86
   ISSN 0042-3713
41    NATO genocide in FR Yugoslavia / Dragan Jovašević
   U: Međunarodna politika. - Beograd6cInstitut za međunarodnu politiku i privredu, 2000. - Br. 1091/93 (2000), str. 62-67
   ISSN 0035-1695
42    Pravo na život u svetlu instituta krajnje nužde / Dragan Jovašević
   U: Pravni život. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2000. - God. 49, br. 9 (2000), str. 91-106
   ISSN 0350-0500
43    Institut podstrekavanja u krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruženja pravnika Vojvodine, 2001. - God. 18, br. 10 (2001), str. 9-26
   ISSN 0352-3713
44    Krivično delo ugrožavanja javnog saobraćaja u teoriji, praksi i uporednom zakonodavstvu / Dragan Jovašević
   U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruženja pravnika Vojvodine, 2001. - God. 18, br. 2 (2001), str. 42-53
   ISSN 0352-3713
45    Krivično pravni pojam i obeležja terorizma / Dragan Jovašević
   U: Vojno delo. - Beograd : Vojno-izdavački zavod, 2001. - Br. 3 (2001), str. 70-82
   ISSN 0042-8426
46    Krivično pravni aspekti zloupotrebe opojnih droga / Dragan Jovašević
   U: Bilten Okružnog suda u Beogradu. - Beograd : Okružni sud u Beogradu, 2001. - Br. 56 (2001), str. 44-62
   ISSN 0351-0247
47    Mere bezbednosti medicinskog karaktera u jugoslovenskom krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2001. – Br. 40-41 (2000-2001), str. 123-152
   ISSN 0350-851
48    Novčana kazna u jugoslovenskom krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Pravni zbornik. - Podgorica : Udruženje pravnika Crne Gore, 2001. - God. 32, br. 1/2 (2001), str. 230-243
   ISSN 0350-6630
49    Ubistvo službenog ili vojnog lica pri obavljanju poslova bezbednosti kao poseban oblik teškog ubistva / Dragan Jovašević
   U: Pravni život : tematski broj. Pravo i ljudske vrednosti. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2001. - God. 50, tom 1, br. 9 (2001), str. 55-72
   ISSN 0350-0500
50    Zaštita životne sredine u uporednom krivičnom zakonodavstvu / Dragan Jovašević
   U: Zbornik Fakulteta civilne odbrane. – Beograd : /s.n./, 2001. - Str. 139-152
51    Delikti nasilja prema ovlašćenim službenim licima organa unutrašnjih poslova / Dragan Jovašević
   U: Delikti nasilja : zbornik radova sa savetovanja. - Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2002. - Str. 127-138
52    Institut saizvršilaštva u krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruženja pravnika Vojvodine, 2002. - God. 19, br. 11 (2002), str. 14-26
   ISSN 0352-2713
53    Krivično pravni aspekti i uloga policije u prevenciji imovinskog kriminaliteta / Dragan Jovašević
   U: Mesto i uloga policije u prevenciji kriminaliteta : zbornik radova naučno stručnog savetovanja sa međunarodnim učešćem. - Beograd : Policijska akademija, 2002. - Str. 357-380
54    Obeležja krivičnog dela poreske utaje / Dragan Jovašević
   U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruženja pravnika Vojvodine, 2002. - God. 19, br. 1 (2002), str. 7-23
   ISSN 0352-2713
55    Pojam i karakteristike kazne zatvora u jugoslovenskom pravu / Dragan Jovašević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2002. – Br. 42 (2002), str. 177-198
   ISSN 0350-8501
56    Pojam i karakteristike krivičnog dela genocida / Dragan Jovašević
   U: Vojno delo. - Beograd : Vojno-izdavački zavod, 2002. - Br. 2/3 (2002), str. 80-92
   ISSN 0042-8426
57    Pojam, karakteristike i dejstvo neznatne društvene opasnosti / Dragan Jovašević
   U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruženja pravnika Vojvodine, 2002. - God. 19, br. 4 (2002), str. 37-52
   ISSN 0352-2713
58    Prevencija kriminaliteta u lokalnoj zajednici / Dragan Jovašević
   U: Lokalna samouprava. - Niš : Balkanski centar za izučavanje lokalne samouprave, 2002. - Br. 10 (2002), str. 14-22
   ISSN 1450-524X
59    Sistem imovinskih krivičnih sankcija u jugoslovenskom krivičnom / Dragan Jovašević
   U: Nauka, bezbednost, policija. - Beograd : Policijska akademija, 2002. - Br. 2 (2002), str. 59-73
60    Ubistvo pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju -teorijski i praktični aspekti / Dragan Jovašević
   U: Pravni život : tematski broj. Pravo i svedski poredak. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2002. - God. 51, tom 1, br. 9 (2002), str. 117-132
   ISSN 0350-0500
61    Krivično delo izbegavanja plaćanja poreza prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji / Dragan Jovašević
   U: Bilten Okružnog suda u Beogradu. - Beograd : Okružni sud u Beogradu, 2003. - Br. 59 (2003), str. 74-91
   ISSN 0351-0274
62    Krivičnopravna zaštita života pripadnika policije pri obavljanju službene dužnosti / Dragan Jovašević
   U: Ugrožavanje bezbednosti pripadnika policije - uzroci, oblici i mere zaštite : zbornik radova sa međunarodnog naučno-stručnog savetovanja. – Beograd : Policijska akademija, 2003. - Str. 99-118
63    Odgovornost za zagrozuvanje na životnata sredina od aspekt na aktite od Sovetot na Evropa / Dragan Jovašević, Borislav Petrović
   U: Godisnik na Pravniot fakultet “Justinijan prvi” : vo čest na Dimitar Pop Georgiev. - Skopje : Praven fakultet “Justinijan prvi”, 2006. – Tom 40 (2002/2003), str. 537-548.
   ISSN 0583-5062
64    Osnove pravnog uređenja i zaštite od rizika u životnoj sredini / Dragan Jovašević
   U: Zbornik radova Fakulteta civilne odbrane u Beogradu. - Beograd : Fakultet civilne odbrane, 2003. - Str. 227-253
65    Primena kazne zatvora kao sredstva državnog reagovanja na kriminalitet / Dragan Jovašević
   U: Strategija državnog reagovanja na kriminal : zbornik radova sa XV seminara prava. - Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2003. - Str. 497-509
66    Sistem ekoloških krivičnih dela u našem pravnom sistemu / Dragan Jovašević
   U: Zbornik radova Fakulteta civilne odbrane u Beogradu. - Beograd : Fakultet civilne odbrane, 2003. - Str. 179-212
67    Značaj olakšavajućih i otežavajućih okolnosti pri odmeravanju kazne u krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2003. – Br. 43 (2003), str. 179-212
   ISSN 0350-8501
68    Imovinske krivične sankcije kao sredstvo prevencije imovinskog kriminaliteta / Dragan Jovašević
   U: Kriminalističke teme. – Sarajevo : -------------------------, 2004. – Br. 3-4 (2004), str. 131-153.
69    Krivična dela u vezi sa opojnim drogama u uporednom krivičnom zakonodavstvu / Dragan Jovašević
   U: Strani pravni život. – Beograd : Institut za uporedno pravo, 2004. – 2-3 (2004), str. 85-104
   ISSN 0039-2138
70    Osnovni instituti međunarodnog krivičnog prava / Dragan Jovašević
   U: Bezbednost. - Beograd : MUP Republike Srbije, 2004. - Br. 2 (2004), str. 157-176
   ISSN 0409-2953
71    Pojam i karakteristike kazne zatvora u jugoslovenskom pravu / Dragan Jovašević
   U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruženja pravnika Vojvodine, 2004. - God. 21, br. 7/8 (2004), str. 23-36
   ISSN 0352-3713
72    Pojam i osnovne karakteristike međunarodnog prava / Dragan Jovašević
   U: Nauka, bezbednost, policija. – Beograd : /s.n./, 2004. - Br. 1 (2004), str. 71-91
73    Pokušaj kao stadijum u izvršenju krivičnog dela / Dragan Jovašević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. – Br. 45 (2004), str. 117-140.
   ISSN 0350-8501
74    Pranje novca u teoriji i praksi krivičnog prava / Dragan Jovašević
   U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruženja pravnika Vojvodine, 2004. - God. 21, br. 1 (2004), str. 46-56
   ISSN 0352-3713
75    Prilog određivanju pojma i elemenata međunarodnog krivičnog dela / Dragan Jovašević
   U: Primena međunarodnih krivičnih standarda : zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa. – Tara : /s.n./, 2004. - Str. 219-244
76    Sistem odgovornosti i kažnjivosti za međunarodna krivična dela / Dragan Jovašević
   U: Teški oblici kriminala : zbornik radova sa savetovanja. – Beograd : /s.n./, 2004. - Str. 345-368
77    Appearance, Development and Basic Characteristics of International Criminal Justice / Dragan Jovašević
   U: Free Law Journal. – Budapest : --------------------, 2005. – Br. 2 (2005), str. 21-42.
78    Criminal Legal Aspects of Money Laundering / Dragan Jovašević
   U: Eastern European Criminal Law Journal. – Budapest : --------------------, 2005. – Br. 1 (2005), str. 1-11.
79    Doprinos učenja Tome Živanovića nauci krivičnog prava / Dragan Jovašević
   U: Srbija 1804 – 2004. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005. – Str. 223-240.
   ISBN 86-7148-056-9
80    Dr Borislav Petrović – dr Gorazd Meško : Kriminologija / Dragan Jovašević
   U: Glasnik AKV. : Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 2005. – Br. 10 (2005), str. 523-525.
   ISSN 0350-0500
81    The Extreme Necessity in thr Criminal Law of Serbia and montenegro / Dragan Jovašević
   U: Free Law Journal. – Budapest : --------------------, 2005. – Br. 1 (2005), str. 109-115.
82    Human Rights in Light of Necessary Defence in Criminal Law of Serbia and Montenegro / Dragan Jovašević
   U: Free Law Journal. – Budapest : --------------------, 2005. – Br. 2 (2005), str. 7-19.
83    International Criminal Law – Legal Nature, Importance and the Relation to Other Branches of Law / Dragan Jovašević
   U: Eastern European Criminal Law Journal. – Budapest : --------------------, 2005. – Br. 2 (2005), str. 14-23.
84    Karakteristike međunarodnog krivičnog prava / Dragan Jovašević
   U: Pravo : teorija i praksa. –Novi Sad : Časopis Pravo – teorija i praksa, 2005. – 9-10 (2005), str. 35-45.
85    Krivična dela u vezi sa opojnim drogama u uporednom krivičnom zakonodavstvu/ Dragan Jovašević
   U: Bezbednost. - Beograd : MUP Republike Srbije, 2005. - Br. 2 (2005), str. 181-200
   ISSN 0409-2953
86    Krivičnopravni aspekti prevencije imovinskog kriminaliteta / Dragan Jovašević
   U: Pravo, teorija praksa. – Novi Sad : Pravo, 2005. – 7-8 (2005), str. 11-29.
87    Međunarodno krivično pravosuđe u funkciji održavanja i zaštite mira i međunarodne bezbednosti / Dragan Jovašević
   U: Međunarodni problemi. – Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2005. - Br. 1-2 (2005), str.
   ISSN 0025-8555
88    Međunarodno pravni osnovi za krivična dela nedozvoljene proizvodnje i trgovine opojnim drogama / Dragan Jovašević
   U: U: Strani pravni život. – Beograd : Institut za uporedno pravo, 2005. – Br. 3 (2005), str. 125-136.
   ISSN 0039 2138
89    Neka sporna pitanja kod krivičnog dela falsifikovanja isprava / Dragan Jovašević
   U: Bilten okružnog suda. – Beograd : ---------------------------, 2005. – Br. 69 (2005), str. 49-61
90    Notion and Basic Characteristics of Fine in Criminal Law of Serbia and Montenegro / Dragan Jovašević
   U: Eastern European Criminal Law Journal. – Budapest : --------------------, 2005. – Br. 2 (2005), str. 1-8.
91    Notions and Basic Characteristics of International Criminal Law / Dragan Jovašević
   U: Eastern European Criminal Law Journal. – Budapest : --------------------, 2005. – Br. 1 (2005), str. 41-48.
92    Osnovne karakteristike novog krivičnog zakonodavstva / Dragan Jovašević
   U: Sudska praksa. – Beograd :----------------------, 2005. – Br. 10-11 (2005), str. 46-56
93    Podstrekavanje kao oblik saučesništva u učinjenju krivičnog djela / Dragan Jovašević, Borislav Petrović
   U: Pravni savjetnik. – Sarajevo : -------------------, 2005. – 3 (2005), str. 13-24.
94    Pojam, elementi i karakteristike međunarodnog krivičnog dela / Dragan Jovašević
   U: Strani pravni život. – Beograd : Institut za uporedno pravo, 2005. – Br. 1-2 (2005), str. 277-298.
   ISSN 0039 2138
95    Položaj maloletnika u krivičnom pravu prema novim zakonskim rešenjima / Dragan Jovašević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 46. – Niš : Pravni fakultet, 2005. – Br. 46 (2005), str. 159-176.
   ISSN 0350-8501
96    Poreska evazija i poreska krivična dela / Dragan Jovašević
   U: Bezbednost. - Beograd : MUP Republike Srbije, 2005. - Br. 4 (2005), str. 541-564
   ISSN 0409-2953
97    Prilog određivanju pojma i elemenata međunarodnog krivičnog dela / Dragan Jovašević
   U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2005. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 216-233.
   ISBN 86-7148-054-2
98    Sistem imovinskih sankcija u krivičnom pravu Srbije i Crne Gore / Dragan Jovašević
   U: Glasnik Advokatske komore Vojvodine. – Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 2005. – Br. 12 (2005), str. 613-628.
   ISSN 0017-0933
99    Suzbijanje organizovanog kriminala u Republici Srbiji / Dragan Jovaševič
   U: Pravni sistem Republike Srbije – usaglašavanje sa pravom Evropske unije : zbornik radova. - Niš : Pravni fakultet, 2005. – Str. 423-444
   ISBN 86-7148-058-5
100    The System of Property and Criminal Sanctions in Criminal Law of Serbia and Montenegro / Dragan Jovašević
   U: Free Law Journal. – Budapest : --------------------, 2005. – Br. 1 (2005), str. 117-126.
101    Ubistvo na mah i ubistvo u prekoračenju nužne odbrane / Dragan Jovašević
   U: Pravni život : tematski broj. Pravo i univerzalne vrednosti. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2005. – Tom 1, br. 9 (2005), str. 197-217.
   ISSN 0350-0500
102    Zloupotreba opojnih droga u međunarodnom krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Sudska praksa. – Beograd : -----------------------, 2005. – Br. 6 (2005), str. 67-73.
103    Značaj nužne odbrane i krajnje nužde u krivičnom pravu/ Dragan Jovašević
   U: Pravni informator. – Beograd : Intermex, 2005. – Br. 4 (2005), str. 62-70.
104    Značaj olakšavajućih i otežavajućih okolnosti pri odmjeravanju kazne u krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Pravna misao. – Sarajevo : -----------------------, 2005. – 1-2 (2005), str. 14-31.
105    Accidental Provocation of Environmental Hazards by Generally Dangerous in Criminal Law of Serbia and Montenegro / Dragan Jovašević
   U: Free Law Journal. – Budapest : --------------------, 2006. – Br. 1 (2006), str. 123-141.
106    Bases for the Exlusion of the Criminal Act in Criminal Law of Serbia and montenegro / Dragan Jovašević
   U: Free Law Journal. – Budapest : --------------------, 2006. – Br. 2 (2006), str. 175-205.
107    Complicity in the Criminal Law of Bosnia and Herzegovina / Dragan Jovašević, Borislav Petrović
   U: Free Law Journal. – Budapest : --------------------, 2006. – Br. 4 (2006), str. 65-88.
108    Dejstvo krivičnih sankcija na rodnopravni status osuđenog lica / Dragan Jovašević
   U: Godišnik na Pravniot fakultet „Justinian prvi“ : vo čest na Todorka Orovčanec. – Skopje : Praven fakultet „Justinijan prvi“, 2006. – Tom 42 (2006), str. 163-178.
   ISSN 0583-5062
109    Dinamika i struktura krivičnih dela iz Zakona o javnom redu i miru / Dragan Jovašević
   U: Bezbednost. - Beograd : MUP Republike Srbije, 2006. - Br. 3 (2006), str. 449-464
   ISSN 0409-2953
110    Izvršenje vaspitnih mjera / Dragan Jovašević, Borislav Petrović, Amila Ferhatović
   U: Pravna riječ. – Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske , 2006. – Br. 7 (2006), str. 371-394.
111    Kivica u novom Krivičnom zakoniku / Dragan Jovašević
   U: Glasnik Advokatske komore Vojvodine. – Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 2006. – Br. 9 (2006), str. 475-507.
   ISSN 0017-0933
112    Krivične sankcije za maloletnike u novom Krivičnom zakonu Republike Srbije / Dragan Jovašević
   U: Bezbednost. - Beograd : MUP Republike Srbije, 2006. - Br. 5 (2006), str. 689-711
   ISSN 0409-2953
113    Krivičnopravna zaštita prava na izdržavanje članova porodice / Dragan Jovašević
   U: Novine u porodičnom zakonodavstvu. – Niš : Pravni fakultet, 2006. – Str. 223-234.
   ISBN 86-7148-066-6
114    Krivičnopravni aspekti prouzrokovanja stečaja / Dragan Jovašević
   U: Harmonizacija stečajnog prava i novi Zakon o stečajnom postupku / /glavni i odgovorni urednik Gordana Stanković/. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. – Str. 171-182.
   ISBN 86-7148-062-3
115    Krivičnopravni aspekti ubistva policajca / Dragan Jovašević
   U: Perjanik. – Danilovgrad : ----------------------, 2006. – Br. 9-10 (2006), str. 17-25.
116    Međunarodno krivično pravosuđe u funkciji održavanja i zaštite mira i međunarodne bezbednosti / Dragan Jovašević
   U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2006. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 369-395.
   ISBN 86-7148-063-1
117    The Mitigating and Aggravating Circumstances for Punishment Proportioning in Comparative Criminal Law / Dragan Jovašević, Borislav Petrović
   U: Free Law Journal. – Budapest : --------------------, 2006. – Br. 3 (2006), str. 85-102.
118    The Money Laundering as Criminal Offence in Criminal Law of Bosnia and Herzegovina / Dragan Jovašević
   U: Free Law Journal. – Budapest : --------------------, 2006. – Br. 2 (2006), str. 207-226.
119    New Juvenile Criminal Law in the Republic of Serbia / Dragan Jovašević
   U: Free Law Journal. – Budapest : --------------------, 2006. – Br. 3 (2006), str. 181-198.
120    Novi koncept krivice u krivičnom pravu Republike Srbije / Dragan Jovašević, Borislav Petrović
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. – 47 (2006), str. 33-62
   ISSN 0350-8501
121    Odgovornost pravnih lica u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine / Dragan Jovašević
   U: Strani pravni život. – Beograd : Institut za uporedno pravo, 2006. – Br. 1-3 (2006), str. 284-302.
   ISSN 0039-2138
122    Osnivanje, nadležnost i postupanje Međunarodnog krivičnog suda / Dragan Jovašević
   U: Pravni informator. – Beograd : Intermex, 2006. – Br. 2 (2006), str. 60-66
123    Osnovi koji isključuju krivicu / Dragan Jovašević
   U: Glasnik AK Vojvodine. – Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 2006. – Br. 12 (2006), str. 640-659.
   ISSN 0017-0933
124    Osnovne karakteristike krivičnog zakonodavstva Karađorđeve Srbije / Dragan Jovašević
   U: Peščanik. – Niš : Istorijski arhiv grada Niša, 2006. – God. 4, br. 4 (2006), str. 89-102.
   ISSN 1451-6373
125    Osnovne karakteristike novog krivičnog zakonodavstva Republike Srbije / Dragan Jovašević
   U: Zbornik Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu. – 2. izd. - Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2006. – Str. 189-210
   ISBN99938-57-06-8
126    Osnovne karakteristike novog maloletničkog krivičnog prava Republike Srbije / Dragan Jovašević
   U: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. – Rijeka : Pravni fakultet, 2006. – Vol. 27, br. 2 (2006), str. 1055-1087.
127    Osnovne karakteristike sistema izvršenja kazne zatvora u Bosni i Hercegovini / Dragan Jovašević, Borislav Petrović
   U: Pravna misao. – Sarajevo : --------------------, 2006. – Br. 5-6 (2006), str. 36-54.
128    Pojam krivičnog dela u svetlu “učenja o nepravu” Jovana Sterije Popovića / Dragan Jovašević, Borislav Petrović
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : tematski broj – Jovan Sterija Popović. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. – 48 (2006), str. 53-75
   ISSN 0350-8501
129    Poreska utaja u novom krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije / Dragan Jovašević
   U: Pravo - teorija i praksa. - Novi Sad : Pravo, 2006. - God. 23, br. 11/12 (2006), str. 31-45.
   ISSN 0352-3713
130    Punishment Proportioning in the Criminal Law of Serbia and Montenegro / Dragan Jovašević, Aleksandar Trešnjev
   U: Free Law Journal. – Budapest : --------------------, 2006. – Br. 1 (2006), str. 175-204.
131    Radnopravni status osuđenog lica u krivičnom pravu / Dragan Jovašević, Borislav Petrović
   U: Radno i socijalno pravo - Promene u radnom i socijalnom zakonodavstvu. - Beograd : Intermex, 2006. - Br. 1-6 (2006), str. 228-245.
   ISSN 1450-5800
132    Rehabilitacija i pravne posledice u krivičnom pravu / Dragan Jovašević, Zoran Stevanović
   U: Zbornik Instituta za kriminološka istraživanja. – Beograd : Institut za kriminološka istraživanja, 2006. – Br. 1-2 (2006), str. 195-204
133    Sistem kazni u novom krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije / Dragan Jovašević
   U: Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije : zbornik radova. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. – Str. 441-459.
   ISBN 86-7148-067-4
134    Sistem sankcija u novom Zakonu o prekršajima / Dragan Jovašević
   U: Glasnik Advokatske komore Vojvodine. – Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 2006. – Br. 4 (2006), str. 150-175.
   ISSN 0017-0933
135    The System of Criminal Penalties in the New Criminal Code of the Republic of Serbia / Dragan Jovašević
   U: Free Law Journal. – Budapest : --------------------, 2006. – Br. 4 (2006), str. 113-133.
136    Šest decenija od donošenja Nirnberške presude / Dragan Jovašević
   U: Pravni informator. – Beograd : Intermex, 2006. – Br. 9 (2006), str. 53-60.
137    Ubistvo na svirep i podmukao način / Dragan Jovašević
   U: Pravni život. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2006. – Br. 9 (2006), str. 97-113.
138    Amnestija u krivičnom pravu / Dragan Jovašević, Borislav Petrović
   U: Sudska praksa. – Beograd : Poslovna politika, 2007. – Br. 2 (2007), str. 59-65
   ISSN 0351-5036
139    Criminal and legal aspects of money laundering / Dragan Jovašević
   Facta universitatis. Series Economics and Organizations. - Niš : University, 2007. - Vol. 4, No 2 (2007), str. 143-152.
   ISSN 0354-4699
140    Istorijski razvoj sistema krivičnih sankcija / Dragan Jovašević
   U: Peščanik. – Niš : Istorijski arhiv grada Niša, 2007. – Br. 5 (2007), str. 125-147.
   ISSN 1451-6373
141    Krivična odgovornost pravnih lica u savremenom krivičnom pravu / Dragan Jovašević, Borislav Petrović
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2007. – Br. 49 (2007), str. 185-209.
   ISSN 0350-8501
142    Novčana kazna u novom krivičnom pravu Republike Srbije / Dragan Jovašević, Borislav Petrović
   U: Zbornik na trudovi posveten na prof. dr Franjo Bačić. – Skopje : Praven fakultet ; Zagreb : Pravni fakultet, 2007. – Str. 518-537.
   ISBN 978-9989-194-00-9
143    Novine u krivičnom zakonodavstvu o maloletnicima u svetlu restorativne pravde / Dragan Jovašević
   U: Temida. – Beograd : Viktimološko društvo Srbije : Prometej, 2007. – Br. 1 (2007), str. 15-24
   ISSN 1450-6637
144    Pojam i elementi krivice u novom krivičnom pravu Republike Srbije / Dragan Jovašević
   U: Pravna riječ. – Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2007. – Br. 12 (2007), str. 103-124.
   ISSN 1840-0272
145    Pojam i karakteristike isprava kod krivičnih dela falsifikovanja isprava / Dragan Jovašević
   U: Bilten Okružnog suda u Beogradu. – Beograd : Intermex, 2007. – Br. 76 (2007), str. 22-68
   ISSN 0351-0247
146    Prekršaji protiv javnog reda i mira u Bosni i Hercegovini Dragan Jovašević, Ljubinko Mitrović
   U: Sudska praksa. – Beograd : Poslovna politika, 2007. – God. 27, novembar-decembar (2007), str. 66-75.
   ISSN 0351-5036
147    Primena instituta nužne odbrane u teoriji i praksi krivičnog prava / Dragan Jovašević
   U: Zborik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 50. – Niš: Pravni fakultet, 2007. – Br. 50 (2007), str. 51-86.
   ISSN 0350-8501
148    Primena kazne konfiskacije imovine u suzbijanju organizovanog kriminala / Dragan Jovašević
   U: Revija za bezbednost. – Beograd : Centar za bezbednosne studije, 2007. – Br. 4 (2007), str. 24-28.
   ISSN 1452-9335
149    Rehabilitacija i pravne posledice u krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Glasnik Advokatske komore Vojvodine. – Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 2007. – Br. 6 (2007), str. 1171-179.
   ISSN 0017-0933
150    Sistem kazni u novom krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije / Dragan Jovašević
   U: Pravo – teorija i praksa. – Novi Sad : Pravo , 2007. – Br. 9-10 (2007), str. 27-41.
   ISSN 0352-3713
151    Sistem vaspitnih mera u domaćem i uporednom pravu / Dragan Jovašević
   U: Strani pravni život. – Beograd : Institut za uporedno pravo, 2007. – Br. 1-2 (2007), str. 174-202.
   ISSN 0039-2138
152    Sistem vaspitnih mera u novom krivičnom pravu Republike Srbije / Dragan Jovašević
   U: Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. – Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2007. – Br. 3 (2007), str. : 123-152.
   ISBN 99938-57-10-5
153    Ubistvo iz koristoljublja / Dragan Jovašević
   U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i sloboda. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2007. – Tom 1, br. 9 (2007), str. 37-54.
   ISSN 0350-0500
154    Alternativne mere za maloletne učinioce krivičnih dela u domaćem i uporednom pravu / Dragan Jovašević
   U: Bilten Okružnog suda u Beogradu. - Beograd : Intermex, 2008. - Br. 77 (2008), str. 54-81.
   ISSN o351-0247
155    Basic characteristics of system of criminal sanctions in new Criminal code of the Republic of Serbia / Dragan Jovašević
   U: Intenational Law Yearbook. - Otawa : , 2008. - No 1 (2008), str. 46-60.
   ISSN 1916-3096
156    Davanje mita kao oblik ispoljavanja korupcije / Dragan Jovašević
   U: Izbor sudske prakse. - Beograd : Glosarijum, 2008. - Br. 3 (2008), str. 20-26.
   ISSN 0354-3226
157    Institut za pomilovanje u krivičnom pravu Republike Crne Gore / Dragan Jovašević
   U: Perjanik : časopis za teoriju i praksu iz oblasti policije, bezbjednosti, kriminalistike i prava. - Podgorica :    , 2009. - Br. 17-18 (2008), str. 23-41.
   ISSN 1451-3412
158    Istorijski razvoj krivičnih dela korupcije / Dragan Jovašević
   U: Poslovna ekonomija. - Novi Sad : , 2008. - Br. 2 (2008), str. 9-34.
159 Izbor vrste i mere kazne u krivičnom postupku / Dragan Jovašević
   U: Pravna riječ. – Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2008. – Br. 15 (2008), str. 487-507.
   ISSN 1840-0272
160    Karakteristike amnestije u Bosni i Hercegovini / Dragan Jovašević, Ljubinko Mitrović
   U: Bezbednost, policija, građani. - Banja Luka : , 2009. - Br. 2 (2008), str. 15-30.
   ISSN 1840-0698
161    Korupcija kao oblik ugrožavanja vladavine prava u Srbiji / Dragan Jovašević
   U: Srbija - politički i institucionalni izazovi : zbornik radova / urednik Momčilo Subotić. - Beograd : Institut za političke studije, 2008. - Str. 385-417.
   ISBN 978-86-7419-174-3
162    Korupcija u međunarodnom i uporednom krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Glasnik Advokatske komore Vojvodine. – Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 2008. – Br. 4-5 (2008), str. 207-228.
   ISSN 0017-0933
163    Korupcija u međunarodnom i uporednom krivičnom pravu / Dragan Jovašević, Ljubinko Mitrović, Marina Simović Nišević
   U: Zbornik Pravnog fakulteta u Srpskom Sarajevu. - Srpsko Sarajevo - Pale : Pravni fakultet, 2008. - Br. 4 (2008), str. 145-194.
164    Korupcija u pravnoj teoriji i praksi / Dragan Jovašević
   U: Teme. – Niš : Univerzitet, 2009. – Br. 4 (2008), str.849-866.
   ISSN 0353-7919
165    Krivična dela korupcije / Dragan Jovašević
   U: Sudska praksa. - Beograd : Poslovna politika, 2008. - God. 28, 1 (2008), str. 56-63.
   ISSN 0351-5036
166    Krivična dela korupcije i kaznena politika sudova u Republici Srbiji / Dragan Jovašević
   U: Bezbednost. - Beograd : MUP RS, 2008. - Br. 4 (2008), str. 50-65.
   ISSN 0409-2953
167    Krivična dela korupcije u uporednom zakonodavstvu / Dragan Jovašević
   Strani pravni život. – Beograd : Institut za uporedno pravo, 2008. – 3 (2008), str. 179-213.
   ISSN 0039-2138
168    Krivična dela ugrožavanja života u tuči / Dragan Jovašević
   U: Pravni život : tematski broj. Pravo i međunarodne integracije. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2008.- God. 57, tom 1, br. 9 (2008), str. 71-90
   ISSN 0350-0500
169    Krivične sankcije za maloletne učinioce krivičnih dela / Dragana Jovašević
   U: Sudska praksa. - Beograd : Poslovna politika, 2008. - God. 28, 5 (2008), str. 68-75.
   ISSN 0351-5036
170    Krivično delo pranja novca / Dragan Jovaševič
   U: Izbor sudske prakse. - Beograd : Glosarijum, 2008. - Br. 6 (2008), str. 15-19.
   ISSN 0354-3226
171    Krivično delo primanja mita / Dragan Jovašević
   U: Sudska praksa. - Beograd : Poslovna politika, 2008. - God. 28, 4 (2008), str. 3-9.
   ISSN 0351-5036
172    Krivičnopravna zaštita izbornih prava / Dragan Jovašević
   U: Politička revija. - Beograd : Institut za političke studije, 2008. - Br. 3 (2008), str. 689-708.
   ISSN 1451-4281
173    Mesto i uloga pomilovanja u funkciji suzbijanja kriminaliteta / Dragan Jovašević, Zoran Stevanović
   U: Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istrživanja. - Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istrživanja, 2008. - Br. 1-2 (2008), str. 83-116.
174    Nadležnost Evropske unije u sprečavanju i suzbijanju korupcije / Dragan Jovašević
   U: Politička revija. - Beograd : Institut za političke studije, 2008. - Br. 4 (2008), str. 1139-1160.
   ISSN 1451-4281
175    Notion and basic characteristics of criminal offence in the new criminal code of the Republic of Sernžbia / Dragan Jovašević
   U: Pravoved: mežvuzovskij naučno-metodičeskij sbornik. Vipusk 7 - Velikij Novgorod : Universitet, 2008. - Str. 135-141.
176    Novine u maloletničkom krivičnom pravu u funkciji prevencije kriminaliteta / Dragan Jovašević
   U: Kazneno zakonodavstvo i prevencija kriminaliteta : zbornik radova sa 20. naučnog skupa, Palić, 2008 / urednik Leposava Kron. - Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2008. - Str. 382-397.
   ISBN 978-86-83287-29-1
177    O pomilovanju uopšte s posebnim osvrtom na pomilovanje u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine / Dragan Jovašević, Ljubinko Mitrović
   U: Pravna misao : časopis za pravnu teoriju i praksu. - Sarajevo :    , 2009. - Br. 9-10 (2008), str. 27-46.
   ISSN 0555-0092
178    Odgovornost za krivično delo pranja novca / Dragan Jovašević
   U: Politika suprotstavljanja organizovanom kriminalu : zbornik apstrakata sa međunarodne konferencije. - Beograd : , 2008. - Str. 24-25.
179    Odmjeravanje kazni v novem kazenskem pravu Republike Srbije / Dragan Jovašević
   U: Javna i zasebna varnost : zbornik povzetkov, mednarodni naučni skup IX slovenski dnevi varstvoslovja. - Bled : , 2008. - Str. 91-92.
   ISBN 978-961-6230-77-3
180    Podstrekavanje kao oblik saučesništva u krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Zbornik Pravnog fakulteta. – Podgorica : Pravni fakultet, 2008. – God. 30, br. 38 (2008), str. 270-293.
   ISSN 0350-5626
181    Pojam i karakteristike maloletničkog krivičnog prava u Republici Srbiji / Dragan Jovašević, Zoran Stevanović
   U: Revija za kriminologiju i krivično pravo. - Beograd : Udruženje za krivično pravo i kriminologiju, 2008. - Br. 1 (2008), str. 119-135.
   ISSN 1820-2969
182    Pojam, karakteristike i sadržina amnestije u krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2008. – Br. 52 (2008), str. 63-92.
   ISSN 0350-8501
183    Položaj maloletnika u novom krivičnom pravu Republike Srbije / Dragan Jovašević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta. - Split : Pravni fakultet, 2008. - Br. 3 (2008), str. 465-486.
   ISSN 0584-9063
184    Pranje novca u krivičnom pravu države Crne Gore / Dragan Jovašević
   U: Perjanik : časopis za teoriju i praksu iz oblasti policije, bezbjednosti, kriminalistike i prava. - Podgorica :    , 2009. - Br. 16 (2008), str. 42-53.
   ISSN 1451-3412
185    Primena amnestije u krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Glasnik AKV. – Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 2008. – God. 80, knj. 68, br. 11 (2008), str. 471-501.
   ISSN 0017-0933
186    Primena međunarodnih standarda zaštite prava maloletnika u novom krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije / Dragan Jovašević
   U: Ustavne i međunarodnopravne garancije ljudskih prava : zbornik radova / /urednik Zoran Radivojević/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2008. – Str. 205-224.
   ISBN 978-86-7148-085-7
187    Primena neformalnih mera u maloletničkom krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Sudska praksa. - Beograd : Poslovna politika, 2008. - God. 28, 6 (2008), str. 61-72.
   ISSN 0351-5036
188    Primena vaspitnih mera u novom krivičnom pravu Republike Srbije / Dragan Jovašević
   U: Maloletnička delinkvencija kao oblik društveno neprihvatljivog ponašanja : zbornik radova sa savetovanja . - Banja Luka : , 2008. - Str. 189-216.
189    Problem korupcije u međunarodnom krivičnom pravu i multietnička društva / Dragan Jovašević
   U: Kriminalističke teme. – Sarajevo : Fakultet kriminalističkih nauka, 2008. – God. 8, br. 1-2 (2008), str. 71-84.
   ISSN 1512-5505
190    Rasprava o krivičnoj odgovornosti pravnih lica u savremenom krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 4 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2008. – Str. 319-342.
   ISBN 978-86-7148-087-1
191    Sistem krivičnih sankcija za maloletne učinioce krivičnih dela / Dragan Jovašević, Zoran Stevanović
   U: Revija za kriminologiju i krivično pravo. - Beograd : Udruženje za krivično pravo i kriminologiju, 2008. - Br. 3 (2008), str. 113-134.
   ISSN 1820-2969
192    Ubistvo policajca u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine / Dragan Jovašević, Ljubinko Mitrović
   U: Bezbednost, policija, građani. - Banja Luka : , 2009. - Br. 1 (2008), str. 5-19.
   ISSN 1840-0698
193    Zloupotreba službenog položaja u lokalnoj samoupravi / Dragan Jovašević
   U: Politička revija. - Beograd : Institut za političke studije, 2008. - Br. 2 (2008), str. 509-521.
   ISSN 1451-4281
194    Značaj olakšavajućih i otežavajućih okolnosti pri odmjeravanju kazne u krivičnom pravu / Borislav Petrović, Dragan Jovašević
   U: Godišnjak Pravnog fakulteta. – Sarajevo : Pravni fakultet, 2008. – 51 (2008), str. 431-454.
   ISSN 0581-7471
195    Evropska unija u suzbijanju korupcije / Dragan Jovašević
   U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2009. - Br. 27-28 (2009), str. 9-21.
   ISSN 1451-3188
196    Evropski standardi i pravo Republike Srbije u oblasti suzbijanja pranja novca / Dragan Jovašević, Ljubinko Mitrović
   U: Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspektive : zbornik radova. Sv. 1 / urednici Nataša Stojanović i Srđan Golubović. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2009. - Str. 651-676.
   ISBN 978-86-7148-098-7
197     Evropski standardi i pravo Republike Srbije u oblasti suzbijanja pranja novca / Dragan Jovašević, Ljubinko Mitrović
   U: Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspektive : zbornik sažetaka / /urednici Nataša Stojanović i Srđan Golubović/. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2009. - Str. 106.
   ISBN 978-86-7148-091-8
198    Evropski standardi i zaštita životne sredine / Dragan Jovašević
   U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2009. - Br. 27-28 (2009), str. 125-141.
   ISSN 1451-3188
199    Evropski standardi u zaštiti životne sredine / Dragan Jovašević, Ljubinko Mitrović
   U: Valorizacija i očuvanje potencijala Podunavlja : zbornik radova sa međunarodne konferencije. - Banja Luka : , 2009. - Str. 135-152.
   ISBN 978-99938-894-4-1
200    Evropsko krivično pravo / Dragan Jovašević
   U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2009. - Br. 29-30 (2009), str. 16-41.
   ISSN 1451-3188
201    Imovinski kriminalitet i siromaštvo / Dragan Jovašević, Ljubinko Mitrović
   U: Društvena kriza i prevazilaženje siromaštva u Republici Srpskoj i BiH : zbornik radova sa međunarodnog okruglog stola . - Banja Luka : , 2009. - Str. 145-160.
   ISBN 978-99955-22-08-7
202    Istorijski razvoj krivičnih dela korupcije / Dragan Jovašević
   U: Peščanik. – Niš : Istorijski arhiv, 2009. – Br. 7 (2009), str. 200-219.
   ISSN 1451-6373
203    Izvršenje kazne zatvora u Bosni i Hercegovini s posebnim osvrtom na iyvršenje u republici Srpskoj / Boško Đukić, Dragan Jovašević, Ljubinko Mitrović
   U: Pravna riječ. – Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2009. – Br. 19 (2009), str. 283-312.
   ISSN 1840-0272
204    Korupcija kao bezbednosni izazov i njeno suzbijanje u Republici Srbiji / Dragan Jovašević
   U: Srbija - bezbednosni i institucionalni izazovi : zbornik radova. - Beograd : , 2009. - Str. 195-219.
205    Kriminologija, Slobodanka Konstantinović-Vilić, Vesna Nikolić-Ristanović, Miomira Kostić : prikaz / Dragan Jovašević
   U: Teme. – Niš : Univerzitet, 2009. – Br. 3 (2009), str. 1075-1078.
   ISSN 0353-7919
206    Krivična dela korupcije / Dragan Jovašević, Ljubinko Mitrović
   U: Perjanik : časopis za teoriju i praksu iz oblasti policije, bezbjednosti, kriminalistike i prava. - Podgorica :    , 2009. - Br. 2 (2009), str. 71-85.
   ISSN 1451-3412
207    Krivična dela u vezi sa opojnim drogama u uporednom krivičnom zakonodavstvu / Dragan Jovašević
   U: Glasnik AKV. – Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 2009. – God. 81, knj. 69, br. 3 (2009), str. 47-67.
   ISSN 0017-0933
208    Krivična dela ugrožavanja javnog saobraćaja u teoriji i praksi / Dragan Jovašević, Ljubinko Mitrović
   U: Sudska praksa. – Beograd : Poslovna politika, 2009. – God. 29, 5-6 (2009), str. 58-63.
   ISSN 0351-5036
209    Krivična odgovornost i kažnjivost za poresku utaju / Borislav Petrović, Dragan Jovašević
   U: Pravna riječ. – Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2009. – Br. 19 (2009), str. 55-70.
   ISSN 1840-0272
210    Krivično delo razbojništva u teoriji i praksi Bosne i Hercegovine / Dragan Jovašević, Ljubinko Mitrović
   U: Bezbednost, policija, građani. - Banja Luka : , 2009. - Br. 1 (2009), str. 11-33.
   ISSN 1840-0698
211    Krivično delo utaje poreza u teoriji i praksi / Dragan Jovašević
   U: Perjanik : časopis za teoriju i praksu iz oblasti policije, bezbjednosti, kriminalistike i prava. - Podgorica :    , 2009. - Br. 1 (2009), str. 26-36.
   ISSN 1451-3412
212    Krivičnopravna zaštita hartija od vrednosti / Dragan Jovašević
   U: Poslovna ekonomija. - Novi Sad : , 2009. - Br. 1 (2009), str. 11-33.
   ISSN 1820-6859
213    Krivičnopravna zaštita hartija od vrednosti / Dragan Jovašević
   U: Sudska praksa. - Beograd : Poslovna politika, 2009. - Br. 11-12 (2009), str. 53-62.
   ISSN 0351-5036
214    Maloletničko krivično pravo sa posebnim osvrtom na sistema vaspitnih uloga / Dragan Jovašević
   U: Izbor sudske prakse. - Beograd : Glosarijum, 2009. - Br. 4 (2009), str. 5-12.
   ISSN 0354-3226
215    Nedavanje izdržavanja za članove porodice kao krivično delo / Dragan Jovašević
   U: Izbor sudske prakse. - Beograd : Glosarijum, 2009. - Br. 5 (2009), str. 13-17.
   ISSN 0354-3226
216    Novine u izvršenju kazne zatvora u Republici Srbiji / Dragan Jovašević
   U: Zbornik radova iz penologije / /glavni i odgovorni urednik Pero Đukanović/. - Banja Luka : Penološka organizacija KPZ, 2009. - God. 1, br. 1 (2009), str. 33-72.
217    Nužna odbrana kao osnov isključenja postojanja krivičnog dela / Dragan Jovašević, Ljubinko Mitrović
   U: Pravna misao : časopis za pravnu teoriju i praksu. - Sarajevo :    , 2009. - Br. 5-6 (2009), str. 81-98.
   ISSN 0555-0092
218    Odgovornost u međunarodnom krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Pravna riječ. – Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2009. – Br. 19 (2009), str. 71-98.
   ISSN 1840-0272
219    Odgovornost za krivično delo pranja novca / Dragan Jovašević, Borislav Petrović
   U: Vox iuris : časopis za primenu i kulturu prava. - Beograd : Projuris, 2009. - Br. 3-4 (2009), str. 31-53.
   ISSN 1821-1194
220    Pojam, principi i izvori međunarodnog krivičnog prava / Dragan Jovašević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu / /glavni i odgovorni urednik Radmila Kovačević-Kuštrimović / – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2009. – Br. 53 (2009), str. 71-108.
   ISSN 0350-8501
221    Pojam i elementi međunarodnog krivičnog dela / Dragan Jovašević
   U: Arhiv za pravne i društvene nauke. - Beograd : Savez udruženja pravnika Srbije i republike Srpske, 2009. - Br. 1-2 (2009), str. 21-48.
   ISSN 0004-1270
222    Pomilovanje – pojam, sadržina i karakteristike / Dragan Jovašević
   U: Sudska praksa. – Beograd : Poslovna politika, 2009. – God. 29, 7-8 (2009), str. 3-12.
   ISSN 0351-5036
223    Poreska utaja kao oblik ugrožavanja funkcija socijalne države / Dragan Jovašević, Zlatko Nikolić
   U: Politička revija. - Beograd : Institut za političke studije, 2009. - Br. 4 (2009), str. 124-148.
   ISSN 1451-4281
224    Poreska utaja u novom krivičnom pravu Republike Srbije / Dragan Jovašević
   U: Teme. – Niš : Univerzitet, 2009. – Br. 3 (2009), str. 823-836.
   ISSN 0353-7919
225    Poreska utaja u uporednom krivičnom zakonodavstvu / Dragan Jovašević
   Strani pravni život. – Beograd : Institut za uporedno pravo, 2009. – 2 (2009), str. 159-188.
   ISSN 0039-2138
226    Posledice bezobzirnosti nasilničkog ponašanja / Dragan Jovašević
   U: Socijalna misao. – Beograd : Socijalna misao, 2009. – Br. 1 (2009), str. 43-52.
   ISSN 0354-401X
227    Prevencija kao oblik kontrole kriminaliteta - evropska i srpska iskustva / Dragan Jovašević, Zlatko Nikolić
   U: Kontrola kriminaliteta i evropski standardi - stanje u Srbiji : zbornik radova sa naučnog skupa. - Palić : , 2009. - Str. 103-114.
228    Primena diverzionih mera prema maloletnim učiniocima krivičnih dela / Dragan Jovašević
   U: Varstvoslovje med teorijo in prakso : zbornik povzetkov / Međunarodni naučni skup "X slovenski dnevi varstvoslovja". - Maribor : , 2009. - Str. 72-73.
229    Primena novčane kazne / Dragan Jovašević
   U: Glasnik Advokatske komore Vojvodine. – Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 2009. – Br. 11 (2009), str. 461-477.
   ISSN 0017-0933
230    Sistem ekoloških delikata u Srbiji / Dragan Jovašević
   U: Sudska praksa. – Beograd : Poslovna politika, 2009. – God. 29, 4 (2009), str. 3-11.
   ISSN 0351-5036
231    Sistem međunarodnih krivičnih dela / Dragan Jovašević
   U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 3 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2009. – Str. 321-348.
   ISBN 978-86-7148-103-8
232    Sistem uređenja i zaštite životne sredine u Republici Srbiji / Dragan Jovašević
   U: Politička revija. - Beograd : Institut za političke studije, 2009. - Br. 3 (2009), str. 87-110.
   ISSN 1451-4281
233    Ubistvo pri izvršenju krivičnog dela razbojništva / Dragan Jovašević
   U: Pravni život : tematski broj. Pravo i vreme. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2009.- God. 58, tom 1, br. 9 (2009), str. 593-614.
   ISSN 0350-0500
234    Uloga Evropske unije u borbi protiv korupcije / Dragan Jovašević
   U: Pravo i pravda. - Sarajevo : , 2009. - Br. 1 (2009), str. 30-58
235    Uloga krivičnih sankcija u uspostavljanju i zaštiti vladavine prava i pravne države / Dragan Jovašević
   U: Teme. – Niš : Univerzitet, 2009. – Br. 3 (2009), str. 761-782.
   ISSN 0353-7919
236    Uloga standarda međunarodne zajednice u uređivanju i zaštiti životne sredine / Dragan Jovašević
   U: Politička revija. - Beograd : Institut za političke studije, 2009. - Br. 1 (2009), str. 165-186.
   ISSN 1451-4281
237    Uticaj krivičnih sankcija na radnopravni status osuđenog lica / Dragan Jovašević
   U: Sudska praksa. – Beograd : Poslovna politika, 2009. – God. 29, 2 (2009), str. 65-71.
   ISSN 0351-5036
238    Zaštita životne sredine u krivičnom pravu Republike Srbije / Dragan Jovašević
   U: Sudska praksa. – Beograd : Poslovna politika, 2009. – God. 29, 1 (2009), str. 61-67.
   ISSN 0351-5036
239    Alternativne mere za maloletnike u savremenom krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Reforma krivičnog pravosuđa / /glavni i odgovorni urednik Vojislav Đurđić/. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. - Str. 95-122.
   ISBN 978-86-7148-109-0
240    Evropski standardi i neformalne mere u maloletničkom krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2010. - Br. 33-34 (2010), str. 19-42.
   ISSN 1451-3188
241    Istorijski rayvoj ideje o odgovornosti za međunarodne zločine / Dragan Jovašević
   U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv, 2010. - God. 8, br. 8 (2010), str. 130-141.
   ISSN 1451-6373
242    Krivična odgovornost i kažnjivost za zločin genocida / Dragan Jovašević
   U: Pravni život : tematski broj. Pravo i prostor. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2010. - Br. 9, tom 1 (2010), str. 33-52.
   ISSN 0350-0500
243    Krivično pravni aspekti tuče / Dragan Jovašević
   U: Sudska praksa. - Beograd : Poslovna politika, 2010. - God. 30, br. 1-2 (2010), str. 63-70.
   ISSN 0351-5036
244    Odgovornost pravnih lica u krivičnom pravu Bosne i Hervegovine : I deo / Dragan Jovašević, Ljubinko Mitrović
   U: Izbor sudske prakse. - Beograd : Glosarijum, 2010. - Br. 3 (2010), str. 67-69.
   ISSN 0354-3226
245    Odgovornost pravnih lica u krivičnom pravu Bosne i Hervegovine : II deo / Dragan Jovašević, Ljubinko Mitrović
   U: Izbor sudske prakse. - Beograd : Glosarijum, 2010. - Br. 4 (2010), str. 63-69.
   ISSN 0354-3226
246    Odgovornost u međunarodnom krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 5 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. – Str. 267-286.
   ISBN 978-86-7148-121-2
247    Odmeravanje kazne u krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Sudska praksa. - Beograd : Poslovna politika, 2010. - Br. 9-10 (2010), str. 57-65.
   ISSN 0351-5036
248    Odrednice u enciklopediji / Dragan Jovašević
   U: Srpsko-albanski pravni leksikon = Leksikoni juridik serbisht-shqip //glavni urednik Nevena Petrušić/. - Beograd : Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, 2010. - 749 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-6187-014-9
249    Pojam i karakteristike zločina genocida / Dragan Jovašević
   U: Sudska praksa. - Beograd : Poslovna politika, 2010. - Br. 3-4 (2010), str. 3-11.
   ISSN 0351-5036
250    Pranje novca u uslovima tranzicije / Dragan Jovašević
   U: Poslovna ekonomija. - Sremska Kamenica : Fakultet za uslužni biznis, 2010. - God. 4, br. 2 (2010), str. 31-50.
   ISSN 1820-6859

251    Primena kazne rada u javnom interesu kao vrste alternativnih krivičnih sankcija / Dragan Jovašević
   U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruđenje pravnika Republike Srpske, 2010. - God. 7, br. 23 (2010), str. 63-80.
   ISSN 1840-0272
252    Primena kazne rada u javnom interesu kao vrste alternativnih krivičnih sankcija / Dragan Jovašević, Borislav Petrović
   U: Radno i socijalno pravo. - Beograd : Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, 2010. - Br. 1(2010), str. 17-40.
   ISSN 1450-5800
253    Primena novčane kazne u krivičnom pravu republike Srbije / Dragan Jovašević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2010. - 55 (2010), str. 47-72.
   ISSN 0350-8501
254    Primena vaspitnih naloga prema maloletnim delinkventima / Dragan Jovašević
   U: Socijalna misao. – Beograd : Socijalna misao, 2010. – Br. 1 (2010), str. 77-92.
   ISSN 0354-401X
255    Primjena alternativnih mjera u maloljetničkom krivičnom pravu u Republici Srbiji / Dragan Jovašević
   U: Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu. - sarajevo: Pravni fakultet, 2010. - Br. 53 (2010), str. 197-225.
   ISSN 0581-7471
256    Savremene tendencije u oblasti kodifikacije maloletničkog krivičnog prava / Dragan Jovašević
   U: Aktuelne tendencije u razvoju i primeni evropskog kontinentalnog prava : tematski zbornik radova. Sv. 1. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. - Str. 495-526.
   ISBN 978-86-7148-118-2
257    Savremene tendencije u oblasti kodifikacije maloletničkog krivičnog prava / Dragan Jovašević
   U: Aktuelne tendencije u razvoju i primeni evropskog kontinentalnog prava : zbornik sažetaka. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. - Str. 88.
   ISBN 978-86-7148-112-0
258    Sistem krivičnih djela u međunarodnom krivičnom pravu. Deo 1 / Dragan Jovašević, Ljubinko Mitrović
   U: Izbor sudske prakse. - Beograd : Glosarijum, 2010. - Br. 10 (2010), str. 64-71.
   ISSN 0354-3226
259    Sistem krivičnih djela u međunarodnom krivičnom pravu. Deo 2 / Dragan Jovašević, Ljubinko Mitrović
   U: Izbor sudske prakse. - Beograd : Glosarijum, 2010. - Br. 11 (2010), str. 64-69.
   ISSN 0354-3226
260    Sistem sankcija u međunarodnom krivičnom pravu / dragan Jovašević
   U: Zbornik radova Interkatedarskog sastanka krivično-pravnih katedri / glavni i odgovorni urednik Petar Stanojević. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet u Prištini, 2010. - Str. 33-68.
   ISBN 978-86-6083-010-6
261    Suzbijanje pranja novca u Evropskoj uniji / Dragan Jovašević
   U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2010. - Br. 31-32 (2010), str. 18-38.
   ISSN 1451-3188
262    Zaštita životne sredine u uporednom krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Strani pravni život. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2010. - Br. 3 (2010), str. 257-286.
   ISSN 0039-2138
263    Command responsibility in criminal law: international criminal law and criminal law of the Republic of Serbia / Dragan Jovašević
   U: International Law Yearbook. - Ottawa :    , 2011. - No 47 (2011), str. 75-85.
264    Complicity in the new criminal law of the Republic of Serbia / Dragan Jovašević
   U: International Law Yearbook. - Ottawa :    , 2011. - No 47 (2011), str. 27-39.
265    Ekološki kriminalitet u Srbiji / Dragan Jovašević
   U: Ekologija i pravo: tematski zbornik / [urednici Predrag Dimitrijević, Nataša Stojanović ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 225-245.
   ISBN 978-86-7148-146-5   
   
266    Ekološki kriminalitet u Srbiji / Dragan Jovašević
   U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija "Ekologija i pravo", Niš, 18. maj 2011 ; glavni i ogovorni urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović/. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 42
   ISBN 978-86-7148-129-8
267    Ekstradicija – evropski standardi i pravo Republike Srbije / Dragan Jovašević
   U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2011. - Br. 37-38 (2011), str. 78-89.
ISSN 1451-3188
268    Envoronmental Crime in the Republic of Serbia: Theory, Practice and Legislation / Dragan Jovašević
   U: Facta universitatis. Series Law and Politics / editor-in-chief Milan Petrović. - Niš : Univerzitet, 2011. - Vol. 9, No 2 (2011), str. 109-134.
   ISSN 1450 – 5517
269    Kazna maloletničkog zatvora u savremenom krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Bilten Višeg suda u Beogradu. - Beograd : Intermex, 2011. - 81 (2011), str. 102-128.
   ISSN 2217-7051
270    Kaznena odgovornost za učestvovanje u tuči u Bosni i Hercegovini / Dragan Jovašević, Ljubinko Mi8trović
   U: Godišnjak Fakulteta pranih nauka. - Banja Luka : Pravni fakultet, 2011. - Br. 1(2011), str. 45-60.
271    Kazenopravna zaštita životne sredine / Dragan Jovašević
   U: Klimatske promene – pravni i ekonomski izazovi : zbornik radova. - Beograd : Pravni fakultet, 2011. - Str.172-193.
272    Korupcija u međunarodnom i uporednom krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Glasnik Advokatske komore Vojvodine. - Novi Sad : AKV, 2011. - God. 83, br. 3 (2011), str. 111-151.
   ISSN 0017-0933
273    Kriminalitet pravnh lica i državna reakcija / dragan Jovašević
   U: Kriminal i državna reakcija- fenomenologija, mogućnosti, perspektive : zbornik radova. - Beograd :    , 2011. - Str. 121-136.
274    Krivična odgovornost i kažnjivost za zločin protiv čovečnosti / Dragan Jovašević
   U: Pravni život : tematski broj. Pravo i odgovornost. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2011. - Br. 9, tom 1 (2011), str. 219-238.
   ISSN 0350-0500
275    Krivična odgovornost za primanje i davanje mita / Dragan Jovašević
   U: Revija za kriminologiju i krivično pravo. – Beograd : Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2011. – Br. 2-3 (2011), str. 357-372.
   ISSN 1820-2969
276    Krivičnopravna zaštita žena / Dragan Jovašević
   U: Pravna klinika za zaštitu prava žena : priručnik za rad studentkinja/studenata / priredile Slobodanka Konstantinović Vilić, Miomira Kostić. - Niš : Pravni fakultet : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2011. - str. : 151-172.
   ISBN 978-86-7148-123-6
277    Maloletničko krivično pravo - pojam i osnovne karakteristike / Dragan Jovašević
   U: Zbornik na Pravniot fakultet "Justinijan Prvi" vo Skopje : vo čest na Gorgi Marjanovik. - Skopje : Praven fakultet, 2011. - Str. 155-176.
   ISBN 978-608-4655-08-4
278    Međunarodno krivično pravosuđe - između prava, pravde, pomirenja i prava žrtava / Dragan Jovašević
   U: Međunarodni problemi. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2011. - Br. 4 (2011), str. 536-655.
   ISSN 0025-8555
279    Osnovne karakteristike novog maloletničkog krivičnog prava Srbije / Dragan Jovašević
   U: Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja. - Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2011. -Br. 1-2 (2011), str. 159-183.      
   ISSN 0350-2694
280    Pokušaj krivičnog dela u pravnim spomenicima / Dragan Jovašević
   U: U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv, 2011. - God. 9, br. 9 (2011), str. 198-216.
   ISSN 1451-6373
281    Pokušaj u evropskom krivičnom zakonodavstvu / Dragan Jovašević
    U: Strani pravni život. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2011. - Br. 2 (2011), str. 115-130.
   ISSN 0039-2138
282    Politika suzbijanja kriminaliteta u funkciji efikasnosti sistema bezbednosti Srbije / Dragan Jovašević
   U:    . - Beograd : Institut za političke studije / urednik Radoslav Gaćinović, 2011. - Str. 197-219.
283    Položaj starih lica u krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Stari u Srbiji : problemi i izazovi : zbornik radova. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta : Centar za socijalni rad "Sveti Sava", 2011. - Str. 97-118.
   ISBN 978-86-7148-132-8
284    Primena instituta krajnje nužde u nemačkom krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Uvod u pravo Nemačke / urednici Mirko Vasiljević, Vladimir Čolović. - Beograd : Institut za uporedno pravo : Pravni fakultet, 2011. - Str. 279-290.
   ISBN 978-86-80059-74-7
285    Primena kazne maloletničkog zatvora: stanje i mogućnosti / Dragan Jovašević
    U: Teme. - Niš : Univerzitet, 2011. - Br. 2 (2011), str. 421-439.
   ISSN 0353-7919
286    Primena novčane kazne u krivičnom pravu Republike Srbije / Dragan Jovašević
   U: Sudska praksa. - Beograd : Poslovna politika, 2011. - God. 31, mart-april (2011), str. 59-68.
   ISSN 0351-5036
287    Princip zakonitosti od V. Bogišića do danas / Dragan Jovašević
   U: Spomenica Valtazara Bogišića : o stogodišnjici njegove smrti 24. apr. 2008. godine. Knj. 1 / priredio Luka Breneselović. - Beograd : Službeni glasnik : Institut za uporedno pravo ; Niš : Pravni fakultet, 2011. - Str. 395-408.
   ISBN 978-86-519-0956-9 (SG)
288    Sporedno krivično zakonodavstvo i prevencija kriminaliteta / Dragan Jovašević
   U: Krivično zakonodavstvo i prevencija kriminaliteta. - Beograd : Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, 2011. - Str. 213-228.
   ISBN 978-86-85993-33-6
289    Srbija i Haški tribunal / Dragan Jovašević
   U: Srpska politička misao. - Beograd : Institut za političke studije, 2011. - Br. 3(2011), str. 321-347.
   ISSN 0354-5989
290    Stadijumi u izvršenju krivičnog dela - teorija, praksa i zakonodavstvo / Dragan Jovašević
   U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2011. - God. 8, br. 29 (2011), str. 320-346.
   ISSN 1840-0272
291    Terorizam u krivičnom pravu / Dragan Jovašević, Ljubinko Mitrović
   U: Izbor sudske prakse. - Beograd : Glosarijum, 2011. - Br. 6 (2011), str. 61-69.
   ISSN 0354-3226
292    Terorizam u međunarodnom i krivičnom pravu nekih zemalja / Dragan Jovašević, Ljubinko Mitrović
   U: Suprotsavljanje terorizmu – međunarodni standardi i pravna regulativa : zbornik radova. - Banja Luka : Pravni fakultet, 2011. godine. - Str. 429-442.
293    Vaspitne mere kao sredstvo suzbijanja kriminaliteta maloletnika / Dragan Jovašević
   U: Međunarodni naučni skup Aktuelna pitanja u primeni krivičnog zakonodavstva : zbornik radova. - Banja Luka : Pravni fakultet, 2011. - Str. 141-162.
   ISBN 978-99938-50-49-6
294    Zastarelost krivičnog dela / Dragan Jovašević
   U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2011. - Br. 35-36 (2011), str. 21-31.
   ISSN 1451-3188
295    Zločin genocida u teoriji i praksi : međunarodno i domaće krivično pravo / Dragan Jovašević
   U: Vojno delo. - Beograd : Vojska, 2011. - Br. 1(2011), str.70-87.
   ISSN 0042-8426
296    Značaj pokušaja u savremenom krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Pravni sistem i društvena kriza : zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije. Sv. 2. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2011. - Str. 273-296.
   ISBM 978-86-6083-013-7
297    Kažnjavanje maloletnika u savremenom krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Načela i vrijednosti pravnog sistema - norma i praksa : zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa. - Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2012. - Str. 633-661.
   ISBN 978-99938-57-24-2
298     Kažnjavanje maloletnika u novom krivičnom pravu Crne Gore / Dragan Jovašević
   U: Perjanik. - Danilovgrad : Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Crne Gore, 2012. - Br. 28(2012), стр. 24-32.
    ISSN 1451-3412
299    Korporativno krivično pravo u Republici Srbiji / Dragan Jovašević
   U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2012. - God. 9, br. 33 (2012), str. 241-262.
   ISSN 1840-0272
300    Maloletničko krivično pravo - savremene tendencije i pravo Srbije / Dragan Jovašević
   U: Krivičnopravni položaj i socijalna zaštita maloletnih prestupnika / priredili Miomira Kostić, Slobodanka Konstantinović Vilić, Miroslav Brkić. - Niš : Pravni fakultet : Centar za socijalni rad "Sveti Sava", 2012. - Str. 15-38 ; 24 cm
   ISBN 978-86-7148-163-2
301    Međunarodna Krivična djela prema Statutu Haškog tribunala i Rimskom statutu / Dragan Jovašević, Ljubinko Mitrović
   U: Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici. - Zenica: Pravni fakultet, 2012. - God. 5, br. 10 (2012), str. 137-152.
   ISSN 1986-5791
302    Međunarodni zločini u krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije / Dragan Jovašević
   U: Zborik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 59. – Niš: Pravni fakultet, 2012. – Br. 59 (2012), str. 1-26.
   ISSN 0350-8501
303    Oblici ispoljavanja međunarodnog krivičnog dela / Dragan Jovašević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : tematski broj. Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru. - Niš : Pravni akultet, 2012. - Br. 62 (2012), str. 91-112.
   ISSN 0350-8501
304    Odgovornost za krivična dela izvršena putem medija / Dragan Jovašević
   U: Međunarodna naučna konferencija "Mediji i ljudska prava" : zbornik sažetaka / [glavni i odgovorni urednik Predrag Dimitrijević]. - Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2012. - Str. 36.
   ISBN 978-86-7148-156-4
305     Odgovornost za krivična dela izvršena putem medija / Dragan Jovašević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : tematski broj. Mediji i ljudska prava. - Niš : Pravni fakultet, 2012. - Br. 61 (2012), str. 203-222.
   ISSN 0350-8501
306    Organizovani kriminal / Dragan Jovašević
   U: Godišnjak Fakulteta pravnih nauka. - Banja Luka : Panevropski univrzitet "Apeiron", 2012. - God. 2, br. 2 (2012), str. 74-98.
   ISSN 2232-9668
307    Osnovni pojmovi politike suzbijanja kriminaliteta / Dragan Jovašević
   U: Kaznena politika: (raskol između zakona i njegove primjene). - Beograd : Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu...[etc.], 2012. - Str. 175-194.
   ISBN 978-99938-22-32-5
308    Poreska utaja u istorijskim pravnim spomenicima / Dragan Jovašević
   U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv, 2012. - God. 10, br. 10 (2012), str. 244-258.
   ISSN 1451-6373
309    Princip zakonitosti u krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Perjanik. - Danilovgrad : Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Crne Gore, 2012. - Br. 27 (2012), str.17-26.
    ISSN 1451-3412
310    Pritvor u sudskoj praksi u Republici Srbiji / Dragan Jovašević, Ljubinko Mitrović
   U: Godišnjak Fakulteta pravnih nauka. - Banja Luka : Panevropski univrzitet "Apeiron", 2012. - God. 2, br. 2 (2012), str. 308-333.
   ISSN 2232-9668
311    Rad u javnom interesu kao alternativna krivična sankcija / Dragan Jovašević
   U: Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu. - Sarajevo : Pravni fakultet, 2012. - Br. 55 (2012), str. 285-304.
   ISSN 0581-7471
312    Sistem krivičnih sankcija za pravna lica u Republici Srbiji / Dragan Jovašević
   U: Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Pravne Norme u vremenu i prostoru". - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2012. - Str. 339-368.
   978-86-6083-021-2
313    Sistem krivičnih sankcija za pravna lica u Republici Srbiji / Dragan Jovašević
   U: Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Pravne Norme u vremenu i prostoru": zbornik rezimea. - Kosovska Mitrovica : Prani fakultet, 2012. - Str. 48.
   978-86-6083-015-1
314    Službena krivična dela - odgovornost i kažnjivost / Dragan Jovašević
    U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2012. - Br. 63 (2012), str. 39-62.
   ISSN 0350-8501
315    Ubistvo iz niskih pobuda učinioca / Dragan Jovašević
   U: Pravni život : tematski broj. Pravo i moral. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2012. - Br. 9, tom 1 (2012), str. 229-244.
   ISSN 0350-0500
316    Uslovni otpust u Republici Srbiji i evropski standardi / Dragan Jovašević
   U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2012. - Br. 42 (2012), str. 53-68.
   ISSN 1451-3188
317    Zaštita životne sredine u sporednom krivičnom pravu Republike Srbije / Dragan Jovašević
       U: Evropsko zakonodavstvo: tematski broj. Zaštita životne sredine. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2012. - Br. 41 (2012), str. 330-350.
   ISSN 1451-3188
318    Zloupotreba službenog položaja / Dragan Jovašević
   U: Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja. - Beograd : Institut za kriminološka istraživanja, 2012. - God. 31, br. 2 (2012), str. 53-68.
   ISSN 0350-2694
319    Evropski standardi i nasilje u porodici / Dragan Jovašević
   U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2013. - God. 12, br. 45/46 (2013), str. 73-88.
   ISSN 1451-3188
320    Groundless Apprehension in the Criminal Legislation of the Republic of Serbia / Dragan Jovašević, Ljubinko
   U: Book of Apstract / International Conference on Social and Technological Development "STED 2013". - Banja Luka : Univerzitet, 2013. - Str. 36.
321    Evropski standardi i kazneni sistem Republike Srbije / Dragan Jovašević
   U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2013. - God. 12, br. 43/44 (2013), str. 43-58.
   ISSN 1451-3188
322    Izvori međunarodnog krivičnog prava / Dragan Jovašević
   U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 3 / [urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2013. - Str. 79-100.
   ISBN 978-86-7148-178-6
323    Kazna maloletničkog zatvora kao mera državne reakcije u suzbijanju kriminaliteta maloletnika / Dragan Jovašević
U: Zbornik radova Kriminal, državna reakcija i harmonizaciha sa evropskim satndardima. - Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2013. - Str. 135-150.
324    Krivična dela protiv života i državna reakcija u Republici Srbiji / Dragan Jovašević
   U: Teški oblici kriminaliteta i državna reakcija : zbornik radova. - Banja Luka : Ministarstvo pravde Republike Srpske, 2013. - Str. 269-287.
   ISBN 978-99955-691-6-7
325    Kršenje pravila međunarodno humanitarnog prava i sistem krivičnih sankcija / Dragan Jovašević
    U: Međunarodni problemi. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2013. - Vol. 65, no. 3 (2013), str. 315-340.
   ISSN 0025-8555
326    Međunarodna krivična dela u Rimskom statutu / Dragan Jovašević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2013. - Br. 65 (2013), str. 201-218.
   ISSN 0350-8501
327    Međunarodno krivično delo: pojam, elementi, vrste / Dragan Jovašević
   U: Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja. - Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2013. - God. 32, br. 2 (2013), str. 73-94.
   ISSN 0350-2694
328    Međunarodno krivično pravo - između prava i politike / Dragan Jovašević
   U: Međunarodni problemi. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2013. - Vol. 65, no. 1 (2013), str. 42-67.
   ISSN 0025-8555
329    Nepodoban pokušaj u savremenom krivičnom zakonodavstvu / Dragan Jovašević, Marina M. Simović
   U: Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu. - Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2013. - God. 4, br. 1 (2013), str. 27-39.
   ISSN 2232-7339
330    Nepodoban pokušaj u uporednom krivičnom zakonodavstvu / Dragan Jovašević
   U: Strani pravni život. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2013. - Br. 2 (2013), str. 105-118.
Dostupno i na:
http://www.comparativelaw.info/spz20132.pdf
   ISSN 0039-2138
331    Oblici ispoljavanja međunarodnog krivičnog dela / Dragan Jovašević
   U: Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Međunarodno humanitarno pravo". - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2013. - Str. 42-64.
   ISBN 978-86-6083-027-4
332    Organized crime as a threat to security systems – Serbian experience / Dragan Jovašević, Ana Batrićević
   U: Revista studia securitatis. - Sibiu : Universitea, 2013. - No. 2 (2013), str.86-102.
   ISSN 1843-1925
333    Odgovornost za kršenje izbornih prava / Dragan Jovašević
   U: Politička revija. - Beograd :    , 2013. - Br. 1 (2013), str. 275-295.
334    Organizovani kriminal u pravu Republike Srbije / Dragan Jovašević
   U: Suprotstavljanje savremenom organizovanom kriminalu i terorizmu. 4. - Beograd : Kriminalističko-policijska akademija, 2013. - Str. 305-316.
   ISBN 978-86-7020-267-2
335    Pokušaj krivičnog dela u savremenom pravu / Dragan Jovašević
   U: Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici. - Zenica: Pravni fakultet, 2013. - God. 6, br. 11 (2013), str. 56-78.
   ISSN 1986-5791
336    Pranje novca - međunarodni standardi i pravo Republike Srbije / Dragan Jovašević
   U: Teme. - Niš : Univerzitet, 2013. - Br. 4 (2013), str. 1833-1853.
   ISSN 0353-7919

337    Prekršajna odgovornost u pravu Republike Srbije / Dragan Jovašević   
   U: Godišnjak Fakulteta pravnih nauka. - Banja Luka :    ,2013. - Br. 3 (2013), str. 47-63.
338    Problem odgovornosti i kažnjivosti za pripremanje krivičnog dela / Dragan Jovašević
   U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2013. - God. 10, br. 37 (2013), str. 223-242.
   ISSN 1840-0272
339    Rad u javnom interesu / Dragan Jovašević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2013. - Br. 64 (2013), str. 15-32.
   ISSN 0350-8501
340    Razvoj maloletničkog krivičnog prava u pisanim spomenicima / Dragan Jovašević
   U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv, 2013. - God. 11, br. 11 (2013), str. 312-322.
   ISSN 1451-6373
341    Responsibility in international criminal law – view of theory and practice of Serbian criminal law / Dragan Jovašević
   U: War and peace. - Ottawa:   , 2013. - No. 9 (2013), str.61-82.
342    Sistem izvršenja kazne zatvora u Republici Srpskoj / Dragan Jovašević, Vladimir M. Simović
    U: Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu. - Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2013. - God. 4, br. 2 (2013), str. 77-101.
   ISSN 2232-7339
343    Stadijumi i izvršenju krivičnog dela / Dragan Jovašević
   U: Međunarodni naučni skup "Vladavina prava i pravna država u regionu": rezimei referata. - Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2013. - Str. 106.
344    Tax evasion as a criminal offence in the new Criminal Code of the Republic of Serbia / Dragan Jovašević
   U: Facta universitatis. Series Law and Politics. - Niš : Univerzitet, 2013. - Br. 2 (2013), str. 69-82.
   ISSN 1450-5517
345       The responsibility in international criminal law – view of theory and practice of Serbian criminal law / Dragan Jovašević
   U: War and Peace Journal. – Ottawa : Free World Publishing . – No 9 (2013), str. 61-82.
346    Ubistvo deteta u krivičnom pravu Republike Srbije / Dragan Jovašević
   U: Pravni život: tematski broj. Pravo i dostojanstvo - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2013. - God. 62, br. 9, tom 1 (2013), str. 179-192.
   ISSN 0350-0500
347    Vaspitni nalozi kao alternativne mere za maloletne učinioce krivičnih dela u Crnoj Gori / Dragan Jovašević
   U: Perjanik. - Podgorica :   , 2013. - Br. 29 (2013), str. 6-11.
348    Zločin protiv čovečnosti u međunarodnom i nacionalnom krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Međunarodna politika. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2013. - God. 64, br. 1151 (2013), str. 5-22.
   ISSN 0543-3657
349    Dobrovoljni odustanak od krivičnog dela: teorija, praksa, uporedno zakonodavstvo / Dragan Jovašević
   U: Strani pravni život. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2014. - Br. 1 (2014), str. 83-106.
   ISSN 0039-2138
350    Falsifikovanje isprava u istorijskim pravnim spomenicima / Dragan Jovašević
   U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv, 2014. - God. 12, br. 12 (2014), str. 255-269.
   ISSN 1451-6373
351    Falsifikovanje službene isprave: krivična odgovornost i kažnjivost / Dragan Jovašević
   U: Prestup i kazna: de lege lata et de lege ferenda / priredila Leposava Kron. - Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja,2014. - Str. 175-188.
   ISBN 978-86-83287-78-9
352    Istorijski razvoj sistema kazni (I deo) / Dragan Jovašević, Marina M. Simović
   U: Izbor sudske prakse. - Beograd: Glosarijum, 2014. - Br. 9 (2014), str. 63-70.
   ISSN 0354-3226
353    Kazna maloletničkog zatvora u uporednom i srpskom krivičnom pravu / Dragan Jovašević
    U: Pravo i društvena stvarnost : naučni skup sa međunarodnim učešćem. Sv. 1. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2014. - Str. 213-238.
   ISBN 978-86-6083-039-7
354    Krivično delo agresije: mađunarodno i nacionalno krivično pravo / Dragan Jovašević
   U: Međunarodna politika. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2014. - God. 65, br. 1153/1154 (2014), str. 140-161.
   ISSN 0543-3657
355    Međunarodni zločini u statutu Haškog tribinala / Dragan Jovašević
   U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 4 / [glavni i odgovorni urednik Predrag Dimitrijević]. - Niš : Pravni fakultet, 2014. - Str. 53-70.
   ISBN 978‐86‐7148‐198‐4
356    Mera bezbednosti oduzimanja predmeta: zakonodavstvo, teorija, praksa / Dragan Jovašević
   U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2014. - God. 11, br. 40 (2014), str. 43-64.
357    Novine u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske o maloljetnicima u svjetlu restorativne pravde / Miodrag N. Simović, Dragan Jovašević
   U: Zbornik radova / Međunarodna naučno-stručna konferencija Izgradnja modernog pravnog sistema, Sarajevo, 24. oktobar 2014. godine. - Sarajevo : International Burch University, 2014. - Str. 183-200.
   ISBN 978-9958-834-42-4
Dostupno i na: http://ssrc.ibu.edu.ba/bs/publikacije/zbornici-sa-konferencija.html
358    Nasilje u porodici: evropski standardi i pravo Republike Srbije / Dragan Jovašević
    Međunarodni naučni skup "Odnos prava u regionu i prava Evropske unije": zbornik sažetaka. - Pale : Pravni Fakultet, 2014. - Str. 103.
   ISBN 978-99938-57-34-1
359    Novine u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske o maloljetnicima u svjetlu restorativne pravde / Miodrag N. Simović, Dragan Jovašević
    U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučno-stručna konferencija Izgradnja modernog pravnog sistema, Sarajevo, 24. oktobar 2014. godine. - Sarajevo : International Burch Universitz, 2014. - Str. 39-40.
   ISBN 978-9958-834-40-0
360    Odgovornost u međunarodnom krivičnom pravu / Dragan Jovašević, Srđan Aleksić
   U: Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja. - Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2014. - God. 33, br. 2 (2014), str. 55-72.
   ISSN 0350-2694
361    Odgovornost za međunarodne zločine u svetlu prakse Haškog tribunala / Dragan Jovašević
   U: Srpska politička misao. – Beograd: Institut za političke studije. – Br. 1 (2014), str. 129-140.
   ISSN 0354-5989
362    Politika suzbijanja kriminaliteta / Dragan Jovašević
    U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2014. - Br. 66 (2014), str. 121-138.
   ISSN 0350-8501
363    Poreska krivična dela u pravu Republike Srbije i evropski standardi / Dragan Jovašević, Srđan Aleksić
   U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2014. - God. 13, br. 49-50 (2014), str. 79-95.
   ISSN 1451-3188
364    Primena neformalnih mera u maloletničkom krivičnom pravu Srbije / Dragan Jovašević
   U: Međunarodna naučna konferencija "Usklađivanje prava Srbije sa pravom Evropske unije": zbornik sažetaka. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2014. - Str. 72.
365    Primena neformalnih mera u maloletničkom krivičnom pravu Srbije / Dragan Jovašević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2014. - Br. 68 (2014), str. 497-514.
   ISSN 0350-8501
366    Primena novčane kazne u suzbijanju kriminaliteta - pravo, teorija, praksa Republike Srbije / Dragan Jovašević
   U: Kaznena politika kao instrument državne politike na kriminalitet. - Banja Luka : Ministarstvo pravde Republike Srpske, 2014. - Str. 291-306.
   ISBN 978-99938-22-40-0
367    Računarski kriminalitet u Srbiji i evropski standardi / Dragan Jovašević
   U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2014. - God. 13, br. 47-48 (2014), str. 40-56.
   ISSN 1451-3188
368    Rad u javnom intresu kao institut restorativne pravde / Dragan Jovašević, Marina M. Simović
   U: Zbornik radova / Međunarodna naučno-stručna konferencija Izgradnja modernog pravnog sistema, Sarajevo, 24. oktobar 2014. godine. - Sarajevo : International Burch University, 2014. - Str. 151-168.
   ISBN 978-9958-834-42-4
Dostupno i na: http://ssrc.ibu.edu.ba/bs/publikacije/zbornici-sa-konferencija.html
369    Rad u javnom intresu kao institut restorativne pravde / Dragan Jovašević, Marina M. Simović
   U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučno-stručna konferencija Izgradnja modernog pravnog sistema, Sarajevo, 24. oktobar 2014. godine. - Sarajevo : International Burch University, 2014. - Str. 31-32.
   ISBN 978-9958-834-40-0
370    Saučesništvo u savremenom krivičnom pravu / Zoran Radivojević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2014. - Br. 67 (2014), str. 157-168.
   ISSN 0350-8501
371    Sistem ekoloških delikata u Srbiji / Dragan Jovašević
   U: Teme. - Niš : Univerzitet, 2014. - God. 38, br. 2 (2014), str. 621-640.
   ISSN 0353-7919
372     Stadijumi i izvršenju krivičnog dela / Dragan Jovašević
   U: Međunarodni naučni skup "Vladavina prava i pravna država u regionu. - Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2013. - Str. 653-671.
   ISBN 978-99938-57-31-0
373    The crime against humanity between the Statute of the Hague Tribunal (ICTY) and Serbian criminal law / Dragan Jovašević
   U: War and Peace Journal. – Ottawa : Free World Publishing . – No 10 (2014), str. 19-21.
374    The genocide and the command responsibility in criminal law of the Republic of Serbia / Dragan Jovašević
   Facta universitatis. Series Law and Politics / urednik Zoran radivojević. - Niš : Univerzitet, 2015. - Vol. 12, br. 2 (2014), str. 69-79.
   ISSN 1450-5517
375    Ubistvo u krivičnom pravu SR Nemačke / Dragan Jovašević
   U: Pravni život: tematski broj. Pravo i načelo savesnosti i poštenja - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2014. - God. 63, br. 9, tom 1 (2014), str. 215-226.
   ISSN 0350-0500
376    Zločin protiv čovečnosti u međunarodnom i krivičnom pravu BiH / Veljko Ikanović, Dragan Jovašević
   U: Godišnjak Pravnog fakulteta. - Banja Luka : Pravni fakultet, 2014. - God. 36, br. 36 (2014), str. 123-142.
   ISSN 0350-9052
377    Alternativne mere u novom maloletničkom krivičnom pravu Federacije Bosne i Hercegovine / Dragan Jovašević
   U: Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja / priredila Ivana Stevanović. - Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istrivanja, 2015. - Str. 121-130.
   ISBN 978-86-83287-85-7
378    Dete kao žrtva ubistva u pravu Srbije / Dragan Jovašević
   U: Kriminal i društvo srbije. - Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2015. - Str. 333-344.
   ISBN 978-86-83287-87-1
379    Ekološki delikti u pravu Republike Srbije / Dragan Jovašević, M. Rakić
   U: Dani kriznog upravljanja: zbornik radova. – Velika Gorica : Veleučilište, 2015. – Str. 971-978
   ISBN 978-953-7716-56-1
380    Evropski standardi i kazneni sistem Republike Srbije / DRagan Jovašević, Marina Simović
   U: Naučni skup "Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma": zbornik sažetaka. - Pale : Pravni fakultet, 2015. - Str. 105.
   ISBN 978-99938-57-35-8
381    Evropski standardi i zaštita životne sredine u Srbiji Srbije / Dragan Jovašević, M. Rakić
   U: Dani kriznog upravljanja: zbornik radova. – Velika Gorica : Veleučilište, 2015. – Str. 981-992
   ISBN 978-953-7716-56-1
382    Istorijski razvoj maloletničkog krivičnog prava /Dragan Jovašević
   U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv, 2015. - God. 13, br. 13 (2014), str. 152-164.
   ISSN 1451-6373
383    Karakteristike maloletničkog krivičnog prava u Federaciji Bosne i Hercegovine / Dragan Jovašević   
   U: NBP: Žurnal za kriminalistiku i pravo. - Beograd : Kriminalističko-policijska akademija, 2015. - Br. 2 (2015), str. 107-126.
   ISSN 0354-8872
384    Konfiskacija imovine u savremenom krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Teme. - Niš : Univerzitet, 2015. - God 39, br. 2 (2015), str. 467-488.
385    Krivična dela terorizma u pravu EU: razvoj i implementacija / Dragan Jovašević
   U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2015. - God. 14, br. 51 (2015), str. 54-70.
   ISSN 1451-3188
386    Krivične sankcije za pravna lica u pravu Republike Makedonije / Dragan Jovašević, Marina M. Simović, Vladimir M. Simović
   U: Nauka, društvo, tranzicija: zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa. Tom 1. - Banja Luka : Evropski defendologija centar, 2015. - Str. 349-361.
   ISBN 978-99955-22-87-2
387    Međunarodni zločini u statutu Tribunala za Ruandu / Dragan Jovašević
   U: Projekat "Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU": zbornik radova. - Niš: Pravni fakultet, 2015. - Str. 69-84.
   ISBN 978-86-7148-203-5
388    Nasleđe Nirnberškog suda / Dragan Jovašević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2015. – Br. 69 (2015), str. 73-92.
   ISSN 0350-8501
389    Odgovornost i kažnjivost za zločin genocida / Dragan Jovašević
   U: Međunarodna naučna konferencija "Pravo u funkciji zaštite slabijeg": zbornik sažetaka / [glavni i odgovorni urednici Milena Jovanović Zattila, Miroslav Lazić]. - Niš : Pravni fakultet, Centar Za publikacije, 2015. - Str. 65 ; 24 cm
   ISBN 978-86-7148-200-4
390    Odgovornost i kažnjivost za zločin genocida / Dragan Jovašević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2015. - Br. 70 (2015), str. 391-408.
391    Odgovornost u međunarodnom krivičnom pravu / Dragan Jovašević
    U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 5. - Niš : Pravni fakultet, 2015. - Str. 39-58.
   ISBN 978-86-7148-212-7
392    Oduzimanje imovinske koristi u krivičnom postupku - evropski standardi i pravo Republike Srbije / Dragan Jovašević
   U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2015. - God. 14, br. 52/53 (2015), str. 59-75.
   ISSN 1451-3188
393    Oduzimanje imovinske koristi u pravu Republike Srbije / Vladimir M. Simović, Dragan Jovašević
    U: Nauka, društvo, tranzicija: zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa. Tom 1. - Banja Luka : Evropski defendologija centar, 2015. - Str. 325-341.
   ISBN 978-99955-22-87-2
394    Pojam i karakteristike službenih krivičnih djela / Dragan Jovašević, Milena Simović
   U: Izbor sudske prakse. - Beograd : Glosarijum, 2015. - Br. 10(oktobar)(2015), str. 66-69.
   ISSN 0354-3226
395    Pokušaj krivičnog dela / Dragan Jovašević
   U: Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja. - Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2015. - God. 34, br. 1 (2015), str. 109-122.
   ISSN 0350-2694
396    Položaj osuđenih lica u Republici Srpskoj / Miodrag N. Simović, Dragan Jovašević
   U: Časopis Vještak: iz oblasti teorije i prakse vještačenja. - Banja Luka : Centar za vještačenje, 2015. - God. 1, br. 2 (2015), str. 181-191.
   ISSN 2303-6893
397    Posebne krivičnopravne mere u pravu Republike Srbije / Dragan Jovašević
   U: Krivično zakonodavstvo - de lege lata et de lege ferenda, Prijedor, 17-18. aprila 2015. - Prijedor : Ministarstvo pravde Republike Srpske...[etc.], 2015. - Str. 241-258.
   ISBN 978-99938-22-51-6
398    Primena novčane kazne u krivičnom pravu baltičkih država / Dragan Jovašević
   U: Strani pravni život. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2015. - 1(2015), str. 107-122.
   ISSN 0039-2138
399    Ubistvo u francuskom krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2015. - Br. 71 (2015), str. 97-110.
   ISSN 0350-8501
400    Ubistvo u krivičnom pravu Ruske federacije / Dragan Jovašević
   U: Pravni život: tematski broj. Pravo i autonomija ličnosti. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2015. - God. 64, br. 9, tom 1 (2015), str. 175-190.
   ISSN 0350-0500
401    Uslovni otpust u pravu Republike Srbije i evropski standardi / Dragan Jovašević
    U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2015. - God. 14, br. 54(2015), str. 32-53.
   ISSN 1451-3188
   
402    Zastarelost u krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2015. - God. 12, br. 44 (2015), str. 263-282.
   ISSN 1840-0272
403    Zločin genocida i diskriminacija grupe / Dragan Jovašević
   U: Pravni sistem i zaštita od diskriminacije: zbornik radova. Sv. 2. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2015. - Str. 37-58.
   ISBN 978-86-6083-031-1
404    Dete - žrtva seksualnog nasilja u nemačkom i švedskom pravu / Dragan Jovašević
   U: Zbornik radova / Međunarodni naučni skup Krivičnopravni instrumenti suprotstavljanja terorizmu i drugim krivičnim djelima nasilničkog karaktera. - Teslić : Ministarstvo pravde Republike Srpske, 2016. - Str. 123-134.
   ISBN 978-99976-669-2-5
405    Krivične sankcije - sredstvo kontrole kriminaliteta pravnih lica / Dragan Jovašević
   U: Kontrola u unutrašnjem, međunarodnom i pravu Evropske unije: zbornik sažetaka. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2016. - Str. 82-83.
   ISBN 978-86-7148-217-2
   
406    Krivične sankcije - sredstvo kontrole kriminaliteta pravnih lica / Dragan Jovašević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2016. - Br. 74 (2016), str. 75-94.
   ISSN 0350-8501
407    Krivično djelo agresije kao izraz nasilja u međunarodnim odnosima / Marina M. Simović, Dragan Jovašević
   U: Zbornik radova / Međunarodni naučni skup Krivičnopravni instrumenti suprotstavljanja terorizmu i drugim krivičnim djelima nasilničkog karaktera. - Teslić : Ministarstvo pravde Republike Srpske, 2016. - Str. 334-352.
   ISBN 978-99976-669-2-5
408    Kućni zatvor u pravu Republike Srbije: zakonodavstvo, teorija i praksa / Dragan Jovašević
   U: Krivične i prekršajne sankcije i mere: izricanje, izvršenje i uslovni otpust / Međunarodni naučni tematski skup, Palić, 02-03 jun 2016. - Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2016. - Str. 155-166.
   ISBN 978-86-83287-90-1
409    Međunarodni zločini i internacionalizovani krivični sudovi / Dragan Jovašević
   U: Projekat "Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU": zbornik radova. Knj. 3 / [glavni i odgovorni urednik Miroslav Lazić ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Pravni fakultet, 2016. - Str. 81-102.
   ISBN 978‐86‐7148‐216‐5
410    Međunarodno krivično delo / Dragan Jovašević
   U: Zaštita ljudskih i
manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 6 / [glavni i odgovorni urednik Predrag Dimitrijević]. - Niš : Pravni fakultet, 2016. - Str. 63-80
   ISBN 978‐86‐7148‐227-1
411    Nova zakonska rješenja u Federaciji BiH - osvrt na novelu Krivičnog zakona iz juna 2016. godine / Miodrag N. Simović, Dragan Jovašević, Vladimir M. Simović
   U: Izbor sudske prakse. - Beograd : Glosarijum, 2016. - God. 24, br. 9(2016), str. 66-69.
   ISSN 0354-3226
412    Primena mere bezbednosti oduzimanja predmeta / Dragan Jovašević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2016. - Br. 72 (2016), str. 71-92.
   ISSN 0350-8501
413    Sedam decenija od Nirnberške presude 1946-2016 / Dragan Jovašević
   U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv, 2016. - God. 14, br. 14 (2016), str. 207-221.
   ISSN 1451-6373
414    Ubistvo u krivičnom pravu baltičkih država / Dragan Jovašević
   U: Pravni život : tematski broj. Pravo i društveni imperativ. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2016 – Br. 9, tom 1 (2016), str.175-188.
   ISSN 0350-0500
415    Uslovna osuda u francuskom krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2016. - Br. 73 (2016), str. 45-66.
   ISSN 0350-8501
416    Uslovna osuda u pravu Republike Srbije i evropski standardi / Dragan Jovašević
   U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2016. - God. 15, br. 56/57(2016), str. 54-71.
   ISSN 1451-3188
417    Zaštita ljudskih prava u svetlu instituta krajnje nužde / Dragan Jovašević
   U: Ljudska prava - između ideala i izazova sadašnjosti: zbornik radova. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2016. - Str. 381-398.
   ISBN 978-86-6083-042-7
418    Zaštita polne slobode maloletnika - evropski standardi i pravo Republike Srbije / Dragan Jovašević
   U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2016. - God. 15, br. 55(2016), str. 72-94.
   ISSN 1451-3188
419    Zloupotrba opojnih droga u krivičnom pravu Ruske Federacije / Dragan Jovašević, Marina M. Simović
   U: Godišnjak Pravnog fakulteta. - Banja Luka : Pravni fakultet, 2016. - God. 38, br. 38 (2016), str. 227-248.
   ISSN 0350-9052
420    Zloupotreba opojnih droga u krivičnom zakonodavstvu skandinavskih država / Dragan Jovašević
    U: Strani pravni život. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2016. - 1(2016), str. 31-43.
   ISSN 0039-2138
421    Zloupotreba opojnih droga u njemačkom i švajcarskom krivičnom pravu / Miodrag N. Simović, Dragan Jovašević, Vladimir M. Simović
    U: Izbor sudske prakse. - Beograd : Glosarijum, 2016. - God. 24, br. 1(2016), str. 66-69.
   ISSN 0354-3226
422    Disciplinsko kažnjavanje osuđenih lica u Republici Srpskoj / Marina Simović, Dragan Jovašević
   U: Krivično zakonodavstvo između prakse i propisa i usklađivanje sa evropskim standardima: međunarodna naučno - stručna konferencija. - Beograd : Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu ; Banja Luka : Ministarstvo pravde Republike Srpske, 2017. - Str. 393-302.
   ISBN 978-99976-681-1-0
423    Međunarodno krivično pravo - pojam, izvori i principi / Dragan Jovašević
    U: Zbornik radova "Nacionalno i međunarodno pravo - aktuelna pitanja i teme". T. 1. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2017. - Str 379-400.
   ISBN 978-86-6083-047-2
424    Prevencija nasilja u porodici, evropski standardi i pravo Republike Srbije / Dragan Jovašević
   U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2017. - God. 16, br. 59(2017), str. 23-40.
   ISSN 1451-3188
425    Savremeno krivično pravo kao izraz globalizacije / Dragan Jovašević
    U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija Globalizacija i pravo, Niš, 21-22. april 2017. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2017. - Str. 76-78.
   ISBN 978-86-7148-233-2
426    Teška telesna povreda u istorijskim pravnim spomenicima / Dragan Jovašević
   U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv, 2017. - God. 15, br. 15 (2017), str. 244-259.
   ISSN 1451-6373
427    Uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom u Republici Srbiji / Dragan Jovašević
   U: Krivično zakonodavstvo između prakse i propisa i usklađivanje sa evropskim standardima: međunarodna naučno - stručna konferencija. - Beograd : Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu ; Banja Luka : Ministarstvo pravde Republike Srpske, 2017. - Str. 37-46.
   ISBN 978-99976-681-1-0
428    Uslovna osuda u nemačkom krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2017. - Br. 75 (2017), str. 129-144.
   ISSN 0350-8501
429    Uslovna osuda u savremenom krivičnom pravu Makedonije i Slovenije / Vladimir M. Simović, Dragan Jovašević
   U: Krivično zakonodavstvo između prakse i propisa i usklađivanje sa evropskim standardima: međunarodna naučno - stručna konferencija. - Beograd : Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu ; Banja Luka : Ministarstvo pravde Republike Srpske, 2017. - Str. 257-266.
   ISBN 978-99976-681-1-0
430    Uslovna osuda u španskom krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Strani pravni život. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2017. - 1(2017), str. 121-138.
   ISSN 0039-2138
431    Zaštita bezbednosti digitalnih baza podataka o kulturnoj baštini Srbije / Dragan Jovašević
   U: Pravni aspekti digitalizacije kulturne baštine. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2017. - Str. 93-109.
   ISBN 978-86-80186-24-5
432    Zloupotreba opojnih droga u krivičnom pravu Francuske / Dragan Jovašević
   U: Projekat "Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU": zbornik radova. Knj. 4 / [glavni i odgovorni urednik Saša Knežević]. - Niš : Pravni fakultet, 2017. - Str. 69-84.
   ISBN 978-86-7148-236-3
433    Ubistvo u krivičnom pravu Italije i Švajcarske / Dragan Jovašević
   U: Pravni život : tematski broj. Pravedno pravo i stvarnost. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2017 – Br. 9 tom 1 (2017), str. 201-216.
   ISSN 0350-0500
434    Savremeno krivično pravo kao izraz globalizacije / Dragan Jovašević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2017. - Br. 76 (2017), str. 209-230.
   ISSN 0350-8501
435    Uslovni otpust u pravu Republike Srbije – teorija, praksa, uporedno zakonodavstvo / Dragan Jovašević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2017. - Br. 77 (2017), str. 53-74.
   ISSN 0350-8501
436    Uslovna osuda u italijanskom krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 7 / [urednik Predrag Dimitrijević]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2017. - Str. 41-58.
   ISBN 978-86-7148-225-7
437    Suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u krivičnom pravu Republike Srbije / Dragan Jovašević, Vladimir Simović
   U: Zbornik radova „Društvene devijacije“. - Banja Luka : Centar modernih znanja, 2017. - str. 454-465.
   ISBN 978-99976-677-9-3
438    Pranje novca u međunarodnom i krivičnom pravu Srbije / Dragan Jovašević
   U: Međunarodna naučna konferencija „Pravo pred izazovima savremenog doba“ : zbornik sažetaka. –Niš : Pravni fakultet, 2018. – str. 40-41.
   ISBN 978-86-7148-245-5
439    Protivpravno lišenje slobode u pravu Srbije / Dragan Jovašević
   U: "Univerzalno i osobeno u pravu" : zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2018. - Tom II, str. 13-30.
   ISBN 978-86-6083-054-0
440    Uslovni otpust u evropskom krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2018. – Godina XVII, Br. 64 (2018), str. 19-40.
   ISSN 1451-3188
441    Kazna maloletničkog zatvora Zakonodavstvo, teorija i praksa Srbije / Dragan Jovašević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2018. – Br. 78 (2018), str. 169-196.
   ISSN 0350-8501
442    Suspenzija kazne zatvora u krivičnom pravu baltičkih država (Estonija i Letonija) / Dragan Jovašević
   U: Projekat "Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU": zbornik radova. Knj. 5 / [glavni i odgovorni urednik Saša Knežević]. - Niš : Pravni fakultet, 2018. - Str. 49-68.
   ISBN 978-86-7148-248-6
443    Poreska utaja – krivična
odgovornost i kažnjivost u pravu Republike Srbije / Dragan Jovašević, Vladimir M. Simović
   U: NAUČNI skup "Pravo i vrijednosti" : Zbornik sažetaka, [priredio Goran Marković]. - 1. izd. - Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2018. - Str. 63.
   ISBN 978-99938-57-44-0
444    Poreska utaja – krivična
odgovornost i kažnjivost u pravu Republike Srbije / Dragan Jovašević, Vladimir M. Simović
   U: NAUČNI skup "Pravo i vrijednosti" : Zbornik sažetaka, [priredio Goran Marković]. - 1. izd. - Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2018. - Str. 63.
   ISBN 978-99938-57-44-0
445    Nasilje u porodici u Republici Srbiji: krivičnopravni aspekti / Dragan Jovašević
   U: Pravna riječ. – Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2018. – Godina XV, Br. 56 (2018), str. 11-32.
   ISSN: 1840-0272
446    Rehabilitacija u krivičnom pravu: pojam, dejstvo i karakteristike / Marina Simović, Dragan Jovašević
   U: Pravna riječ. – Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2018. – Godina XV, Br. 56 (2018), str. 103-122.
   ISSN: 1840-0272
447    Krivična dela tuče u istorijskim pravnim spomenicima / Dragan Jovašević
   U: Peščanik. – Niš : Istorijski arhiv, 2018.- God. 16, br. 16 (2018), str. 251-264.
   ISSN 1451-6373
448    Sistemi uslovne osude sa zaštitnim nadzorom u evropskom krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2018. – Br. 79 (2018), str. 31-50.
   ISSN 0350-8501
449    Pranje novca u međunarodnom i krivičnom pravu Srbije / Dragan Jovašević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2018. – Br. 80 (2018), str. 197-216.
   ISSN 0350-8501
450    Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu / Dragan Jovašević
   U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 8 / [urednik Predrag Dimitrijević]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2018. - Str. 17-38.
   ISBN 978-86-7148-252-3
451    Karakteristike maloletničkog krivičnog prava u Republici Srbiji / Dragan Jovašević
   U: Zbornik Pravnog fakulteta u Podgorici. – Podgorica : Pravni fakultet, 2018. – God. XXXV, Br. 44 (2018), str. 42-58.
   ISSN 0350-5626
452    Ubistvo u krivičnom pravu istočno-evropskih država / Dragan Jovašević
   U: Pravni život : tematski broj. Pravo i zapovest razuma. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2018 – Br. 9, tom 1 (2018), str. 125-144.
   ISSN 0350-0500
453    Primena kazne maloletničkog zatvora u savremenom krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Kaznena politika i prevencija kriminaliteta / Deveta međunarodna naučno-stručna konferencija, Trebinje 18-20. april 2019. godine ; [glavni i odgovorni urednici Stanko Bejatović, Miodrag N. Simović ; urednici Borislav Petrović ... [et al.]]. - Laktaši : Grafomark ; Beograd : Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, 2019 (Laktaši : Grafomark). – str. 69-90.
   ISBN 978-99976-36-42-3 (Grafomark)
454    Teško ubistvo u krivičnom pravu Republike Srbije / Vladimir M. Simović, Dragan Jovašević
   U: Kaznena politika i prevencija kriminaliteta / Deveta međunarodna naučno-stručna konferencija, Trebinje 18-20. april 2019. godine ; [glavni i odgovorni urednici Stanko Bejatović, Miodrag N. Simović ; urednici Borislav Petrović ... [et al.]]. - Laktaši : Grafomark ; Beograd : Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, 2019 (Laktaši : Grafomark). – str. 107-152.
   ISBN 978-99976-36-42-3 (Grafomark)
455    Sprečavanje nasilja u porodici: međunarodni standardi i pravo Srbije / Dragan Jovašević
   U: Međunarodna naučna konferencija “Pravo i multidisciplinarnost”, Niš, 12-13. april 2019 = Collection of Summaries / International Scientific Conference “Law and multidisciplinarity”, [Nis, 12th-13th April 2019] : zbornik sažetaka. - Niš : Pravni fakultet, 2019. - str. 221.
   ISBN 978-86-7148-255-4
456    Međunarodni standardi sprečavanja nasilja u porodici / Dragan Jovašević
   U: Pravo u funkciji razvoja društva : zbornik radova = The Role of Law in Social Development : collection of papers. Tom 2. - Priština [tj.] Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet Univerziteta, 2019. – Str. 11-32.
   ISBN 978-86-6083-060-1
457    Novčana kazna u savremenom krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2019. – Br. 82 (2019), str. 139-164.
   ISSN 0350-8501
458    Protivpravnost i uslovi kažnjivosti krivičnog dela / Dragan Jovašević
   U: Projekat "Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU": zbornik radova. Knj. 6 / [glavni i odgovorni urednik Saša Knežević, Dušica Miladinović-Stefanović]. - Niš : Pravni fakultet, 2019. - Str. 45-60.
   ISBN 978-86-7148-257-8
459    Poreska utaja – krivična odgovornost i kažnjivost u pravu Republike Srbije / Dragan Jovašević, Vladimir M. Simović
   U: Naučni skup "Pravo i vrijednosti". - Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2019. - Str. 506-529.
   ISBN 978-99938-57-46-4
460    Podstrekavanje u krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Pravna riječ. – Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2019. – Godina XVI, Br. 60 (2019), str. 33-60.
   ISSN: 1840-0272
461 Razvoj svrhe i sistema kazni u Srbiji u periodu dvadesetog veka / Dragan Jovašević
   U: Peščanik. – Niš : Istorijski arhiv, 2019.- God. 17, br. 18 (2019). - Str. 13-22.
   ISSN 1451-6373
462    Zloupotreba službenog položaja – opšte krivično delo korupcije / Dragan Jovašević
   U: Finansijski kriminalitet i korupcija / Naučna konferencija, Vršac, 18-19. oktobar 2019. - Beograd : Institut za uporedno pravo : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2019. – str. 37-50.
   ISBN 978-86-80186-49-8 (IUP)
   ISBN 978-86-80756-23-3 (IKSI)
463    Nehatno ubistvo u savremenom krivičnom pravu / Dragan Jovašević
   U: Pravni život: tematski broj. Pravno i snaga umnosti. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2019. – Br. 9, tom 1(2019), str. 111-134.
   ISSN 0350-0500
464    Nasilje u porodici u pravosudnoj praksi Republike Srbije / Miodrag N. Simović, Dragan Jovašević, Vladimir M. Simović
   U: Srpska pravna misao. - Banja Luka : Univerzitet u Banja Luci, Pravni fakultet, 2019. - God. 25, Br. 52(2019). - Str. 129-156.
   ISSN 1840-0493
465    Sistem kazni u Republici Srbiji / Dragan Jovašević
   U: Zbornik radova : Krivično zakonodavstvo i prevencija kriminaliteta : norma i praksa / Jedanaesta međunarodna naučno-stručna konferencija, Trebinje 23. I 24. april 2020. godine. - Laktaši : Grafomark ; Beograd : Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, 2020. – str. 57-82.
   ISBN 978-99976-36-62-1
466    Porodičnopravna zaštita od nasilja u porodici - komparativna analiza prava Bosne i Hercegovine i Srbije / Dragan Jovašević
   U: Projekat "Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU": zbornik radova. Knj. 7 / [glavni i odgovorni urednik Goran Obradović]. - Niš : Pravni fakultet, 2020. - Str. 21-48.
   ISBN 978-86-7148-266-0
467    Mržnja u svetlu ubistva iz niskih pobuda učinioca / Dragan Jovašević
   U: Human Rights Protection / Provincial Protector of Citizens - Ombudsman = Zaštita ljudskih prava / Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman. - Novi Sad : Provincial Protector of Citizens - Ombudsman ; Beograd : Institute of Criminological and Sociological Research, 2019. - br. 1(2019), str. 51-74.
   ISSN 2683-3840