Miloš Prica

Preuzmite bibliografiju u word formatu

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

Rbr NAZIV RADA
1    Veliki pravni sistemi : (univerzalno uporedno pravao) : autorizovane beleške sa predavanja / Milan Petrović ; priredio Miloš Prica. – Niš : /autor/, 2009. – 88 listova ; 30 cm
2    Posebno upravno pravo sa međunarodnim upravnim pravom : autorizovane beleške sa predavanja / Milan Petrović ; priredio Miloš Prica. - Niš : Pravni fakultet, 2010. - 111 listova ; 30 cm
3     Posebno upravno pravo sa međunarodnim upravnim pravom / Milan Petrović, Miloš Prica. - Niš : Sven, 2011. - 165, 27 str. ; 20 cm
   ISBN 978-86-7746-313-7
4    E drejta administrative e viecanté me te drejten administrative nderkombetare / Milan Petroviq, Milosh Prica. - Beograd : Služba koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, 2011. - 92 str. ; 24 cm
   ISBN978-86-6187-023-1
5    Upravno pravo : opšti deo / Slavoljub Popović, Milan Petrović, u saradnji sa Milošem Pricom. - Novo izmenjeno izd. - Niš : Sven, 2011. - 413, 54 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-7746-263-5
6    Upravno pravo : opšti deo / Slavoljub Popović, Milan Petrović, u saradnji sa Milošem Pricom. - Novo izmenjeno ispravljeno izd. - Niš : Sven, 2011. - 413, 54 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-7746-312-7
7    Uvod u velike pravne sisteme / Milan Petrović, Miloš Prica. - Niš : SVEN, 2011. - 213, 28 str. ; 20 cm
   ISBN 978-86-7746-288-8
8    Hyrja ne sistemet e medha juridike / Millan Petroviq, Millosh Prica. - Beograd : Služba koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, 2012. - 142 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-6187-051-4
9    Posebno upravno pravo sa međunarodnim upravnim pravom / Milan Petrović, Miloš Prica. - 2. izd. - Niš : Sven, 2012. - 147, 30 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-7746-357-1
10     Uvod u velike pravne sisteme / Milan Petrović u saradnji sa Milošem Pricom. - Novo izd. - Niš : SVEN, 2012. - 241, 31 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-7746-336-6
11    Teme : časopis za društvene nauke. Br. 4, Vladavina prava i građanske slobode / [uredili Milan Petrović, Miloš Prica]. - Niš : Univerzitet, 2013.      
   ISSN 0353-7919
12    Uvod u velike pravne i upravne sisteme / Milan Petrović u saradnji sa Milošem Pricom. - Niš : SVEN, 2013. - 443, 24 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-7746-386-1
13    Posebno upravno pravo sa međunarodnim upravnim pravom / Milan Petrović, Miloš Prica. - 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Niš : Sven, 2014. - 283, 36 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-7746-455-4
14     Uvod u velike pravne i upravne sisteme: (sa evropskim upravnim pravom) / Milan Petrović u saradnji sa Milošem Pricom. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Niš : SVEN, 2015. - 591, 37 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-7746-542-1
15    Eksproprijacija kao pravni institut: doktorska disertacija / Miloš Prica ; [mentor Predrag Dimitrijević]. - Niš : [M. Prica], 2016. - 360 listova ; 30 cm

 

ČLANCI

Rbr NAZIV RADA
1    Pojam i pravna priroda upravne stvari / Miloš Prica
U: Naučni podmladak. Humanitas. – Niš : Univerzitet, 2005. – Vol. 37, br. 1-2 (2005), str. 28-51.
ISSN 0354-1991
2    Haški sud i kosovsko-metohijsko pitanje / Miloš Prica
   U: Naučni podmladak. Humanitas. – Niš : Univerzitet, 2007. – Vol. 39, br. 1-2 (2007), str. 57-71.
ISSN 0354-1991
3    Sistem besplatne pravne pomoći / Miloš Prica
   U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije: tematski zbornik radova. /Knj. 1/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. – Str. 111-128.
ISBN 86-7148-072-0
4    The Concept of Administrative Matter of Law in the Doctrine of Serbian Administrative Law / Miloš Prica
   U: Facta universitatis. Series Law and Politics. - Niš : Univerzitet, 2009. - Vol. 7, No 1 (2009), str. 57-64.
   ISSN 1450-5517
5    Jurgen Elsasser, The nation state and globalization - as rescuers from the world economic crisis : /prikaz knjige/ /Miloš Prica
   U: Facta universitatis. Series Law and Politics / editor-in-chief Milan Petrović. - Niš : Univerzitet, 2009. - Vol. 6, No 1 (2008), str. 63-64
   ISSN 1450-5517
6    Predrag Dimitrijević, Pravo informacione tehnologije : prikaz knjige / Miloš Prica
    U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2009. – Br. 54 (2009), str. 245-252.
   ISSN 0350-8501
7    Upravna stvar u srpskoj upravnopravnoj doktrini / Miloš Prica
   U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 3 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2009. – Str. 125-133.
   ISBN 978-86-7148-103-8
8    Odgovornost države za štetu usled nepravovaljanog postupanja uprave u srbijanskom pravu / Miloš Prica
   U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 5 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. – Str. 87-106.
   ISBN 978-86-7148-121-2
9    Ekološko pravo u naučnom stvaralaštvu Slavoljuba Popovića / Miloš Prica
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : tematski broj posvećen Slavoljubu Popoviću. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2011. - Br. 57 (2011), str. 231-244.
   ISSN 0350-8501
10    Ograničavanje privatnosti državnom intervencijom zasnovanoj na primeni informacionih tehnologija / Miloš Prica
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : tematski broj. Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru. - Niš : Pravni akultet, 2012. - Br. 62 (2012), str. 445-462.
   ISSN 0350-8501
11    Prikaz knjige: Slobodan Miletić, Sreten Jugović, Pravo unutrašnjih poslova, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, 2009, 352 str. / Milan Petrović, Miloš Prica
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2012. – Br. 59 (2012), str. 273-275.
   ISSN 0350-8501
12    The state's liability in damages for wrongful administartive action / Miloš Prica
   U: Facta universitatis. Series Law and Politics / editor of series Nataša Stojanović. - Niš : Univerzitet, 2012. - Vol. 10, No 1 (2012), str. 63-74.
   ISSN 1450-5517
13    Autokefalnost i autonomija u pravoslavnoj crkvi / Miloš Prica
   U: Međunarodni naučni skup "1700 godina Milanskog edikta" : [zbornik sažetaka]. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2013. - Str. 55.
14    Autokefalnost i autonomija u pravoslavnoj crkvi / Miloš Prica
   U: 1700 godina Milanskog edikta : zbornik radova. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2013. - Str. 475-514.
   ISBN 978-86-7148-176-2
15    Prikaz javne rasprave o Predlog nacrta Zakona o opštem upravnom postupku / Miloš Prica
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2013. - Br. 65 (2013), str. 393-398.
   ISSN 0350-8501
16    Ustav Republike Srbije od 2006. kao pravni oblik stranačke oligokratije / Milan Petrović, Miloš Prica
   U: Teme. - Niš : Univerzitet, 2013. - Br. 4 (2013), str. 1555-1565.
   ISSN 0353-7919
17    O ciljevima i zbiljskoj utemeljenosti održivog razvoja na početku 21. veka / Miloš Prica
    U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2014. - Br. 68 (2014), str. 229-250.
   ISSN 0350-8501
18    O pojmu i pravnom karakteru održivog razvoja: da li postoji ekološko pravo? / Miloš Prica
    U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2014. - Br. 67 (2014), str. 291-318.
   ISSN 0350-8501
19    O pravnom karakteru održivog razvoja. Da li postoji ekološko pravo? / Miloš Prica
   U: Međunarodna naučna konferencija "Usklađivanje prava Srbije sa pravom Evropske unije": zbornik sažetaka. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2014. - Str. 34.
20    Zaključak Ustavnog suda o odbacivanju predloga za ocenu ustavnosti i zakonitosti parafiranog "Prvog sporazuma o principima koji regulišu normalizaciju odnosa" između Vlade Republike Srbije i Privremenih institucija samouprave u Prištini - prikaz i komentar / Miloš Prica
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2015. – Br. 69 (2015), str. 229-246.
   ISSN 0350-8501
21    Upravni ugovor kao problem pravne nauke i pozitivnog prava / Milan Petrović, Miloš Prica
   U: Ljudska prava - između ideala i izazova sadašnjosti: zbornik radova. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2016. - Str. 687-700.
   ISBN 978-86-6083-042-7
22    Pravni principi u poretku pravne države / Miloš Prica
   U: Međunarodna naučna konferencija „Pravo pred izazovima savremenog doba“ : zbornik sažetaka. –Niš : Pravni fakultet, 2018. – str. 115-116.
   ISBN 978-86-7148-245-5
23    „Faktička eksproprijacija“ kao ugasnuće vladavine prava u pravnom poretku Republike Srbije / Miloš Prica
   U: Zbornik radova ''Univerzalno i osobeno u pravu''. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet Univerziteta u Prištini, 2018. - str. 361-387.
   ISBN 978-86-6083-053-3
24    Jedinstvo pravnog poretka kao ustavno načelo i zakonsko uređivanje oblasti pravnog poretka – ujedno izlaganje o unutrašnjem pravnom sistemu / Miloš Prica
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2018. – Br. 78 (2018), str. 103-126.
   ISSN 0350-8501
25    Javni interes, opšti interes i privatni interes kao pravni pojmovi / Miloš Prica
U: NAUČNI skup "Pravo i vrijednosti" : Zbornik sažetaka, [priredio Goran Marković]. - 1. izd. - Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2018. - Str. 19.
   ISBN 978-99938-57-44-0
26    Pravni principi u poretku pravne države: kanoni pravnog poretka i “unutrašnjeg pravnog sistema” / Miloš Prica
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2018. – Br. 80 (2018), str. 135-180.
   ISSN 0350-8501
27    Ugovor i upravni ugovor kao pravni instituti / Miloš Prica
   U: Međunarodna naučna konferencija “Pravo i multidisciplinarnost”, Niš, 12-13. april 2019 = Collection of Summaries / International Scientific Conference “Law and multidisciplinarity”, [Nis, 12th-13th April 2019] : zbornik sažetaka. - Niš : Pravni fakultet, 2019. - str. 163-164.
   ISBN 978-86-7148-255-4
28    Slovo o profesoru Miloradu Božiću: slovo o intelektualcu / Miloš Prica
   U: Život u službi nauke : zbornik radova : zbornik radova posvećen Miloradu Božiću / priredio Ljubiša Mitrović. - Niš : Filozofski fakultet, 2018. – str. 89-92.
   ISBN 978-86-7379-491-4
29    Upravna stvar i upravnosudska stvar. prilog reformi srpskog zakonodavstva i pravosuđa / Miloš Prica
   U: Pravo u funkciji razvoja društva : zbornik radova = The Role of Law in Social Development : collection of papers. Tom 1. - Priština [tj.] Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet Univerziteta, 2019. – Str. 597-639.
   ISBN 978-86-6083-059-5
30    Jedinstvo pravnog poretka kao ustavni princip i zakonsko uređivanje eksproprijacije / Miloš Prica
   U: Projekat "Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU": zbornik radova. Knj. 7 / [glavni i odgovorni urednik Goran Obradović]. - Niš : Pravni fakultet, 2020. - Str. 157-186.
   ISBN 978-86-7148-266-0
31    Ugovor i upravni ugovor kao pravni instituti / Miloš Prica
   U: Međunarodna naučna konferencija „Pravo i multidisciplinarnost“ : zbornik radova. – Niš : Pravni fakultet, 2020. – str. 189-231.
   ISBN 978-86-7148-263-9