Slaviša Kovačević

Preuzmite bibliografiju u word formatu

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

Rbr NAZIV RADA
1    Politička socijalizacija : magistarska teza / Slaviša Kovačević. - Niš : /autor/, 2003. – 155 str. ; 30 cm
2    Politika i politički sistem : zbirka tekstova za studente prava / /priredili/ Dragan Čorbić, Slaviša Kovačević. – Niš : Green empire, 2006. – 291 str. ; 21 cm
   ISBN 86-904851-3-9
3    Politika i politički sistem : zbirka tekstova za studente prava / /priredili/ Dragan Čorbić, Slaviša Kovačević. – Niš : Green empire, 2007. – 271 str. ; 21 cm
   ISBN 978-86-7746-123-2
4    Uticaj političke kulture na funkcionisanje institucija političkog sistema : doktorska disertacija / Slaviša Kovačević. - Skoplje : /autor/, 2010. - 304 str. ; 30 cm
5 Politički sistem / Dragan Čorbić, Slaviša Kovačević. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2014. – 380 str. ; 21 cm
   ISBN 978-86-7148-185-4
6    Tranzicija u demokratiju: transformacija društva i konsolidacija demokratije / Slaviša Kovačević. - Niš : Pravni fakultet, 2015. - 204 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-7148-209-7

 

ČLANCI

Rbr NAZIV RADA
1    Shvatanje "pravne države" Milivoja Markovića / Slaviša Kovačević
   U: Život i delo prof. dr Milivoja Markovića : (1908-1986) : opšti seminar građanskog prava "Srpska civilistika", Niški civilisti / (urednik Gordana Stanković). - Niš : Pravni fakultet, Katedra za građanskopravne nauke, 1998. - Str. 185-197
2    Ljudska prava i slobode / Slaviša Kovačević
   U: Ljudska prava – uputstvo za upotrebu : zbornik radova. – Niš : OGI, 2003. – Str. 8-25
   ISBN 86-83561-06-2
3    Ljudska prava i slobode / Slaviša Kovačević
   U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2005. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 440-448.
   ISBN 86-7148-054-2
4    Čovek i politika / Slaviša Kovačević
   U: Politika i politički sistem : zbirka tekstova za studente prava / /priredili/ Dragan Čorbić, Slaviša Kovačević. – Niš : Green empire, 2007. – Str. 201-233. ; 21 cm
   ISBN 978-86-7746-123-2
5    Trahnzicija idemokratizacija / Slaviša Kovačević
   U: Politika i politički sistem : zbirka tekstova za studente prava / /priredili/ Dragan Čorbić, Slaviša Kovačević. – Niš : Green empire, 2007. – 263-268 ; 21 cm
   ISBN 978-86-7746-123-2
6    Legitimacijski deficit institucija u tranzicionim državama / Slaviša Kovačević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2010. – Br. 56 (2010), str. 135-152.
   ISSN 0350-8501
7    Bojan Kovačević: Skriveni federalizam, Albatros plus, Beograd, 2013: prikaz / Slaviša Kovačević
    U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2014. - Br. 67 (2014), str. 257-260.
   ISSN 0350-8501
8    Nasleđe pravne kulture i evropske integracije Srbije / Slaviša Kovačević
   U: Međunarodna naučna konferencija "Usklađivanje prava Srbije sa pravom Evropske unije": zbornik sažetaka. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2014. - Str. 129.
9    Nasleđe pravne kulture i evropske integracije Srbije / Slaviša Kovačević
    U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2014. – Br. 68 (2014), str. 861-874.
   ISSN 0350-8501
10    Političko nasleđe i evropske integracije Srbije / Slaviša Kovačević
   U: Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU: tematski zbornik radova / glavni i odgovorni urednik Miroslav Lazić. - Niš : Pravni fakultet, 2014. - Str. 355-370.
   ISBN 978-86-7148-187-8
11    Reflections on constitutional culture of transitional societies / Slaviša Kovačević
   U: Iustinianus Primus Law Review. - Vol. 5, no. 09 (2014).
Dostupno na: http://www.law-review.mk/main.asp?lang=eng&izdanie=09
12    Tranzicioni postulat i empirijsko iskustvo Srbije / Slaviša Kovačević
    U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2014. – Br. 67 (2014), str. 239-254.
   ISSN 0350-8501
13    Društveni okvir "prava slabijeg" / Slaviša Kovačević
   U: Međunarodna naučna konferencija "Pravo u funkciji zaštite slabijeg": zbornik sažetaka / [glavni i odgovorni urednici Milena Jovanović Zattila, Miroslav Lazić]. - Niš : Pravni fakultet, Centar Za publikacije, 2015. - Str. 24 ; 24 cm
   ISBN 978-86-7148-200-4
14    Društveni okvir "prava slabijeg" / Slaviša Kovačević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2015. – Br. 70 (2015), str. 157-169.
   ISSN 0350-8501
15    Kriza funkcija političkih partija / Slaviša Kovačević
    U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2015. – Br. 69 (2015), str. 165-182.
   ISSN 0350-8501
16    Moral and legal control of politics / Marko Trajković, Slaviša Kovačević
   U: Legal, social and political control in national, international and EU law: collection of papers / Editors-in-Chief Miroslav Lazić and Saša Knežević. - Niš : Faculty of Law, 2016. - Str. 227-240.
   ISBN 978-86-7148-229-5
17    Moralna i pravna kontrola politike / Marko Trajković, Slaviša Kovečević
   U: Kontrola u unutrašnjem, međunarodnom i pravu Evropske unije: zbornik sažetaka. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2016. - Str. 46-47.
   ISBN 978-86-7148-217-2
18    Refleksije globalizacije na unutrašnje pravo država / Slaviša Kovačević
    U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija Globalizacija i pravo, Niš, 21-22. april 2017. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2017. - Str. 26-27.
   ISBN 978-86-7148-233-2
19    Refleksije o političkoj kulturi Evropske unije / Slaviša Kovačević
   U: Projekat "Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU": zbornik radova. Knj. 5 / [glavni i odgovorni urednik Saša Knežević]. - Niš : Pravni fakultet, 2018. - Str. 101-116.
   ISBN 978-86-7148-248-6
20    Moć prava i društveni fakticitet / Slaviša Kovačević
   U: Međunarodna naučna konferencija “Pravo i multidisciplinarnost”, Niš, 12-13. april 2019 = Collection of Summaries / International Scientific Conference “Law and multidisciplinarity”, [Nis, 12th-13th April 2019] : zbornik sažetaka. - Niš : Pravni fakultet, 2019. - str. 145.
   ISBN 978-86-7148-255-4