Filip Mirić

Preuzmite bibliografiju u word formatu

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

Rbr NAZIV RADA
1    Savremena shvatanja fenomenologije i etiologije maloletničke delinkvencije: doktorska disertacija / Filip Mirić. - Niš : [F. Mirić], 2014. - 413 str. ; 30 cm
   
2    Maloletnička delinkvencija kroz prizmu novinskih izveštaja u dnevnom listu Politika 1904-1941 / Miomira Kostić, Darko Dimovski, Filip Mirić. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2015. - 316 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-7148-207-3
3    Holistički pristup adaptivnom fizičkom vežbanju: udžbenik za studente master akademskih studija / Marko Aleksandrović, Bojan Jorgić, Filip Mirić. - Niš : Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 2016. - 266 str. : ilustr. ; 24 cm
   ISBN 978-86-87249-75-2
4    Mobilna pravna klinika : pružanje pravne pomoći u uslovima terenskog rada / priređivači Darko Dimovski, Miomira Kostić, Filip Mirić. - Niš : Centar za publikacija Pravnog fakulteta, 2017. - 286 str. ; 24cm.
   ISBN 978-86-7148-237-0

 

ČLANCI

Rbr NAZIV RADA
1    Oslobođeje od kazne / Filip Mirić
   U: Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu. - Beograd : Intermex, 2009. - Br. 31 (2009), str. 64-93
   ISSN: 1452-6603
2    Ustanogve za izvršenje krivičnih sankcija / Miomira Kostić, Filip Mirić
   U: Zbornik radova iz penologije / /glavni i odgovorni urednik Pero Đukanović/. - Banja Luka : Penološka organizacija KPZ, 2009. - God. 1, br. 1 (2009), str. 10-32.
3    Krivično pravni položaj maloletnika kroz prizmu novinskih izveštaja u dnevnom listu "Politika" 1904-1941 / Miomira Kostić, Darko Dimovski, Filip Mirić
   U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv, 2010. - God. 8, br. 8 (2010), str. 143-152.
   ISSN 1451-6373
4    Jezik prava i leksika normi maloletničkog krivičnog zakonodavstva / Filip Mirić
   U: U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv, 2011. - God. 9, br. 9 (2011), str. 255-265.
   ISSN 1451-6373
5    Komponente afekta u strukturi ličnosti maloletnika sa delinkventnim ponašanjem / Filip Mirić
   U: Temida. - Beograd : Viktimološko društvo Srbije, 2011. - Br. 3 (2011), str. 79-91.
   ISSN:1450-6637
6    Rezolucija Evropskog parlamenta (2007/2011(INI)) o maloletničkoj delinkvenciji / Filip Mirić
   U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2011. - Br. 37-38 (2011), str. 90-95.
   ISSN: 1451-3188
7    Uticaj socijalnih faktora na psihički status maloletnih delinkvenata / Filip Mirić, Selvedin Avdić
   U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 2011. - God. 18, br. 3 (2011), str. 29-43.
   ISSN 0354-401X
8    Socijalni položaj starih lica i rizik od viktimizacije sa posebnim osvrtom na krivičnopravnu zaštitu starih lica / Filip Mirić
   U: Žrtve kriminaliteta i žrtve rata : međunarodni i domaći kontekst : knjiga apstrakata / Druga godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije, Beograd, 24-25. novembar 2011. ; [priređivač Vesna Nikolić-Ristanović]. - Beograd : Viktimološko društvo Srbije : Prometej, 2011 (Beograd : Prometej). - str. 46.
   ISBN 978-86-87971-27-1
9    Fenomenološke karakteristike imovinskog kriminaliteta maloletnika za period od 2008. do 2010. godine / Filip Mirić
   U: Zbornik sa druge godišnje konferencije Saveta za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima / [urednica Ivana Stevanović]. - Beograd : Centar za prava deteta, 2012. - Str. 49-56.
   ISBN 978-86-83109-54-8

10    Krivičnopravna zaštita starih lica i rizik od njihove viktimizacije kod krivičnih dela sa elementima nasilja u porodici / Filip Mirić
   U: Temida. - Beograd: Viktimološko društvo Srbije, 2012. - God. 15, br. 1(2012), str. 217-230.
   ISSN 1450-6637
11    Krivičnopravne mere u oblasti zaštite nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara na osnovu osnivačkih ugovora EU / Filip Mirić, Aleksandra Mirić
   U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2012. - Br. 42 (2012), str. 117-125.
   ISSN 1451-3188
12    Problem arhitektonske pristupačnosti u Evropskoj strategiji za osobe sa invaliditetom za period 2010-2020 / Akeksandra Mirić, Filip Mirić
   U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2012. - Br. 39-40 (2012), str. 369-377.
   ISSN: 1451-3188

13    Pregled članaka o maloletnim delinkventima objavljenim u dnevnom listu "Politika" od 1934-1936. godine / Darko Dimovski, Filip Mirić
   U: Međunarodna naučna konferencija "Mediji i ljudska prava" : zbornik sažetaka / [glavni i odgovorni urednik Predrag Dimitrijević]. - Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2012. - Str. 82.
   ISBN 978-86-7148-156-4
14    Pregled članaka o maloletnim delinkventima objavljenim u dnevnom listu "Politika" od 1934-1936. godine / Darko Dimovski, Filip Mirić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : tematski broj. Mediji i ljudska prava. - Niš : Pravni fakultet, 2012. - Br. 61 (2012), str. 515-542.
   ISSN 0350-8501
15    Zatvorenički društveni sistem sa posebnim osvrtom na zajednicu maloletnih osuđenika / Filip Mirić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : zbornik radova studenata doktorskih akademskih studija. Tematski broj, Savremene tendencije u razvoju pravnog sistema Republike Srbije / [urednici Milan Petrović, Vojislav Đurđić, Nataša Stojanović ; prevodi Gordana Ignjatović]. - Niš : Pravni fakultet, 2012. - 60 (2012), str. 65-78.
   ISSN 0350-8501
16    „Fenomenološke karakteristike imovinskog kriminaliteta maloletnika za period od 2008. do 2010. godine“/ Filip Mirić
   U: Knjiga apstrakata / Druga godišnja konferencija Saveta za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima "Dani maloletničkog pravosuđa", Beograd, 28-30. maj 2012. ; [tekst uredile Milena Banić, Ivana Stevanović]. - Beograd : Centar za prava deteta, 2012 (Beograd : Igam). - str 55-56.
   ISBN 978-86-83109-52-4
17    Kritički osvrt na prekršajnopravnu zaštitu od nasilja u porodici u Republici Srbiji / Filip Mirić
   U: Pravna klinika za zaštitu prava žena - norme i praksa : zbornik radova / urednica Slobodanka Konstantinović Vilić . - Beograd : Autonomni ženski centar : Niš : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2013. - Str. 165-170.   
   ISBN 978-86-87505-12-4
18    Oblici vršnjačkog nasilja putem Interneta i društvenih mreža / Filip Mirić
   U : Vršnjačko nasilje- etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva : zbornik radova / [glavni i odgovorni urednik Mile Šikman]. - Banja Luka : Visoka škola unutrašnjih poslova, 2013. - Str.397-407.   
   ISBN: 978-99938-43-37-5

19    Policy of Prevention of Juvenile Delinquency as a Determinant of Social Development / Darko Dimovski, Filip Mirić
   U: Book of Apstract / International Conference on Social and Technological Development "STED 2013". - Banja Luka : Univerzitet, 2013. - Str. 36.
20    Politika suzbijanja diskriminacije osoba sa invaliditetom u oblasti obrazovanja / Nataša Tanjević, Filip Mirić
   U: Zbornik rezimea / Drugi stručno-naučni skup "Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju". - Šabac : Resursni centar za specijalnu edukaciju, 2013. - Str.30.
   ISBN: 978-86-89713-00-8
21    Politika suzbijanja maloletničke delinkvencije kao determinanta društvenog razvoja / Darko Dimovski, Filip Mirić
   U: Anali poslovne ekonomije. - Banja Luka : Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, 2013. - God. 5, sv. 2, br. 9 (2013), str. 178-192.
   ISSN 1840-3298
22    Problem of Corruption in the Business Sphere / Nataša Tanjević, Aleksandar Minkov, Filip Mirić
   U: The Second International Conference “Employment, Education and Entrepreneurship”: Book of Apstracts. - Belgrade : Faculty of Business, Economics and Entreprenership, 2013. - Str. 127.
   ISBN 978-86-6069-091-5

23    Problem prenaseljenosti penitencijarnih ustanova u Republici Srbiji i prava lica lišenih slobode / Nataša Tanjević, Filip Mirić
   U: Četvrta godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije “Žrtve i savremeni odgovori na kriminalitet: između zaštite i zloupotrebe”: knjiga apstrakata. - Beograd : Viktimološko društvo Srbije, 2013. - Str. 24.


24    "Program za prevenciju opojnih droga i informisanje" kao strateško opredeljenje u borbi protiv zloupotrebe opojnih droga u EU / Filip Mirić
   U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2013. - God. 12, br. 43/44 (2013), str. 59-66.
ISSN 1451-3188
25    Suzbijanje diskriminacije osoba sa invaliditetom u oblasti rada i zapošljavanja - stanje i perspektive/ Nataša Tanjević, Filip Mirić
   U: Temida. - Beograd: Viktimološko društvo Srbije, 2013. - God. 16, br. 1(2013), str. 133-150.
   ISSN 1450-6637
26    Problem of corruption in the business sphere / Nataša Tanjević, Aleksandar Minkov, Filip Mirić
   In: Education and Employment Opportunities for Entrepreneurs / The Second International Conference Employment, Education and Enterpreneurship [EEE 2013], 16-18 October 2013 Belgrade Serbia ; [organizers Faculty of Business Economics and Entrepreneurship ... [et al.]. - Belgrade : Faculty of Business Economics and Enterpreneurship, 2013 (Beograd : Pegasus advertising). - pp. 248-264
   ISBN 978-86-6069-096-0
   ISBN 978-86-6069-092-2 (za izdavačku celinu)
27    Globalizacijske teorije o kriminalitetu / Miomira Kostić, Filip Mirić
   U: Međunarodna naučna konferencija "Usklađivanje prava Srbije sa pravom Evropske unije": zbornik sažetaka. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2014. - Str. 78.
28    Globalizacijske teorije o kriminalitetu / Miomira Kostić, Filip Mirić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2014. - Br. 68 (2014), str. 535-546.
   ISSN 0350-8501
29    Kvalitet života osoba sa invaliditetom u Srbiji / Filip Mirić
   U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 2014. - God. 21, br. 2 (2014), str. 47-57.
   ISSN 0354-401X

30    Mere upozorenja i usmeravanja u sistemu maloletničkih krivičnih sankcija / Filip Mirić
   U: Bilten sudske prakse Višeg suda u Nišu. - Beograd : Intermex, 2014. - Br. 32 (2014), str. 74-86.
   ISSN 2335-0504
31    Pravna klinika kao oblik praktičnog obrazovanja studenata prava / Filip Mirić
   U: Zbornik radova studenata doktorskih studija prava. - Niš : Pravni fakultet, 2014. - Str. 311-322.
   ISBN 978-86-7148-186-1
32    Prekršajnopravna zaštita od nasilja u porodici u zemljama bivše Jugoslavije / Filip Mirić
   U: Mobilna pravna klinika: od institucije ka žrtvi / priređivači Miomira Kostić, Darko Dimovski, Ivan Ilić. - Niš : Centar za publikacija Pravnog fakulteta, 2014. - Str. 269-276.
   ISBN 978-86-7148-181-6
33    Specifičnosti rada studenata u uslovima Mobilne pravne klinike / Filip Mirić
   U: Mobilna pravna klinika: od institucije ka žrtvi / priređivači Miomira Kostić, Darko Dimovski, Ivan Ilić. - Niš : Centar za publikacija Pravnog fakulteta, 2014. - Str. 37-48.
   ISBN 978-86-7148-181-6
34    Ultimatum Kraljevini Srbiji i spomeničko nasleđe iz doba objave rata / Filip Mirić i Aleksandra Mirić
   U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv, 2014. - God. 12, br. 12 (2014), str. 33-43.
   ISSN 1451-6373
35    Jezik invalidnosti kao faktor viktimizacije osoba sa invaliditetom / Filip Mirić
   U: Peta godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije “Zaštita žrtava: međunarodno pravo, nacionalna zakonodavstva i praksa” : knjiga apstrakata. – 2014. - str. 41. http://www.vds.rs/File/KnjigaApstrakataVGodisnjaKonfVDS2014.pdf
36    Diskriminacija osuđenika sa invaliditetom / Filip Mirić
    U: Nauka, društvo, tranzicija: zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa. Tom 2. - Banja Luka : Evropski defendologija centar, 2015. - Str. 809-818.
   ISBN 978-99955-22-87-2
37     Dragan Jovašević, Miomira Kostić, Crime prevention policy :[book review] / Filip Mirić
   U: Facta universitatis. - Niš : University, 2015. - Vol. 13, No. 2 (2015), str. 213-214.
   ISSN 1450-5517
Dostupno na: http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FULawPol/article/view/1484/895 2015
38     Dvostruki odraz nepismenosti - viktimogena predispozicija / Miomira Kostić, Filip Mirić
   U: Međunarodna naučna konferencija "Pravo u funkciji zaštite slabijeg": zbornik sažetaka / [glavni i odgovorni urednici Milena Jovanović Zattila, Miroslav Lazić]. - Niš : Pravni fakultet, Centar Za publikacije, 2015. - Str. 69.
   ISBN 978-86-7148-200-4
39    Dvostruki odraz nepismenosti - viktomogena predispozicija / Miomira Kostić, Filip Mirić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2015. - Br. 70 (2015), str. 409-422.
   ISSN 0350-8501
40    Ideološki okvir stradanja osoba sa invaliditetom u Drugom svetskom ratu / Filip Mirić
   U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv, 2015. - God. 13, br. 13 (2014), str. 114-121.
   ISSN 1451-6373
41    Ispitivanje stavova nosilaca pravosudnih funkcija o potrebi reforme krivičnopravnog položaja maloletnih žrtava krivičnih dela / Filip Mirić
   U: Novi trendovi u viktimološkoj teoriji i praksi: dileme i izazovi u zaštiti žrtava: knjiga apstrakta / Šesta godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije. - Beograd : Viktimološko društvo Srbije, 2015. - Str.33.
Dostupno na
http://www.vds.org.rs/File/knjiga%20apstrakata%202015.doc
42    Jezik invalidnosti kao faktor diskriminacije osoba sa invaliditetom / Filip Mirić
   U: Temida.-Beograd : Viktimološko društvo Srbije, 2015. - God.18, br.1 (2015), str. 111-126.
   ISSN:1450-6637
43    Juvenile delinquency or juvenile crime / Miomira Kostić, Filip Mirić
   U: Facta universitatis. - Niš : University, 2015. - Vol. 13, no. 1 (2015), str. 45-50.
   ISSN 1450-5517
Dostupno na: http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FULawPol/article/view/1440/872
44    Kazna maloletničkog zatvora u savremenom zakonodavstvu / Filip Mirić, Gordana Nikolić
   U: Resocijalizacija maloljetnih prestupnika i osuđenih lica u penalnim ustanovama: zbornik radova. - Banja Luka : Udruženje nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci, 2015. - Str. 79-92.
   ISBN 978-99955-22-85-8

45    Miomira Kostić, Darko Dimovski, Filip Mirić, Maloletnička delinkvencija kroz prizmu novinskih izveštaja u dnevnom listu Politika 1904-1941 [prikaz] / Filip Mirić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2015. - Br. 71 (2015), str. 267-271.
   ISSN 0350-8501
46    Od nauke ka struci-značaj pravnih klinika za pravničku profesiju / Filip Mirić, Aleksandar Mihajlović
   U: Nauka, društvo, tranzicija: zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa. Tom 1. - Banja Luka : Evropski defendologija centar, 2015. - str. 379-387.
   ISBN 978-99955-22-87-2
47    Pravna zaštita kulturnih dobara u Ujedinjenom Kraljevstvu / Filip Mirić, Aleksandra Mirić
   U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2015. - God. 14, br. 51 (2015), str. 370-381.
   ISSN: 1451-3188.

48    Saradnja između Republike Srbije i Evropola / Filip Mirić, Gordana Nikolić
   U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2015. - God. 14, br. 52/53 (2015), str. 268-276.
   ISSN: 1451-3188
49    Aktivnosti Saveta Evropske unije u oblasti zaštite nasleđa od umetničkog, istorijskog i društvenog značaja / Aleksandra Mirić, Filip Mirić
    U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2016. - God. 15, br. 55(2016), str. 348-355.
   ISSN 1451-3188
50    Drug addicts’ slang through prism of forensic linguistics / Filip Mirić
   U: Dani Arčibalda Rajsa: tematski zbornik radova međunarodnog značaja sa međunarodnog naučnog skupa. T.2 . – Beograd: Кriminalističko-policijska akademija, 2016. - Str. 556-561.
ISBN 978-86-7020-357-0
ISBN 978-86-7020-190-3
Dostupno na: http://www.kpa.edu.rs/cms/data/akademija/rajs/TOM%20II%20Rajs%202016.pdf
51    European policy on digitisation of cultural heritage from 2005. onwards /Aleksandra Marinković, Aleksandra Mirić, Filip Mirić
   U: Facta universitatis. Series Law and Politics. - Niš : Univerzitet, 2016. - Vol. 14, no. 1(2016), str. 97-103.
   ISSN 1450–5517
52    Izazovi reforme krivičnopravnog položaja maloletnih žrtava kriminaliteta u Republici Srbiji / Filip Mirić
   U: Temida. - Beograd : Viktimološko društvo Srbije : Prometej, 2016. - God. 19, br.3-4 (2016), str. 539-552.
   ISSN:1450-6637.
53    Kockanje mladih kao oblik društvene devijacije / Filip Mirić
   U: Deca i mladi kao deo sistema - zaštita ili sekundarna traumatizacija / priredili Miomira Kostić, Darko Dimovski, Zdravko Grujić. - Niš : Pravni fakultet : Centar za socijalni rad, 2016. - Str. 137-144.
   ISBN 978-86-7148-221-9
54    Leisure time and juvenile delinquency / Filip Mirić
   U: Facta universitatis. Series Law and Politics. - Niš : Univerzitet, 2016. - Vol. 14, no. 3(2016), str. 441-446.
   ISSN 1450–5517
55    New criminology and crime prevention / Miomira Kostić, Filip Mirić
   U: Legal, social and political control in national, international and EU law: collection of papers / Editors-in-Chief Miroslav Lazić and Saša Knežević. - Niš : Faculty of Law, 2016. - Str. 419-430.
   ISBN 978-86-7148-229-5
56     Nova kriminologija i prevencija kriminaliteta / Miomira Kostić, Filip Mirić
   U: Kontrola u unutrašnjem, međunarodnom i pravu Evropske unije: zbornik sažetaka. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2016. - Str. 98-99.
   ISBN 978-86-7148-217-2
57    Osvrt na kriminološko nasleđe u Kraljevini Jugoslaviji od 1904-1941. godini / Miomira Kostić, Darko Dimovski, Filip Mirić
   U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv, 2016. - God. 14, br. 14 (2016), str. 284-289.
   ISSN 1451-6373
58    Saša S. Knežević, Maloletničko krivično pravo (materijalno, procesno i izvršno), Niš, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010: prikaz / Filip Mirić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2016. - Br. 72 (2016), str. 303-304.
   ISSN 0350-8501
59    Stradanje jednog grada – Skoplje (1963: viktimološki aspekt /Filip Mirić
   U: Bezbednost i viktimizacija: izazovi društvenog reagovanja i zaštite žrtava / Sedma godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije. - Beograd : Viktimološko društvo Srbije, 2016. - str.34.
Dostupno na: http://www.vds.org.rs/File/KnjigaApstrakata2016.pdf
60    The rights of the child (in Serbian), authors Nevena Vučkovic Šahović, Nevena Petrušić, Faculty of Law, Niš, 2015: book review / Filip Mirić
   U: Facta universitatis. Series Law and Politics. - Niš : Univerzitet, 2016. - Vol. 14, no. 3(2016), str. 447-448.
   ISSN 1450–5517
61    Uticaj obrazovanja na maloletničku delinkvenciju / Filip Mirić
   U: Socijalna misao. – Beograd : Socijalna misao, 2016. – Br. 1 (2016), str. 61-74.
   ISSN 0354-401X
62    Victimization of elderly persons: prikaz / Filip Mirić   
   U: Facta universitatis. Series Law and Politics. - Niš : Univerzitet, 2016. - Vol. 14, no. 1(2016), str. 189-190.
   ISSN 1450–5517
63    Zatvorenički kodeks – ključ za razumevanje zajednice osuđenika / Filip Mirić
   U: Probacija i alternativne krivične sankcije: Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije. T.1. – Banja Luka: Centar modernih znanja, 2016. – Str. 177-187.
   ISBN 978-99976-677-4-8
64    Criminogenic influence of penitentiary institutions / Filip Mirić
    U: Facta universitatis. Series Law and Politics. - Niš : Univerzitet, 2016. - Vol. 15, no. 1(2017), str. 37-44.
   ISSN 1450–5517
65    Krivičnopravna zaštita osoba sa invaliditetom od diskriminacije / Filip Mirić
   U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija Globalizacija i pravo, Niš, 21-22. april 2017. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2017. - Str. 90-91.
   ISBN 978-86-7148-233-2
66    Povreda prava na suđenje u razumnom roku (slučaj Ristić protiv Srbije) / Filip Mirić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2016. - Br. 72 (2016), str. 255-264.
   ISSN 0350-8501
67    Rezolucija Saveta Evrope o maloletničkoj delinkvenciji i socijalnim promenama – korak ka bezbednijem društvu / Filip Mirić
   U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2017. - God. 16, br. 59(2017), str. 191-197.
   ISSN 1451-3188.
68    Smrtna kazna u Kaznitelnom (Kriminalnom) zakoniku za Knjažestvo Srbiju / Filip Mirić
   U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv, 2017. - God. 15, br. 15 (2017), str. 261-266.
   ISSN 1451-6373
69    Sistem kazni u rimskom pravu / Filip Mirić
   U: Druga međunarodna Balkanska konferencija za rimsko pravo i rimskopravnu tradiciju "Univerzalnost rimskog prava" : zbornik sažetaka. – Niš : Pravni fakultet, 2017, str. 85-86.
   ISBN 978-86-7148-239-4
70    Protection of persons with disabilities against discrimination in Criminal law / Filip Mirić
   U: International Scientific Conference ’’Globalisation and law’’ : collection of papers / Editors-in chief Saša Knežević, Maja Nastić. - Niš : Faculty of Law, 2017. - str. 209-220
   ISBN 978-86-7148-242-4
71    System of punishment in Roman Law / Filip Miric
   In: Ius romanum, Societas pro Iure Romano, No. 2/2017, https://iusromanum.eu/documents/985691/3819843/Filip+Miri%25U0107.pdf/5a0b0cae-55fc-4f82-bcb2-d4662baadd82
   ISSN 2367-7007
72    Prostitucija kao oblik društvene devijacije / Filip Mirić
   U: Anomija društva i posljedice: Zbornik radova sa naučne konferencije „Društvene devijacije“ – Banja Luka : Centar modernih znanja, 2017. – str. 445-453.
   ISBN 978-99976-677-9-3
73    Istanbulska konvencija kao mehanizam za suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici / Filip Mirić, Bojana Golubović
   U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2017. - god. 16, br. 61/62(2017). - str. 88-101.
   ISSN 1451-3188
74    The application of forensic linguistics in criminalistics / Filip Mirić
   In: “Archibald Reiss days”, Thematic conference proceedings of international significance, Academy of Criminslistic and Police Studies, Vol.1, 2017. - pp. 489-495.
   ISBN 978-86-7020-378-5
   ISBN 978-86-7020-190-3
75    Krivično delo nedavanje izdržavanja u zakonodavstvu i sudskoj praksi / Filip Mirić
   U: Mobilna pravna klinika - pružanje pravne pomoći u uslovima terenskog rada / priređivači Darko Dimovski, Miomira Kostić, Filip Mirić. - Niš : Centar za publikacija Pravnog fakulteta, 2017. - str. 139-154.
   ISBN 978-86-7148-237-0
76    Vršnjačko nasilje na internetu kroz prizmu kriminalne fenomenologije / Filip Mirić
   U: Izazovi odrastanja u svetu savremenih tehnologija, 22. Oktobarski susreti u socijalnoj zaštiti- Zbornik radova sa konferencije; priredili Darko Dimovski, Miomira Kostić, Jelena Stanojević. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Centar za socijalni rad „Sveti Sava”, 2017. - str. 55-67.
77    Internet prevara kao oblik kompjuterskog kriminaliteta / Filip Mirić
   U: Međunarodna naučna konferencija „Pravo pred izazovima savremenog doba“ : zbornik sažetaka. –Niš : Pravni fakultet, 2018. – str. 92-93.
   ISBN 978-86-7148-245-5
78    Društveni odgovori na nasilje nad osobama sa invaliditetom / Filip Mirić, Danica Vasiljević Prodanović
   U: Ne nasilju – jedinstven društveni odgovor : Zbornik radova sa treće međunarodne naučne konferencije „Društvene devijacije“. - Banja Luka : Centar modernih znanja, 2018. - str. 52-59.
   ISBN 978-99976-722-4-7
79    Ethical aspects of Police work / Filip Mirić
   U: Archibald Reiss days : Thematic Conference Proceedings of International significance. – Volume II. – Belgrade : Academy of Criminalistic and Police Studies, 2018. – pp. 109-118.
   ISBN 978-86-7020-405-8
   ISBN 978-86-7020-190-3
80    Tipologije finansijskog kriminaliteta / Filip Mirić
   U: Finansijski kriminalitet, J. Kostić, A. Stevanović (ur.). – Beograd : Institut za uporedno pravo i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2018. - str. 217-222.
   ISBN 978-86-80186-39-9 (IUP)
   ISBN 978-86-80756-12-7 (IKSI)
81    Danica Vasiljević Prodanović, Osnove sistema izvršenja krivičnih sankcija : prikaz knjige / Filip Mirić,
   U: Temida. - Beograd: Viktimološko društvo Srbije : „Prometej“, 2018. - god. 21, br.1.(2018). - str. 171-174.
   ISSN 1450-6637
82    Internet prevara kao oblik kompjuterskog kriminaliteta / Filip Mirić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2018. – Br. 80 (2018), str. 531-540.
   ISSN 0350-8501
83    The Criminological Heritage of The Faculty of Law, University of Niš / Filip Mirić   
   U: Facta universitatis. Series Law and Politics. - Niš : Univerzitet, 2018. - Vol. 16, No 1 (2018), str. 49-55.
   ISSN 1450-551
84    Društveni položaj osoba sa invaliditetom kroz istoriju: Viktimološki aspekt /Filip Mirić
   U: Novi i stari oblici viktimizacije: Izazovi za viktimološku teoriju i praksu : knjiga apstrakata, Deveta godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije. - Beograd : Viktimološko društvo Srbije, 2018. - str. 47.

http://www.vds.rs/File/DevetaGKVDS_KnjigaApstrakata.pdf   
85    Forenzička lingvistika i suzbijanje kriminaliteta / Filip Mirić
   U: Međunarodna naučna konferencija “Pravo i multidisciplinarnost”, Niš, 12-13. april 2019 = Collection of Summaries / International Scientific Conference “Law and multidisciplinarity”, [Nis, 12th-13th April 2019] : zbornik sažetaka. - Niš : Pravni fakultet, 2019. - str. 257.
   ISBN 978-86-7148-255-4
86    Savremene tendencije razvoja politike suzbijanja kriminaliteta / Filip Mirić
   U: Pravo u funkciji razvoja društva : zbornik radova = The Role of Law in Social Development : collection of papers. Tom 2. - Priština [tj.] Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet Univerziteta, 2019. – Str. 177-184.
   ISBN 978-86-6083-060-1