Nevena Petrušić

Preuzmite bibliografiju u word formatu

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

Rbr NAZIV RADA
1    Postupak u parnicama iz odnosa roditelja i dece : magistarska teza / Nevena Petrušić. - Niš. - V, 313 lst. ; 30 cm
2    Postupak za deobu zajedničkih stvari ili imovine : doktorska disertacija / Nevena Petrušić. - Niš : / autor /, 1995. - IV, 510 str. ; 30 cm
3    Praktikum za građansko parnično procesno pravo : (pomoćni udžbenik) / Gordana Stanković, Nevena Petrušić. - Niš : SKC, 1997. - 351 str. ; 24 cm
4    Vanparnični postupak za deobu / Nevena Petrušić. - Beograd : Zadužbina Andrejević, l997. - 151 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Dissertatio)
   ISBN 86-7244-034-X
5    Imovinska prava žene u braku / Nevena Petrušić. - Niš : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 1998. - 37 str. ; 20 cm
6    Praktikum za gradjansko parnično procesno pravo : (pomoćni udžbenik) / Gordana Stanković, Nevena Petrušić. - 2. izd. - Niš : SKC, 1998. - 351 str. ; 24 cm
   ISBN 86-7757-042-X
7    Abortus : pravni, medicinski i etički pristup / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Mileva Milosavljević, Nevena Petrušić. - Niš : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 1999. - 214 str. ; 24 cm
   ISBN 86-7148-022-4
8    Arbitražno procesno pravo / Gordana Stanković, Borivoje Starović, Ranko Keča, Nevena Petrušić. - Niš : Udruženje za građansko procesno i arbitražno pravo, 1999. - 387 str. ; 24 cm
   ISBN 86-7148-020-8
9    Reproduktivna prava i slobode i pravo na nerađanje / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić. - Niš : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 1999. - 50 str. ; 20 cm.
10    Kazneno popravni zavod u Nišu : 90 godina / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić, Vojislav Đurđić. – Niš : Prosveta, 2001. – 134 str.
11    Novi Zakon o izvršnom postupku : zbornik radova sa naučno-stručnog skupa održanog na Pravnom fakultetu u Nišu 17. maja 2001 / /organizator skupa Pravni fakultet u Nišu i Udručenje za građansko procesno i arbitražno pravo ; priredile Gordana Stanković, Nevena Petrušić/. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2001. - 267 str. ; 24 cm
12    Praktikum za građansko parnično procesno pravo : (pomoćni udžbenik) / Gordana Stanković, Nevena Petrušić. - 3. izd. - Niš : Udruženje za građansko procesno i arbitražno pravo : Bona fides, 2002. - 351 str. ; 24 cm
   ISBN 86-7434-005-9
13    Arbitražno procesno pravo / Gordana Stanković, Borivoje S. Starović, Ranko Keča, Nevena Petrušić. - /2. izd./. - Niš : Udruženje za građansko procesno i arbitražno pravo, 2002. - 387 str. ; 23 cm
   ISBN 86-7434-017-2
14    Pravom protiv nasilja u porodici : zbornik radova / /urednice Slobodanka Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić, Natalija Žunić/. - Niš : Ženski centar za edukaciju i komunikaciju, 2002. - 193, III str. ; 24 cm
15    Sex trafficking – putevi seksualne eksploatacije žena / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić, Natalija Žunić. - Niš : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2002. - 25 str. ; 20 cm
16    Praktično obrazovanje pravnika / /glavni i odgovorni urednik Miroslav Lazić ; autori Nevena Petrušić…et al./. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2003. - XII, 333 str. ; 24 cm
   ISBN 86-7148-037-2
17    Vodič kroz zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti / Slobodanka Konstantinović-Vilić…/et al./. – Beograd : Glas razlike, 2003.
18    Krivično delo nasilja u porodici : pravna praksa u Republici Srbiji / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić. - Niš : Ženski centar za edukaciju i komunikaciju, 2004. - 182 str. ; 24 cm
   ISBN 86-7746-025-X
19    Ljudska prava za žene / Slobodanka Konstantinović Vilić, Nevena Petrušić, Natalija Žunić, Gorana Đorić. - Niš : Odbor za građansku inicijativu, 2004. - 138 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-83561-07-0
20    Rezultati primene mera aktivne politike zapošljavanja na teritoriji Niša / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić. - Beograd : Glas razlike, 2004. - 65 str.
21    Novine i građanskom procesnom pravu : /dopunski udžbenik/ / Gordana Stanković, Nevena Petrušić. – Niš : Udruženje za građansko procesno i arbitražno pravo, 2005.- 213 str. ; 24 cm
22    Sistem pravne zaštite od nasilja u porodici / Nevena Petrušić, Slobodanka Konstantinović-Vilić. - Niš : Pravni fakultet, Klinika za građansko pravo, 2006. - 70 listova ; 30 cm
23    Stečajno procesno pravo / Gordana Stanković, Nevena Petrušić. – Beograd : Službeni list SCG, 2006. - 246 str. ; 20 cm
   ISBN 86-355-0723-1
24    Vodič kroz sistem porodičnopravne zaštite od nasilja u porodici / Nevena Petrušić, Slobodanka Konstantinović-Vilić. - Beograd : Autonomni ženski centar, 2006. - 90 str. ; 25 cm
   ISBN 86-902567-3-3
25    Krivično delo nasilja u porodici : aktuelna pravosudna praksa u Beogradu i Nišu / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić. - Beograd : Autonomni ženski centar, 2007. - 129 str. ; 25 cm
   ISBN 978-86-902567-8-5
26    Međunarodni i domaći pravni okvir ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti : kliničko obrazovanje : priručnik / /priređivačica Nevena Petrušić/. – Niš : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju : Pravni fakultet : Advokatska komora, 2007. – 207 str ; 30 cm
27    Praktikum za rad na Klinici za zaštitu prava žena : /koautorski rad/ / /priredila Nevena Petrušić/. – Niš : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2007. – 213 str. ; 26 cm
28    Pravne studije roda : zbirka radova / priređivačice Slobodanka Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić, Natalija Žunić. – Niš : Pravni fakultet, 2007.- 270 str. ; 30 cm
29    Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. /Knj. 1/ / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. – 154 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-7148-072-7
30    Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. 2 / /urednik Nevaena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. – 184 str. ; 24 cm.
   ISBN 978-86-7148-080-2
31    Putevi ostvarivanja rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti / /urednica Nevena Petrušić/. – Beograd : Savet za ravnopravnost polova Vlade RS, 2007. – 630 str. ; 20 cm
32    Bračni ugovori - teorijski i praktični aspekti / Nevena Petrušić, Andrijana Čović. - Novi Sad : Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, 2008. - 12 str. : graf. prikazi ; 21X24 cm
   ISBN 978-86-86259-05-9
33    Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 4 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2008. – 469 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-7148-087-1
34    Socijalna preduzeća i uloga alternativne ekonomije u procesima evropskih integracija / /autorke Marija Parun Kolin, Nevena Petrušić/. - Beograd : Evropski pokret u Srbiji, 2008. - 98 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-82391-34-0
35    Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 3 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2009. – 483 str ; 24 cm.
   ISBN 978-86-7148-103-8
36    Deca i odgovorna država. Knj. 1 / /Slobodanka Konstantinović-Vilić, Jelisaveta Todorović, Nevena Petrušić...et al./. - Niš : Društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine, 2010. - 89 str. : tabele + /1/ savijeni list ; 24 cm
   ISBN 978-86-913753-0-0
37    Deca i odgovorna država. Knj. 2 / /Slobodanka Konstantinović-Vilić, Jelisaveta Todorović, Nevena Petrušić...et al./. - Niš : Društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine, 2010. - 91 str. : tabele + /1/ savijeni list < 24 cm
   ISBN 978-86-913753-1-7
38    Komentar Zakona o ravnopravnosti polova / Marijana Pajvančić, Nevena Petrušić, Senad Jašarević. - Beograd : Friedrich Ebert Stiftung, 2010. - 206 str. : ilustr. ; 24 cm.
   ISBN 978-86-908513-6-2
39    Obrazovanje za rodnu ravnopravnost : analiza
nastavnog materijala za osnovnu i srednju školu / Dragana Stjepanović-Zaharijevski, Danijela Gavrilović, Nevena Petrušić. - Beograd : Program Ujedinjenih nacija za razvoj, UNDP, 2010. - 132 str. : tabele ; 20 cm x 20 cm
   ISBN 978-86-7728-143-4
40    Porodičnopravna zaštita od nasilja u porodici u pravosudnoj praksi Srbije / Nevena Petrušić, Slobodanka Konstantinović-Vilić. - Beograd : Autonomni ženski centar ; NiŠ : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2010. - 128 str. : grafički prikazi ; 24 cm
   ISBN 978-86-87505-04-9
41    Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 5 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. – 500 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-7148-121-2
42    Rad institucija u zaštiti od nasilja u porodici na području Pčinjskog okruga / autorka istraživanja Nevena Petrušić. - Vranje : Aurora, 2010. - 69 str. : graf. prikazi ; 20 cm
   ISBN 978-86-86067-32-6
43    Rezolucija 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Srbiji : o ženama, miru i bezbednosti. Preporuka za izradu Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti UN u   
Srbiji //autori priloga Nevena Petrušić...et al./. - Beograd : Beogradski fond za politiku izuzetnost, [2010]. - 88, 88 str. ; 21 cm
44    Srpsko-albanski pravni leksikon = Leksikoni juridik serbisht-shqip //glavni urednik Nevena Petrušić/. - Beograd : Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, 2010. - 749 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-6187-014-9
45    Žene, zakoni i društvena stvarnost. Knj. 1 / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić. - Niš : SVEN, 2010. - 334 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-7746-230-7
46    Žene, zakoni i društvena stvarnost. Knj. 2 / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić. - Niš : SVEN, 2010. - 471 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-7746-227-7
47    Court civil protection from discrimination / [editor Nevena Petrušić]. - Belgrade : Commissioner for Protection of Equality Judicial Academy, 2012. - 316 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-88851-10-7
48    Komentar Zakona o parničnom postupku / Nevena Petrušić, Dragoljub Simonović. - Beograd : Službeni glasnik, 2012. - 912 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-519-0982-8
49    Latinske izreke, pravila i izrazi iz oblasti civilne procedure / [urednice Nevena Petrušić, Anđelija Adamović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2012. - 59 str. ; 18 cm.
   ISBN 978-86-7148-158-8
50    Nasilje nad starijim osobama : studija o nasilju u porodici / Nevena Petrušić, Nataša Todorović,Milutin Vračević. - Beograd : Crveni krst Srbije, 2012. - 82 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-80505-33-5
51    Primena antidiskriminacionog zakonodavstva i krivičnopravna zaštita : studija slučaja, praksa i preporuke / Nevena Petrušić...[et al.]. - Beograd : Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, 2012. - 176 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-87259-30-0
52     Practicum for protection against discrimination / [Nevena Petrušić, Kosana Beker]. - Belgrade : Partners for Democratic Change Serbia : Alternative Dispute Resolution Center, 2015. - 94 str. ; 24 cm
53    Praktikum za zaštitu od diskriminacije / Nevena Petrušić, Kosana Beker. - Beograd : Partneri za demokratske promene Srbija : Centar za alternativno rešavanje sukoba, 2012. - 94 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-915901-0-9
54    Pravo na zakonsko izdržavanje pred pravosudnim organima u Vranju, Bujanovcu i Bosilegradu: [krivično delo nedavanje izdržavanja] / Nevena Petrušić, Slobodanka Konstantinović Vilić. - Vranje : JU Narodni univerzitet : OCD Odbor za ljudska prava, 2012. - 92 str. ; 20 cm
   ISBN 978-86-83823-77-2
55    Sudska građanskopravna zaštita od diskriminacije / [urednica Nevena Petrušić]. - Beograd : Poverenik za zaštitu ravnopravnosti : Pravosudna akademija,2012. - 315 str. ; 24 cm.
   ISBN 978-86-88851-04-6
56    Vodič kroz sistem porodičnopravne zaštite od nasilja u porodici / Nevena Petrušić, Slobodanka Konstantinović-Vilić. - 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Autonomni ženski centar, 2012. - 100 str. ; 26 cm
   ISBN 978-86-87505-08-7
57    Komentar Zakona o zabrani diskriminacije / Nevena Petrušić, Ivana Krstić, Tanasije Marinković. - Beograd : Pravosudna akademija, 2014. - 382 str. ; 24 cm.
   ISBN 978-86-86871-04-6
58    Etičke i pravne dimenzije biomedicinskih istraživanja / Nevena Petrušić, Ivana Simonović. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2014. - 99 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-7148-190-8
59    Vodič za članove istraživačkih etičkih odbora / Upravni odbor za bioetiku ; [prevod Nevena Petrušić, Ivana Simonović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2014. - 84 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-7148-191-5
60    Introduction to ageing and human rights of older people: pilote research study on financial elder abuse / Nevena Petrušić, Nataša Todorović, Milutin Vračević. - Beograd : Red Cross of Serbia, 2015. - 132 str. : ilustr. ; 24 cm.
   ISBN 978-86-80205-50-2
61    Prava deteta / Nevena Vučković Šahović, Nevena Petrušić. - Niš : Pravni fakultet, 2015. - 268, XXVI str. ; 24 cm.
   ISBN 978-86-7148-211-0
62    Priručnik za primenu antidiskriminacionog prekršajnog prava / Nevena Petrušić, Mirjana Tukar, Branko Nikolić. - Beograd : National Center for State Courts, 2015. - 203 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-85117-26-8
63    Stavovi studenata/studentkinja Pravnog fakulteta u Nišu o rodnim ulogama u porodici / [urednica Nevena Petrušić]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2015. - 126 str. : tabele ; 24 cm
   ISBN 978-86-7148-202-8
64    Uvod u starenje i ljudska prava starijih: pilot studija o finansijskom zlostavljanju starijih / Nevena Petrušić, Nataša Todorović, Milutin Vračević. - Beograd : Crveni krst Srbije, 2015. - 150 str. : ilustr. ; 24 cm.
   ISBN 978-86-80205-43-4
65    Smernice za postupanje Centra za socijalni rad u kontekstu građanskih sudskih postupaka koji se tiču prava i interesa deteta / [radna grupa za izradu smernica Nevena Petrušić...et al; priredile Slađana Radulović...et al]. - Beograd : Centar za prava deteta, 2016. - 54 str. ; 24 cm.
   ISBN 978-86-83109-71-5
66    Smernice za postupanje sudija u slučajevima lišavanja poslovne sposobnosti / Nevena Petrušić, Kosana Beker, Dragana Ćirić Milovanović. - Beograd : Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S, 2016. - 87 str. ; 24 cm.
   ISBN 978-86-88501-16-3
67    Komentar Zakona o zabrani diskriminacije : prema stanju zakonodavstva od 30. juna 2016. godine / Nevena Petrušić, Ivana Krstić, Tanasije Marinković. - Beograd : Službeni glasnik, 2016. - 404 str. ; 24 cm.
   ISBN 978-86-519-1325-2
68    Smernice za učešće deteta u građanskim postupcima i procenu najboljeg interesa deteta / [radna grupa za izradu smernica Nevena Petrušić...et al; priredile Slađana Radulović...et al]. - Beograd : Centar za prava deteta, 2016. - 43 str. ; 24 cm.
   ISBN 978-86-83109-67-8
69    Antidiskriminaciono pravo: propisi, praksa i stvarnost / autori Nevena Petrušić, Goran Obradović, Nebojša Raičević, Dušica Miladinović Stefanović, Anđelija Tasić ; urednica Nevena Petrušić. - Niš : Pravni fakultet, 2017. - 249 str. ; 30 cm.
   ISBN 978-86-7148-231-8
70    Практикум за грађанско парнично процесно право / Невена Петрушић, Анђелија Тасић. - Ниш : Правни факултет Универзитета, 2018 (Ниш : Медивест). - 241 стр. : илустр. ; 25 cm
   ISBN 978-86-7148-253-0
71    Krivično delo nasilja u porodici u sudskoj praksi : nove tendencije i izazovi / [аutorke Nevena Petrušić, Natalija Žunić, Vida Vilić]. - Beograd : Misija OEBS-a u Srbiji, 2018. - 161 str. ; 25 cm.
   ISBN 978-86-6383-079-0
72    Društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji. 1 / Slobodanka Konstantinović Vilić, Nevena Petrušić, Kosana Beker. -Pančevo : Udruženje građanki "FemPlatz", 2019. - 376 str. ; 25 cm.
   ISBN 978-86-81614-06-8
73    Društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji. 2 / Nevena Petrušić, Natalija Žunić, Vida Vilić. - Pančevo : Udruženje građanki "FemPlatz", 2019. - 168 str. ; 25 cm.
   ISBN 978-86-81614-07-5

 

ČLANCI

Rbr NAZIV RADA
1    Poravnanje pred sudom udruženog rada / Nevena Petrušić
   U: Naučni podmladak. Humanitas. - Niš : Univerzitet, 1981. - God. 5, br. 4 (1981)
   ISSN 0351-1790
2    Osnovanost tužbenog zahteva kao uslov za donošenje presude zbog izostanka / Nevena Petrušić
   U : Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 1984. – Br. 24 (1984), str. 161-168
   ISSN 0350-8501
3    Mirovanje postupka / Nevena Petrušić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 1987. – Br. 27 (1987), str. 277-291
   ISSN 0350-8501
4    Mirovanje postupka : nastavak iz prošlog broja / Nevena Petrušić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : redovni i tematski broj. Ustavne promene u SR Srbiji. – Niš : Pravni fakultet, 1988. – Br. 28 (1988), str. 135-143
   ISSN 0350-8501
5    Privremeno obustavljanje parnične delatnosti / Nevena Petrušić
   U: Pravni život. - Beograd : Savez udruženja pravnika SR Srbije, 1989. - God. 39, knj. 383, br. 11-12 (1989), str. 1615-1625
   ISSN 0350-0500
6    Privremeno obustavljanje parnične delatnosti / Nevena Petrušić
   U: Knjiga o građanskom sudskom postupku. Tom I. - Beograd : Savez udruženja pravnika SR Srbije, 1989. - Str. 171-180
7    Pravna priroda postupka za oduzimanje predmeta obaveze ništavog ugovora u korist opštine / Nevena Petrušić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 1990. – Br. 30 (1990), str. 261-270
   ISSN 0350-8501
8    Procesni položaj majke deteta u paternitetskim parnicama / Nevena Petrušić
   U: Žena. – Zagreb : Konferencija RK SSRNH za aktivnost i ulogu žene u društvenom razvoju, 1990. - Br. 3/4 (1990), str. 49-57
   ISSN 0513-9473
9    Primedbe na jezik zakonodavca u pojedinim odredbama republičkih i pokrajinskih zakona o vanparničnom postupku / Nevena Petrušić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 1991. – Br. 31 (1991), str. 123-131
   ISSN 0350-8501
10    Dr Miroslav Miljković, redovni profesor Pravnog fakulteta u Nišu / Nevena Petrušić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 1993. - Br. 32-33 (1992-1993), str. 199-202
   ISSN 0350-8501
11    Ostvarivanje prava na valorizaciju novčane rente / Nevena Petrušić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 1993. – Br. 32-33 (1993), str. 75-81
   ISSN 0350-8501
12    Visina naknade nematerijalne štete i presuda na osnovu priznanja / Nevena Petrušić
   U: Izbor sudske prakse. - Beograd : Glosarijum, 1993. - Br. 1 (1993)
   ISSN 0354-3226
13    Međunarodni naučni skup "150 godina SGZ", Pravni fakultet, Niš, 23-24.9.1994.god. : prikaz / Nevena Petrušić
   U: Izbor sudske prakse. - Beograd : Glosarijum, 1994. - Br. 12 (1994)
   ISSN 0354-3226
14    Shvatanje Andre Đorđevića o susvojini / Nevena Petrušić
   U: Život i delo prof. dr Andre Đorđevića : (1854-1914) : opšti seminar građanskog prava Srpska civilistika / (urednik Gordana Stanković). - Niš : Pravni fakultet, Katedra za građanskopravne nauke : Studentski kulturni centar : Narodna biblioteka, 1994. - Str. 27-32
15    Shvatanje prof. dr Mihaila Mitića o prirodi i dejstvu sporazuma roditelja o poveravanju dece nakon razvoda braka / Nevena Petrušić
   U: Rad i delo prof. dr Mihaila Mitića : opšti seminar građanskog prava Srpska civilistika : (zbornik radova) / (urednik Gordana Stanković). - Niš : Pravni fakultet, Katedra za građanskopravne nauke, 1994. - Str. 44-56
16    Beleške uz studiju prof. dr. Milivoja Markovića “Mogućnost vanparnične delatnosti u stvarima sa elementom inostranosti” / Nevena Petrušić
   U: Zbornik radova "Život i delo prof. dr Milivoja Č. Markovića (1908-1986). - Niš : Pravni fakultet, Katedra za građanskopravne nauke, 1995
17    Bibliografija radova prof. Milivoja Markovića / Nevena Petrušić, Jovan Janjić, Gordana Stanković
   U: Zbornik radova "Život i delo prof. dr Milivoja Č. Markovića (1908-1986). - Niš : Pravni fakultet, Katedra za građanskopravne nauke, 1995
18    Deoba zadružne svojine / Nevena Petrušić
   U: Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika : (1844/1994) / /urednik Radmila Kovačević-Kuštrimović/. - Niš : Pravni fakultet, 1995. - Str. 194-208
19    Funkcije vrhovnih sudova republika u građanskom sudskom postupku / Nevena Petrušić
   U: Pravni život : tematski broj. Sud i pravo. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 1995. - God. 44, tom 4, br. 12 (1995)
   ISSN 0350-0500
20    Garancije protiv arbitrarnosti sudije : deo doktorske disertacije Milivoja Markovića: "Teorija zloupotrebe prava u uporednom pravu" / /prevela/ Nevena Petrušić
   U: Zbornik radova "Život i delo prof. Milivoja Markovića : (1908-1986). - Niš : Pravni fakultet, Opšti seminar građanskog prava "Srpska civilistika", 1995
21    Građa za bibliografiju prof. dr Vladislava Đorđevića / Gordana Stanković, Nevena Petrušić, Jovan Janjić
   U: Niški civilisti, prof. dr Mirsa Mijačić, prof. dr Vladislav Đorđević, prof. dr Gordana Stanković. – Niš : Pravni fakultet, Opšti seminar građanskog prava Srpska civilistika Katedre za građanskopravne nauke, 1995. – Str. 21-27
22    Iseljenje člana porodičnog domaćinstva / Nevena Petrušić
   U: Naučni skup Pravni odnosi u stambenoj oblasti : zbornik radova / /urednik Gordana Stanković/. - Niš : Pravni fakultet, Institut za pravna i društvena istraživanja : Katedra za građanskopravne nauke, 1995. - Str. 90-101
23    Skica za portret prof. dr Gordane Stanković / Nevena Petrušić
   U: Niški civilisti, prof. dr Mirsa Mijačić, prof. dr Vladislav Đorđević, prof. dr Gordana Stanković. – Niš : Pravni fakultet, Opšti seminar građanskog prava Srpska civilistika Katedre za građanskopravne nauke, 1995
24    Zbornik radova "Život i delo prof. dr Andre Đorđevića (1854-1914), Niš, 1994", Pravni fakultet, Niš, 1994 : prikaz / Nevena Petrušić
   U: Pravni zbornik. - Podgorica : Udruženje pravnika Crne Gore, 1995. - God. 40, br. 2/3 (1995), str. 44
   ISSN 0350-6630
25    Zbornik radova “Rad i delo prof. dr Mihaila Mitića”, Pravni fakultet u Nišu, Niš, 1994 : prikaz
   U: Pravni zbornik. - Podgorica : Udruženje pravnika Crne Gore, 1995. - God. 40, br. 2/3 (1995)
   ISSN 0350-6630
26    Bibliografija radova prof. dr Milivoja Markovića / Gordana Stanković, Jovan Janjić, Nevena Petrušić
   U: Teorija zloupotrebe prava u uporednom pravu / Milivoje Marković. – Beograd, 1996. - Str. 321-329
27    Elementi sadržine rešenja o nasleđivanju / Nevena Petrušić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 1996. – Br. 34-35 (1994-1995), str. 117-129
   ISSN 0350-8501
28    Odrednice za enciklopediju / Nevena Petrušić
   U: Leksikon građanskog prava / glavni i odgovorni urednik Obren Stanković. – Beograd : Nomos, 1996
29    Pravo na pravnu zaštitu - uslov pravne i političke stabilnosti / Gordana Stanković, Nevena Petrušić
   U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruženja pravnika Vojvodine, 1996. - God. 13, br. 9 (1996), str. 72-80
   ISSN 0352-3713
30    Pravoto na pravna zaštita - paradigma na pravnata država / Nevena Petrušić, Gordana Stanković
   U: Zbornik radova "Slobodite i pravata na čovekot i graganinot vo Republika Makedonija . - Skopje : Pravni fakultet vo Skopje, 1996. - Str. 393-403
31    Prethodno pitanje u vanparničnom postupku i zabrana zloupotrebe procesnih ovlašćenja / Nevena Petrušić
   U: Međunarodna konferencija Zloupotreba prava / (urednik Radmila Kovačević-Kuštrimović). - Niš : Pravni fakultet, Institut za pravna i društvena istraživanja, 1996. - Str. 332-342
32    Primena Zakona o parničnom postupku i vanparničnom postupku / Nevena Petrušić
   U: Pravni život. Tematski broj, Postojeće i buduće pravo. - Beograd : Savez udruženja pravnika Srbije, 1996. - God. 45, tom 4, br. 12 (1996), str. 513-524
   ISSN 0350-0500
33    Uređenje međa / Nevena Petrušić
   U: Komšija, pa Bog. Knj. XII. - Novi Sad : Pčesa, 1996. - Str. 77-81
34    Zbornik radova "Rad i delo prof. Mihaila Mitića", Pravni fakultet, Niš, 1994 : prikaz / Nevena Petrušić
   U: Izbor sudske prakse. - Beograd : Glosarijum, 1996. - God. 4, br. 2 (1996), str. 89
   ISSN 0354-3226
35    Adhezioni vanparnični postupci / Nevena Petrušić
   U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i stvarnost. - Beograd : Savez udruženja pravnika Srbije, 1997. - God. 46, tom 4, br. 12 (1997), str. 342-351
   ISSN 0350-0500
36    La modification de la demande dans des proces pour la reparation en argent du dommage immaterriel / Nevena Petrušić
   U: Facta Universitatis. - Niš : University of Niš, 1997. - Vol. 1, br. 1 (1997), str. 83-93
   ISSN 1450-5517
37    Načelo oficijelnosti i nezavisnost parničnog postupka / Nevena Petrušić
   U: Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa "Nezavisnost suda i pravna država". - Skopje : Prafni fakultet u Skopju, 1997. - Str. 89-93
38    Ostvarivanje prava na raskid ugovora o doživotnom izdržavanju / Nevena Petrušić
   U: Ugovor o doživotnom izdržavanju : zbornik radova / /glavni i odgovorni urednik Gordana Stanković/. - Niš : Udruženje za građansko procesno i arbitražno pravo : Pravni fakultet, 1997. - Str. 92-102
39    Pravo na abortus - zakonodavstvo i praksa / SlobodankaKonstantinović-Vilić, Nevena Petrušić
   U: Ženska prava i društvena tranzicija u SR Jugoslaviji. - Beograd : Centar za ženske studije, 1997. - Str. 9-19
40    Profesor Blagojević o klasifikaciji pravnih lekova u vanparničnom postupku / Nevena Petrušić
   U: Borislav T. Blagojević / (urednik Radmila Kovačević-Kuštrimović). - Niš : Pravni fakultet, Institut za pravna i društvena istraživanja, 1997
   ISBN 86-7148-004-6
41    Bibliografija radova prof. Milivoja Markovića / Nevena Petrušić, Jovan Janjić, Gordana Stanković
   U: Zbornik radova "Život i delo prof. dr Milivoja Č. Markovića (1908-1986). – 2. izd. - Niš : Pravni fakultet, Katedra za građanskopravne nauke, 1998
42    Beleške uz studiju prof. dr Milivoja Markovića "Mogućnost vanparnične delatnosti u stvarima sa elementom inostranosti" / Nevena Petrušić
   U: Život i delo prof. dr Milivoja Markovića : (1908-1986) : opšti seminar građanskog prava "Srpska civilistika", niški civilisti / (urednik Gordana Stanković). - Niš : Pravni fakultet, Katedra za građanskopravne nauke, 1998. - Str. 119-134
43    Garancije protiv arbitrarnosti sudije : deo doktorske disertacije Milivoja Markovića: "Teorija zloupotrebe prava u uporednom pravu" / /prevela/ Nevena Petrušić
   U: Zbornik radova Život i delo prof. Milivoja Markovića : (1908-1986). - Niš : Pravni fakultet, Opšti seminar građanskog prava "Srpska civilistika", 1998. - Str. 21-25
44    Koncilijacioni sporazum u jugoslovenskom arbitražnom pravu / Nevena Petrušić
   U: Pravni život. Tematski broj, Moć i nemoć prava. - Beograd : Savez udruženja pravnika Srbije, 1998. - God. 47, tom 4, br. 12 (1998), str. 399-409
   ISSN 0350-0500
45    Nova koncepcija sticanja svojine na predmetima domaćinstva / Nevena Petrušić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 1998. – Br. 36-37 (1996-1997), str. 123-139
   ISSN 0350-8501
46    Prevencija ekonomskog nasilja muškaraca nad ženama i decom / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić
   U: Temida. - Beograd : Viktimološko društvo Srbije, 1998. - Br. 29 (1998), str. 29-32
   ISSN 1450-6637
47    Prevention of male economic violence against women and children / Nevena Petrušić, Slobodanka Konstantinović Vilić
   U: Temida. - Beograd : Viktimološko društvo Srbije, 1998. - God. 1, br. 2 (1998), str. 29-32
   ISSN 1450-6637
48    Starost i ograničenje poslovne sposobnosti / Nevena Petrušić, Gordana Stanković
   U: Gerontologija. - /s.l./ : /s.n./, 1998. - Br. 6 (1998), str. 27-38
49    Ulogata na Vrovniot sud vo izjednačuvanje vo sudskata praktika vo vanparničnite raboti / Nevena Petrušić
   U: Sudiska revija = Judical Review. - Skopje : Združenie na sudiite na Republika Makedonija. - Br. 3/4 (1998), str. 166-177
50    Zajednička svojina na predmetima domaćinstva / Nevena Petrušić
   U: Zbornik radova "Novine u Zakonu o nasleđivanju Srbije". - Kragujevac : Pravni fakultet, 1998
51    Evropski standardi o eliminaciji nasilja nad ženama / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić, Natalija Žunić
   U: Usklađivanje prava SR Jugoslavije sa pravom Evropske unije : zbornik radova sa naučno-stručnog skupa održanog na Pravnom fakultetu u Nišu 24-25. decembra 1998. godine u čast prof. dr Slavoljuba Popovića i prof. dr Miodraga Matejića / /urednik Milan Petrović/. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 1999. - Str. 157-168
   ISBN 86-7148-018-6
52    Meditation - the method of collective labor disputes resolution in the Yugoslav law / Nevena Petrušić
   U: Facta Universitatis. - Niš : University of Niš, 1999. - Vol. 1, br. 3 (1999), str. 283-294
   ISSN 1450-5517
53    Model preventivne porodično-pravne zaštite od nasilja u porodici / Nevena Petrušić
   U: Nacrt Krivičnog zakonika SR Jugoslavije i zaštita od kriminaliteta nasilja : saopštenja i diskusija sa naučno-stručnog skupa / /glavni i odgovorni urednik Vojislav Đurđić/. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 1999. - Str. 59-67
54    Određivanje načina deobe stvari u postupku izvršenja / Nevena Petrušić
   U: Dvadeset godina Zakona o izvršnom postupku : zbornik radova sa naučno-stručnog skupa održanog na Pravnom fakultetu u Nišu 12. marta 1999 / /redakcija Vojislav Đurđić, Gordana Stanković, Nevena Petrušić/. - Niš : Pravni fakultet, Udruženje za građansko procesno i arbitražno pravo, 1999. - Str. 129-139
   ISBN 86-7148-013-5
55    Preinačenje tužbe u parnicama za naknadu neimovinske štete / Nevena Petrušić
   U: Prouzrokovanje štete i njena naknada : zbornik : II deo. - Budva : Udruženje pravnika Jugoslavije, 1999. - Str. 105-116
56    Sporovi u pravnim odnosima i medijacija / Nevena Petrušić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakulltet, 1999. - Br. 38-39 (1998-1999), str. 114-130
   ISSN 0350-8501
57    Izbeglištvo kao trajna viktimizacija / Nevena Petrušić, Slobodanka Konstantinović Vilić, Vojislav Đurđić
   U: Temida. - Beograd : Viktimološko društvo Srbije, 2000. - God. 3, br. 2 (2000), str. 91-100
   ISSN 1450-6637
58    Ostvarivanje prava na abortus / Nevena Petrušić
   U: Socijalna misao. – Beograd : Socijalna misao, 2000. - Br. 3/4 (2000), str. 61-86
59    Poravnanje u postupku medijacije / Nevena Petrušić
   U: Pravni život. Tematski broj, Kultura prava i snaga zakona. - Beograd : Savez udruženja pravnika Srbije, 2000. - God. 49, tom 4, br. 12 (2000), str. 179-194
   ISSN 0350-0500
60    Opšti režim rešavanja prethodnog pitanja u vanparničnom postupku / Nevena Petrušić
    U: Pravni život: tematski broj, Pravo i ljudske vrednosti. - Beograd : Savez udruženja pravnika Srbije, 2001. - God. 50, tom 4, br. 12 (2001), str. 211-220.
   ISSN 0350-0500
61    Ostvarivanje alternativne obligacije u izvršnom postupku / Nevena Petrušić
   U: Novi Zakon o izvršnom postupku : zbornik radova sa naučno-stručnog skupa održanog na Pravnom fakultetu u Nišu 17. maja 2001 / /priredile za štampu Gordana Stanković, Nevena Petrušić/. - Niš : Pravni fakultet, Udruženje za građansko procesno i arbitražno pravo, 2001. - Str. 33-43
62    Rad studenata na projektima - oblik nastave na osnovnim pravnim studijama / Nevena Petrušić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2001. – Br. 40-41 (2000-2001), str. 275-279
   ISSN 0350-851
63    Analiza odredbi Zakona o radu - ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih žena i žena na tržištu rada / Nevena Petrušić, Slobodanka Konstantinović Vilić
   U: Ekonomski ravnopravne : zbornik. - Beograd : Asocijacija za žensku inicijativu, 2002. - Str. 15-18
64    Bračni imovinski režim u francuskom pravu / Nevena Petrušić
   U: Građanska kodifikacija : zbornik radova. Sv. 1 / /urednik Radmila Kovačević-Kuštrimović/. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2002. - Str. 209-224
   ISBN 86-7148-034-8
65    Pravna reprezentacija deteta u postupku porodičnopravne zaštite od nasilja u porodici / Nevena Petrušić
   U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i svetski poredak. - Beograd : Savez udruženja pravnika Srbije, 2002. - God. 51, tom 1, br. 9 (2002), str. 732-755
   ISSN 0350-0500
66    Privremene mere radi izdržavanja u parnicama iz porodičnopravnih odnosa / Nevena Petrušić
   U: Ostvarivanje i zaštita prava na zakonsko izdržavanje : zbornik. - Kragujevac : Pravni fakultet, 2002. - Str. 157-172
67    Procesni položaj deteta u postupku porodičnopravne zaštite od nasilja u porodici / Nevena Petrušić
   U: Procesni položaj deteta u postupku porodičnopravne zaštite od nasilja u porodici : zbornik. - Niš : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2002. - Str. 99-110
68    Žene u organima vlasti na univerzitetima u Srbiji / Nevena Petrušić
   U: Temida. - Beograd : Viktimološko društvo Srbije, 2002. - God. 3, br. 4 (2002), str. 45-51
   ISSN 1450-6637
69    Analiza Nacrta zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti i važećeg Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava nezaposlenih lica / Nevena Petrušić, Slobodanka Konstantinović Vilić
   U: Nova politika zapošljavanja : zbornik radova. - Beograd : Grupa za promociju ženskih političkih prava "Glas razlike", 2003
70    Doživotno učenje - novi horizonti učenja / Nevena Petrušić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2003. – Br. 43 (2003), str. 363-375
   ISSN 0350-8501
71    Građanskopravni instrumenti ekološke zaštite u domaćem pravu / Nevena Petrušić
   U: Građanska kodifikacija : zbornik radova prezentovanih na međunarodnom naučnom skupu održanom na Pravnom fakultetu u Nišu 21-22. maja 2003, u okviru nacionalnog projekta "Građanska kodifikacija". Sv. 2 / (glavni i odgovorni urednik Radmila Kovačević-Kuštrimović). - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2003. - Str. 339-363
   ISBN 86-7148-039-9
72    Krivično delo nasilja u porodici - pravna praksa na teritoriji Niša / Slobodanka Konstantinović Vilić, Nevena Petrušić
   U: Temida. - Beograd : Viktimološko društvo Srbije, 2003. - God. 6, br. 2 (2003), str. 27-36
   ISSN 1450-6637
73    Novi metodi interaktivne nastave = Requirements of Iinteractive Lecturing at Faculties of Law / Nevena Petrušić
   U: Ka jedinstvenom evropskom obrazovnom prostoru = Towards the UniqueEuropean Educational Area. - Niš : Elsa, 2003. - Str. 34-35
74    Radionica – oblik interaktivne, participativne nastave učenja na pravnoj klinici / Nevena Petrušić
   Dostupno na www.prafak.ni.ac.yu
75    Uputstva za izradu seminarskih radova iz Građanskog procesnog prava / Nevena Petrušić
   Dostupno na www. prafak.ni.ac.yu
76    Zaštita od imisija u građanskom sudskom postupku / Nevena Petrušić
   U: Pravni život : tematski broj. Pravo i demokratska kultura. - Beograd : Savez udruženja pravnika Srbije, 2003. - God. 52, tom 4, br. 12 (2003), str. 255-274
   ISSN 0350-0500
77    Zaštita od nasilja u porodici : porodičnopravni i nasledno pravni aspekt / Nevena Petrušić
   U: Dvadeset godina Zakona o vanparničnom postupku Republike Srbije / /glavni i odgovorni urednik Gordana Stanković/. - Niš : Pravni fakultet, Institut za pravna i društvena istraživanja, 2003. - Str. 195-216
   ISBN 86-7148-038-0
78    Abortus u Srbiji - sloboda odlučivanja u uslovima socijalne i državne kontrole / Nevena Petrušić, Slobodanka Konstantinović-Vilić
   U: Mapiranje mizoginije u Srbiji : diskurs i prakse. - Beograd : AWIN, 2004. - Str. 123-136
79    Medijacija kao metod rešavanja pravnih sporova / Nevena Petrušić
   U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruženja pravnika Vojvodine, 2004. - God. 21, br. 3/4 (2004), str. 21-37
   ISSN 0352-3713
80    Medijacija - metod rešavanja pravnih sporova / Nevena Petrušić
   U: Temida. - Beograd : Viktimološko društvo Srbije, 2004. - God. 7, br. 2 (2004), str. 23-37
   ISSN 1450-6637
81    Model pravnog regulisanja susedskih prava / Nevena Petrušić
   U: Građanska kodifikacija : (zbornik radova). Sv. 4 / /urednik i rukovodilac projekta Radmila Kovačević-Kuštrimović/. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. - Str. 57-70
   ISBN 86-7148-049-6
82    Posledice propuštanja rokova u novom parničnom procesnom pravu Republike Srbije / Nevena Petrušić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2004. – Br. 44 (2004), str. 127-145
   ISSN 0350-8501
83    Prava žena u porodici / Nevena Petrušić
   U: Ljudska prava za žene. - Niš : Odbor za građansku inicijativu, 2004. - Str. 49-66
   ISBN 86-83561-07-0
84    Rešavanje ekoloških sporova pred Međunarodnim sudom za arbitražu i koncilijaciju u oblasti životne sredine / Nevena Petrušić
   U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i kulturne razlike. - Beograd : Savez udruženja pravnika Srbije, 2004. - Tom 1, br. 9 (2004), str. 423-443
   ISSN 0350-0500
85    Stavovi domaće sudske prakse u primeni propisa o ekološkoj građanskopravnoj zaštiti / Nevena Petrušić
   U: Građanska kodifikacija : (zbornik radova). Sv. 3 / /urednik i rukovodilac projekta Radmila Kovačević-Kuštrimović/. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. - Str. 187-203
   ISBN 86-7148-048-8
86    Stečajni upravnik kao subjekat stečjnog postupka / Nevena Petrušić, Gordana Stanković
   U: Privreda i pravo : Susret pravnika u privredi Srbije i Crne Gore od 19-21. maja 2004. godine. - Vrnjačka Banja : Udruženje pravnika u Srbiji i Crnoj Gori, 2004. - Br. 6 (2004)
87    Zaštita ljudskih prava u unutrašnjem pravnom poretku / Nevena Petrušić
   U: Ljudska prava - uputstvo za upotrebu / priredio Nenad Popović. - Niš : Odbor za građansku inicijativu, 2004. - Str. 43-58
ISBN 86-83561-05-4
88    Društveno-teorijski okvir i problemsko definisanje istraživanja / Natalija Žunić, Nevena Petrušić
   U: Društvena svest, ljudska prava i aktivizam građana u u južnoj i istočnoj Srbiji / priredio Nenad Popović. – Niš : OGI, 2005. – Str. 103-104.
   ISBN 86-83561-13-5
89    Jurisprudencija Evropskog suda za ljudska prava u zaštiti prava na rešavanje građanskopravne stvari u razumnom roku / Nevena Petrušić
   U: Evropski sistem zaštite ljudskih prava : iskustva i novi izazovi / glavni i odgovorni urednik Zoran Radivojević. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005. - Str. 199-221
   ISBN 86-7148-050X
90    Ograničenja prava svojine iz javnih interesa – praksa Evropskog suda za ljudska prava / Nevena Petrušić
   U: Pravni sistem Republike Srbije – usaglašavanje sa pravom Evropske unije : zbornik radova. - Niš : Pravni fakultet, 2005. – Str. 295-314.
   ISBN 86-7148-058-5
91    Prava žene u porodici / Nevena Petrušić
   U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2005. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 170-181.
   ISBN 86-7148-054-2
92    Pravna zaštita od nasilja u porodici prema odredbama Porodičnog zakona / Nevena Petrušić
   U: Zaštita od nasilja u porodici u izbegličkoj i raseljeničkoj populaciji u Republici Srbiji. – Beograd : Mreža humanitarnih pravnih kancelarija, 2005. – Str. 58-68.
   ISBN 86-84327-02-0
93    Pravo na pravnu zaštitu u srpskom pravu : istorijska retrospektiva / Gordana Stanković, Nevena Petrušić
   U: Srbija 1804 – 2004. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005. – Str. 205-222.
   ISBN 86-7148-056-9
94    Reagovanje policije na nasilje u porodici : teorijski okvir i strana iskustva / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić
   U: Temida. – Beograd : Viktimološko društvo Srbije, 2005. – God. 8, br. 1 (2005), str. 3-10
95    Reviziona ovlašćenja drugostepenog suda u novom parničnom procesnom sistemu Republike Strbije / Nevena Petrušić
   U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i univerzalne vrednosti. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2005. – Tom 4, br. 12 (2005), str. 59-75.
   ISSN 0350-0500
96    Stavovi o abortusu / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić
   U: Društvena svest, ljudska prava i aktivizam građana u u južnoj i istočnoj Srbiji / priredio Nenad Popović. – Niš : OGI, 2005. – Str. 127-134.
   ISBN 86-83561-13-5
97    Stavovi o imovinskom položaju žena u porodici / Nevena Petrušić
   U: Društvena svest, ljudska prava i aktivizam građana u u južnoj i istočnoj Srbiji / priredio Nenad Popović. – Niš : OGI, 2005. – Str. 121-126.
   ISBN 86-83561-13-5
98    Stavovi o nasilju u porodici / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić
   U: Društvena svest, ljudska prava i aktivizam građana u u južnoj i istočnoj Srbiji / priredio Nenad Popović. – Niš : OGI, 2005. – Str. 135-124.
   ISBN 86-83561-13-5
99    Alternativni metodi rešavanja pravnih sporova u pravu Republike Srbije / Nevena Petrušić
   U: Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije : zbornik radova. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. – Str. 577-601.
   ISBN 86-7148-067-4
100    Domen primene arbitraže u stečajnim pravnim stvarima / Nevena Petrušić
   U: Harmonizacija stečajnog prava i novi Zakon o stečajnom postupku / /glavni i odgovorni urednik Gordana Stanković/. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. – Str. ; 135-148
   ISBN 86-7148-062-3
101    Domen primene arbitraže u stečajnim pravnim stvarima / Nevena Petrušič
   U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2006. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 290-303.
   ISBN 86-7148-063-1
102    Jezik zakona - karakteristike i rodna perspektiva / S. Savić, Slobodanka Konstantinović Vilić, Nevena Petrušić
   U:   Pravo i jezik: zbornik referata sa naučnog skupa održanog 4. maja 2006. - Kragujevac : Pravni fakultet, 2006. - Str. 55-63.   
   ISBN 86-80765-66-X
103    Novi brakorazvodni zakon u francuskom pravu / Nevena Petrušić
   U: Dvestotine godina od donošenja Francuskog građanskog zakonika : zbornik radova. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. – Str. 175-195.
   ISBN 86-7148-055-0
104    Pravo deteta na slobodno izražavanje mišljenja u novom porodičnom pravu Republike Srbije / Nevena Petrušić
   U: Novine u porodičnom zakonodavstvu. – Niš : Pravni fakultet, 2006. – Str. 99-118.
   ISBN 86-7148-066-6
105    Reagovanje policije na nasilje u porodici / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić
   U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2006. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 168-182.
   ISBN 86-7148-063-1
106    Zastupanje deteta u parnici / Nevena Petrušić
   U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i humana budućnost. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2006. – Br. 10, tom 2 (2006), str. 169-192.
   ISSN 0350-0500
107    Jurisprudencija Evropskog suda za ljudska prava u zaštiti reproduktivnih prava / Nevena Petrušić
   U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i sloboda. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2007. – Tom 2, br. 10 (2007), str. 319-338.
   ISSN 0350-0500
108    Nasilje u porodici / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić
   U: Međunarodni i domaći pravni okvir ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti : kliničko obrazovanje : priručnik / /priređivačica Nevena Petrušić/. – Niš : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju : Pravni fakultet : Advokatska komora, 2007. – Str. 50-57.
109    Nasilje u porodici – teorijski okvir / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić
   U: Pravne studije roda : zbirka radova / priređivačice Slobodanka Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić, Natalija Žunić. – Niš : Pravni fakultet, 2007.- Str. 210-221.
110    Obezbeđenje kvaliteta unutar visokoškolske institucije - postulati, standardi i smernice / Nevena Petrušić
   U: Naučna konferencija "Izgradnja pravnog sistema Republike Srbije" : zbornik sažetaka. - Niš : Pravni fakultet, 2007. - Str. 43.
   
111    Porodičnopravna zaštita od nasilja u porodici u pravu Republike Srbije / Nevena Petrušić
   U: Međunarodni i domaći pravni okvir ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti : kliničko obrazovanje : priručnik / /priređivačica Nevena Petrušić/. – Niš : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju : Pravni fakultet : Advokatska komora, 2007. – Str. 58-69.
112    Porodičnopravna zaštita od nasilja u porodici / Nevena Petrušić, Slobodanka Konstantinović-Vilić
   U: Pravne studije roda : zbirka radova / priređivačice Slobodanka Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić, Natalija Žunić. – Niš : Pravni fakultet, 2007.- Str. 227-241.
113    Postupak za prinudnu hospitalizaciju osoba sa mentalnim poremećajem u svetlu standarda zaštite ljudskih prava / Nevena Petrušić
   U: Temida. – Beograd : Viktimološko društvo Srbije, 2007. – Br. 3 (2007), str. 25-38.
   ISSN 1450-6637
114    Praćenje primene Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije (CEDAW) / Nevena Petrušić
   U: Izveštavanje po konvenciji o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama //urednica Zorana Šijački/. - Novi Sad : Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, 2007. - 61 str. ; 21X23 cm
   ISBN 978-86-86259-01-1
115    Praćenje primene Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije (CEDAW) / Nevena Petrušić
   U: Pravne studije roda : zbirka radova / priređivačice Slobodanka Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić, Natalija Žunić. – Niš : Pravni fakultet, 2007.- Str. 67-79.
116    Prava žena u porodici / Nevena Petrušić
   U: Međunarodni i domaći pravni okvir ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti : kliničko obrazovanje : priručnik / /priređivačica Nevena Petrušić/. – Niš : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju : Pravni fakultet : Advokatska komora, 2007. – Str. 41-49.
117    Prava žena u porodici / Nevena Petrušić
   U: Pravne studije roda : zbirka radova / priređivačice Slobodanka Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić, Natalija Žunić. – Niš : Pravni fakultet, 2007.- Str. 165-176.
118    Pravne klinike - metod učenja i senzibilisanja studenata/studentkinja za probleme žrtava nasilja u porodici / Nevena Petrušić, Slobodanka Konstantinović-Vilić, Natalija Žunić
   U: Porodično nasilje, empatija i profesionalizam pomagača : zbornik radova. – Vrnjačka Banja : Asocijacija centara za socijalni rad Srbije, 2007. – Str. 21-34.
119    Pravo deteta na slobodno izražavanje mišljenja / Nevena Petrušić
   U: Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije. – Beograd : Vrhovni sud Srbije, 2007. – Br. 3 (2007), str. 521-540.
   ISSN 0354-4109
120    Pravo na pristup sudu u svetlu novog ZPP-a / Nevena Petrušić
   U: Primjena Zakona o parničnom postupku u Bosni i Hercegovini i regionu : zbornik radova. – Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2007. – Str. 64-87.
   ISBN 978-99938-57-11-2
121    Pravo na pristup sudu u svetlu novog ZPP / Nevena Petrušić
   U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. 2 / /urednik Nevaena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. – Str. : 161-180.
   ISBN 978-96-7148-080-2
122    Reproduktivna prava i slobode / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić
   U: Pravne studije roda : zbirka radova / priređivačice Slobodanka Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić, Natalija Žunić. – Niš : Pravni fakultet, 2007.- Str. 176-182.
123    Zaštita prava mentalno obolelih osoba u postupku za prinudnu hospitalizaciju / Nevena Petrušić
   U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. – Str. 129-154.
   ISBN 86-7148-072-0
124    Dr Marjana Pajvančić »Pravni okvir ravnopravnosti polova« : prikaz / Nevena Petrušić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2008. – Br. 51 (2008), str. 241-246.
   ISSN 0350-8501
125    Granice poslovne sposobnosti deteta / Nevena Petrušić
   U: Aktuelna pitanja građanske kodifikacije : zbornik radova / /urednici Radmila Kovačević-Kuštrimović, Miroslav Lazić/. – Niš : Pravni fakultet, 2008. – Str. 35-56.
ISBN 978-86-7148-086-4
126    Krivičnopravna i porodičnopravna zaštita od nasilja u porodici / Nevena Petrušić
   U: Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije. – Beograd : Intermex, 2008. – Br. 2 (2008), str. 539-575.
   ISSN 0354-4109
127    Normativni okvir porodičnopravne zaštite od nasilja u porodici u Srbiji i rezultati istraživanja pravne prakse sudova u Beogradu / Nevena Petrušić, Slobodanka Konstantinović-Vilić
   U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 4 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2008. – Str. 185-238.
   ISBN 978-86-7148-087-1
128    Pravna klinika – metod učenja i rodnog senzibilisanja studentkinja/studenata prava / Nevena Petrušić, Slobodanka Konstantinović Vilić, Natalija Žunić
   U: Temida. – Beograd : Viktimološko društvo Srbije, 2008. – Br. 3 (2008), str. 5-26.
   ISSN 1450-6637
129    The right of the child to freedom of expression under the new family legislation of the Republic of Serbia / Nevena Petrušić
   U: Facta universitatis. Series Law and Politics. – Niš : University, 2008. – Vol. 5, No 1 (2007), str. 25-38.
   ISSN 1450-5517
130    Sistem besplatne pravne pomoći / Nevena Petrušić
   U: Pravni život : tematski broj. Pravo i međunarodne integracije. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2008.- God. 57, tom 5, br. 13 (2008), str. 501-524
   ISSN 0350-0500
131    Međunarodno pravni diskurs politike prema deci / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić
   U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 3 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2009. – Str. 69-96.
   ISBN 978-86-7148-103-8
132    Obeležavanje desetogodišnjice našeg časopisa Temida / Nevena Petrušić, Vesna Nikolić-Ristanović, Marina Kovačević-Lepojević
   U: Temida. – Beograd : Viktimološko društvo Srbije, 2009. – Br. 1 (2009), str. 69-72.
   ISSN 1450-6637
133    Postupak za lišenje roditeljskog prava / Nevena Petrušić
   U: Bilten sudske prakse. – Niš : Okružni sud, 2009. – Br. 30 (2009), str. 93-111.
   ISSN 1452-6603
134    Rešavanje sporova mirnim putem / Nevena Petrušić
   U: Zakonodavni i institucionalni okvir nezavisnog sudstva u Republici Srbiji : zbornik radova / urednici Miroslav Lazić i Irena Pejić. - Niš : Pravni fakultet : Fondacija Konrad Adenauer, 2009. - Str. 119-144.
   ISBN 978-86-7148-100-7
135    Standardi EU o pružanju pravne pomoći u prekograničnim sporovima / Nevena Petrušić
   U: Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspektive. Sv. 2 / /urednici Nataša Stojanović, Srđan Golubović/. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publika cije, 2009. - Str. 101-124.
   ISBN 978-86-7148-099-4
136    Standardi EU o pružanju pravne pomoći u prekograničnim sporovima / Nevena Petrušić
   U: Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspektive : zbornik sažetaka / /urednici Nataša Stojanović, Srđan Golubović/. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publika cije, 2009. - Str. 78.
   ISBN 978-86-7148-091-8
137    Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova u bugarskom pravu / Nevena Petrušić
   U: Nova zakonska rešenja u oblasti zaštite potrošača / urednici Zoran Nikolić, Momčilo Đorđević. - Kragujevac : Ekonomski fakultet 2009. - Str. 59-74.
ISBN 978-86-87485-02-0
138    Zaštita životne sredine u građanskom sudskom postupku / Nevena Patrušić
   U: Osnove prava životne sredine. - Novi Sad : Pravni fakultet, 2009. - Str. 217-244.
   ISBN 978-86-7774-051-1
139    Evropski standardi i principi rešavanja sporova putem medijacije / Nevena Petrušić
   U: Evropska zajednica naroda i univerzalne vrednosti / Gordana Vukadinović i Agneš Kartag-Odri urednice. - Novi Sad : Novosadska asocijacija za teoriju, etiku i filozofiju prava, 2010. - Str. 250-260.
   ISBN 978-86-86635-03-7
140    Građanskopravna zaštita od diskriminacije na prostoru Zapadnog Balkana / Nevena Petrušić
   U: Aktuelne tendencije u razvoju i primeni evropskog kontinentalnog prava : tematski zbornik radova. Sv. 2. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. - Str. 157-170
   ISBN 978-86-7148-119-9
141    Građanskopravna zaštita od diskriminacije na prostoru Zapadnog Balkana / Nevena Petrušić
   U: Aktuelne tendencije u razvoju i primeni evropskog kontinentalnog prava : zbornik sažetaka. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. - Str. 70.
   ISBN 978-86-7148-112-0
142    Građanskopravna zaštita od zlostavljanja na radu u pravu Republike Srbije / Nevena Petrušić
    U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 5 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. – Str. 125-138
   ISBN 978-86-7148-121-2
143    Međunarodni standardi zaštite starijih osoba od diskriminacije, zlostavljanja i zanemarivanja / Nevana Petrušić, Slobodanka Konstantinović-Vilić
   U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 5 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. – Str. 241-266
   ISBN 978-86-7148-121-2
144    Odrednice u enciklopediji / Nevena Petrušić
   U: Srpsko-albanski pravni leksikon = Leksikoni juridik serbisht-shqip //glavni urednik Nevena Petrušić/. - Beograd : Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, 2010. - 749 str. ; 24 cm
   ISBN 978-86-6187-014-9
145    Instrumenti pravne zaštite od nasilja u porodici u Srbiji : funkcionisanje, efikasnost i nedostaci / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić
   U: Prava žrtava i EU : izazovi pružanja pomoći žrtvama / urednice Vesna Nikolić-Ristanović, Sanja Ćopić. - Beograd : Viktimološko društvo Srbije, 2011. - Str. 69-86.
   ISBN 978-86-87971-22-6
146    Međunacionalni odnosi i zaštita manjinskih prava u Srbiji / Danijela Gavrilović, Nevena Petrušić
   U: Migracijske i etničke teme. - Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 2011. - God. 27, br. 3 (2011), str. 419-440.
   ISSN 1333-2456
147    Međunarodni pravni diskurs zaštite starijih osoba od diskriminacije, zlostavljanja i zanemarivanja / Nevena Petrušić i Slobodanka Konstantinović-Vilić
   U: Pravni život. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2011. - Br. 7-8 (2011), str. 101-120.
   ISSN 0350-0500
148    Porodičnopravna zaštita od nasilja u porodici / Nevena Petrušić
   U: Pravna klinika za zaštitu prava žena : priručnik za rad studentkinja/studenata / priredile Slobodanka Konstantinović Vilić, Miomira Kostić. - Niš : Pravni fakultet : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2011. - str. : 139-150.
   ISBN 978-86-7148-123-6
149    Postupak pred Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti / Nevena Petrušić
   U: Stari u Srbiji : problemi i izazovi : zbornik radova. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta : Centar za socijalni rad "Sveti Sava", 2011. - Str. 69-82.
   ISBN 978-86-7148-132-8
150    Postupak u potrošačkim parnicama prema novom Zakonu o parničnom postupku / Nevena Petrušić
   U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 1 / [urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 119-132.   
ISBN 978-86-7148-148-9
151    Prava žena u braku i porodici / Nevena Petrušić
   U: Pravna klinika za zaštitu prava žena : priručnik za rad studentkinja/studenata / priredile Slobodanka Konstantinović Vilić, Miomira Kostić. - Niš : Pravni fakultet : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2011. - str. : 83-108.
   ISBN 978-86-7148-123-6
152    Pravila stalnog arbitražnog suda u postupku mirenja kao metoda rešavanja ekoloških sporova / Nevena Petrušić
   U: Ekologija i pravo: tematski zbornik / [urednici Predrag Dimitrijević, Nataša Stojanović ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 363-384.
   ISBN 978-86-7148-146-5   
153    Pravila stalnog arbitražnog suda u postupku mirenja kao metoda rešavanja ekoloških sporova / Nevena Petrušić
   U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija "Ekologija i pravo", Niš, 18. maj 2011 ; glavni i ogovorni urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović/. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 60
   ISBN 978-86-7148-129-8
154    Pravna zaštita dece u Srbiji i međunarodni standardi / Nevena Petrušić, Ivana Stevanović
   U: Prava žrtava i EU : izazovi pružanja pomoći žrtvama / urednice Vesna Nikolić-Ristanović, Sanja Ćopić. - Beograd : Viktimološko društvo Srbije, 2011. - Str. 87-102.
   ISBN 978-86-87971-22-6
155    Prevencija trgovine ljudima u Republici Srbiji / Nevena Petrušić
   U: Trgovina ljudima: pravna zaštita u međunarodnim i nacionalnim okvirima / uredili Predrag Dimitrijević, Miomira Kostić, Saša Knežević. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2011. - Str. 207-215.
   ISBN 978-86-7148-137-3
156    Sastavljanje podnesaka / Nevena Petrušić
   U: Pravna klinika za zaštitu prava žena : priručnik za rad studentkinja/studenata / priredile Slobodanka Konstantinović Vilić, Miomira Kostić. - Niš : Pravni fakultet : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2011. - str. : 67-72.
   ISBN 978-86-7148-123-6
157    Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova u pravu Srbije / Nevena Petrušić
   U: Pravni život : tematski broj. Pravo i odgovornost. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2011. - Br. 11, tom 3 (2011), str. 751-770.
   ISSN 0350-0500
158     Građanskopravni instrumenti za suzbijanje govora mržnje koji se širi posredstvom medija: supstancijalni i procesni aspekt / Nevena Petrušić
   U: Međunarodna naučna konferencija "Mediji i ljudska prava" : zbornik sažetaka / [glavni i odgovorni urednik Predrag Dimitrijević]. - Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2012. - Str. 10.
   ISBN 978-86-7148-156-4
159    Građanskopravni instrumenti za suzbijanje govora mržnje koji se širi posredstvom medija: supstancijalni i procesni aspekt / Nevena Petrušić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : tematski broj. Mediji i ljudska prava. - Niš : Pravni fakultet, 2012. - Br. 61 (2012), str. 75-96.
   ISSN 0350-8501
160    Integrisanje studija roda u univerzitetski sistem obrazovanja / Nevena Petrušić, Slobodanka Konstantinović Vilić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : tematski broj. Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru. - Niš : Pravni akultet, 2012. - Br. 62 (2012), str. 17-40.
   ISSN 0350-8501
161    Modeli rodne senzitivizacije obrazovanja pravnika/pravnica / Nevena Petrušić, Slobodanka Konstantinović Vilić
   U: Prava djeteta i ravnopravnost polova - između normativnog i stvarnog : zbornik radova. - Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2012. - Str. 426-449.
   ISBN 978-99938-57-25-9
162    Procesni položaj poverenika za zaštitu ravnopravnosti u antidiskriminacionim parnicama / Nevena Petrušić
   U: Pravni život : tematski broj. Pravo i moral. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2012. - Br. 11, tom 3 (2012), str. 905-922.
   ISSN 0350-0500
163    Austrijski model pomoći i podrške detetu u postupku za uređivanje roditeljskog staranja i ličnog kontakta / Nevena Petrušić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2013. - Br. 65 (2013), str. 161-180.
   ISSN 0350-8501
164    Diskriminacija i pravna zaštita od diskriminacije / Nevena Petrušić
   U: Pravna klinika za zaštitu prava žena - norme i praksa : zbornik radova / urednica Slobodanka Konstantinović Vilić . - Beograd : Autonomni ženski centar : Niš : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2013. - Str. 173-215.   
   ISBN 978-86-87505-12-4
165    Evropski standardi i principi rešavanja sporova putem meditacije / Nevena Petrušić
Dostupno na: http://natef.net/downloads/Nevena_Petrusic.pdf
166    Novi pravni režim dobrovoljnog smeštaja osoba sa mentalnim smetnjama u psihijatrijske ustanove / Nevena Petrušić
    U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 3 / [urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2013. - Str. 17-44.   
ISBN 978-86-7148-178-6
167    Novi Zakon o medijaciji - putevi i stranputice jednog zakonodavnog procesa / Nevena Petrušić, Jelena Arsić
   U: Izbor sudske prakse. - Beograd : Glosarijum, 2013. - Br. 12 (2013), str. 22-29.
   ISSN 0354-3226
168    Novi Zakon o medijaciji - putevi i stranputice jednog zakonodavnog procesa / Nevena Petrušić, Jelena Arsić
   U: Novine u zakonskim rešenjima: zbornik radova / redaktor Nebojša Šarkić. - Beograd : Glosarijum, 2013. - Str. 196-221.
   ISBN 978-86-6297-005-3
169    Novine u postupku za prinudnu hospitalizaciju osoba / Nevena Petrušić
   U: Pravni život: tematski broj. Pravo i dostojanstvo - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2013. - God. 62, br. 9, tom 1 (2013), str. 323-344.
   ISSN 0350-0500
170    Sastavljanje podneska / Nevena Petrušić
   U: Pravna klinika za zaštitu prava žena - norme i praksa : zbornik radova / urednica Slobodanka Konstantinović Vilić . - Beograd : Autonomni ženski centar : Niš : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2013. - Str. 255-259.   
   ISBN 978-86-87505-12-4
171    Pravne klinike za zaštitu prava žena kao model rodno senzitivnog obrazovanja / Nevena Petrušić, Slobodanka Konstantinović Vilić
   U: Pravna klinika za zaštitu prava žena - norme i praksa : zbornik radova / urednica Slobodanka Konstantinović Vilić . - Beograd : Autonomni ženski centar : Niš : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2013. - Str. 23-30.   
   ISBN 978-86-87505-12-4
172    Prinudno izvršenje sudskih odluka u porodičnopravnim stvarima - (ne)moć države / Nevena Petrušić
   U: Međunarodni naučni skup "Vladavina prava i pravna država u regionu": rezimei referata. - Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2013. - Str. 70-71.
173    Rodni režim u braku i porodici / Nevena Petrušić
   U: Pravna klinika za zaštitu prava žena - norme i praksa : zbornik radova / urednica Slobodanka Konstantinović Vilić . - Beograd : Autonomni ženski centar : Niš : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2013. - Str. 53-76.   
   ISBN 978-86-87505-12-4
174    Tragovi actio communi dividuno u srpskom postupku za razvrgnuće suvlasničke zajednice / Nevena Petrušić, Anđelija Adamović
   U: Međunarodni naučni skup "1700 godina Milanskog edikta" : [zbornik sažetaka]. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2013. - Str. 49.
175    Tragovi actio communi dividuno u srpskom postupku za razvrgnuće suvlasničke zajednice / Nevena Petrušić, Anđelija Adamović
   U: 1700 godina Milanskog edikta : zbornik radova. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2013. - Str. 131-152.
   ISBN 978-86-7148-176-2
176    Diskriminacija i zaštita od diskriminacije / Nevena Petrušić
   U: Mobilna pravna klinika: od institucije ka žrtvi / priređivači Miomira Kostić, Darko Dimovski, Ivan Ilić. - Niš : Centar za publikacija Pravnog fakulteta, 2014. - Str. 49-68.
   ISBN 978-86-7148-181-6
177    Kolektivna pravna zaštita: evropski pristup / Nevena Petrušić
   U: Međunarodna naučna konferencija "Usklađivanje prava Srbije sa pravom Evropske unije": zbornik sažetaka. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2014. - Str. 49.
178    Kolektivna pravna zaštita: evropski pristup / Nevena Petrušić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2014. - Br. 68 (2014), str. 303-324.
   ISSN 0350-8501
179    Medijacija u okviru službe poverenika za zaštitu ravnopravnosti / Dragana Ćuk, Nevena Petrušić
   U: Medijacija: principi, proces, primena. - Beograd : Centar za primenjenu psihologiju, 2014. - Str. 365-380.
   ISBN 978-86-89377-08-8
180    Novi Zakon o medijaciji - nova rešenja za podsticaj razvoja medijacije u Srbiji / Nevena Petrušić, Jelena Arsić
   U: Medijacija: principi, proces, primena. - Beograd : Centar za primenjenu psihologiju, 2014. - Str. 131-158.
   ISBN 978-86-89377-08-8
181    Ostvarivanje prava na izdržavanje - ne(moć)države / Nevena Petrušić, Slobodanka Konstantinović Vilić
   U: Međunarodni naučni skup "Vladavina prava i pravna država u regionu. - Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2013. - Str. 405-418.
   ISBN 978-99938-57-31-0
182    Pravni status, uloga i nadležnost
Poverenika za zaštitu ravnopravnosti / Nevena Petrušić
   U: Temida. – Beograd : Viktimološko društvo Srbije, 2014. – Br. 2 (2014), str. 27-44.
   ISSN 1450-6637
183     Tipologija slučajeva diskriminacije Roma u pravnoj praksi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti / Nevena Petrušić
    U: Prilozi strategiji unapređenja položaja Roma / urednici Tibor Varadi, Dragoljub B. Đorđević, Goran Bašić. - Beograd : SANU : Zaštitnik građana Republike Srbije, 2014. - Str. [73]-91
    ISBN 978-86-7025-628-6
184    Upotreba statističkih podataka u antidiskriminacionim parnicama / Nevena Petručić
    U: Pravni život: tematski broj. Pravo i načelo savesnosti i poštenja - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2014. - God. 63, br. 12, tom 4 (2014), str. 33-50.
   ISSN 0350-0500
185    Uzajamni odnos postupka pred Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti i drugih antidiskriminacionih postupaka / Nevena Petrušić, Momčilo Grubač
    U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2014. - Br. 66 (2014), str. 69-88.
   ISSN 0350-8501
186    Značaj institucionalnih mehanizama za ostvarivanje rodne ravnopravnosti / Marijana Pajvančić, Nevena Petrušić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2014. - Br. 67 (2014), str. 25-45.
   ISSN 0350-8501
187    Financial abuse of older women in Serbia / Nevena Petrušić, Nataša Todorović, Milutin Vračević, Brankica Janković
   U: Journal of Elder Abuse & Neglect. Special Issue: Neglect, Abuse, and Violence Against Older Women. - Oxford : Routledge Open Select, 2015. - Vol. 27, Iss. 4-5 (2015), str. 410-421.
   ISSN 1540-4129 (on line)
Dostupno na: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08946566.2015.1094300
188    Institucionalni seksizam: prepreka efikasnoj zaštiti od nasilja u porodici / Nevena Petrušić, Slobodanka Konstantinović Vilić, Natalija Žunić
   U: Temida. - Beograd : Viktimološko društvo Srbije, 2015. - God. 18, br. 1 (2015), str. 31-54.
   ISSN 1450-6637
189    Legal capacity of the child in Serbian legislation / Nevena Petrušić
   U: Facta universitatis. - Niš : University, 2015. - Vol. 13, no. 2 (2015), str. 99-113.
   ISSN 1450-5517
190    Normative framework for the protection against genetic discrimination in Serbia / Nevena Petrušić
   U: Annals of the Faculty of Law in Belgrade. - Belgrade : Faculty of Law, 2015. - Year 63, No. 3 (2015), str. 75-90.
   ISSN 0003-2565
191    Parnice za zaštitu od diskriminacije / Nevena Petrušić
   U: Bilten sudske prakse Višeg suda u Nišu. - Beograd : Intermex, 2015. - 33 (2015), str. 131-152.
   ISSN 2335-0504
192     Posrednik u rešavanju sporova : nova profesija ili stara opsesija? / Nevena Petrušić, Jelena Arsić
    U: Novi propisi u Republici Srbiji : zbornik radova / redaktor Nebojša Šarkić. - Beograd : IP Glosarijum, 2015. - Str. 202-228 ; 21 cm
   ISBN 978-86-6297-021-3
193    Postupak za lišenja poslovne sposobnosti u pravu Srbije u kontekstu međunarodnih standarda o pravima osoba sa invaliditetom / Nevena Petrušić
   U: Međunarodna naučna konferencija "Pravo u funkciji zaštite slabijeg": zbornik sažetaka / [glavni i odgovorni urednici Milena Jovanović Zattila, Miroslav Lazić]. - Niš : Pravni fakultet, Centar Za publikacije, 2015. - Str. 150 ; 24 cm
   ISBN 978-86-7148-200-4
194    Postupak za lišenja poslovne sposobnosti u pravu Srbije u kontekstu međunarodnih standarda o pravima osoba sa invaliditetom / Nevena Petrušić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2015. - Br. 70 (2015), str. 905-922.
   ISSN 0350-8501
195    Pravni status i pozicija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u arhitekturi nacionalnih institucionalnih mehanizama za ravnopravnost / Nevena Petrušić
   U: Pravni sistem i zaštita od diskriminacije: zbornik radova. Sv. 1. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2015. - Str. 65-86.
   ISBN 978-86-6083-031-4
196    The role of the Commissioner for protection of equality in prevention of the gender-based discrimination / Nevena Petručić
   U: Gender equality in defence system: accomplishments and trends: abstract proceedings. - Belgrade: Strategic Research Institute, 2015. - Str. 15.
   ISBN 978-86-81121-13-9
197    Zakonski okvir zaštite od genetske diskriminacije u američkom pravnom sistemu / Nevena Petrušić
   U: Pravni život: tematski broj. Pravo i autonomija ličnosti. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2015. - God. 64, br. 9, tom 1 (2015), str. 341-360.
   ISSN 0350-0500
198    Child-friendly legal aid in civil court proceedings: International standards and the circumstances in the Republic of Serbia / Nevena Petrušić
    U: Facta universitatis. Series Law and Politics. - Niš : Univerzitet, 2016. - Vol. 14, no. 3(2016), str. 395-407.
   ISSN 1450–5517
199    Evropski principi pružanja pravne pomoći deci migrantima bez pratnje odraslih / Nevena Petrušić
   U: Deca i mladi kao deo sistema - zaštita ili sekundarna traumatizacija / priredili Miomira Kostić, Darko Dimovski, Zdravko Grujić. - Niš : Pravni fakultet : Centar za socijalni rad, 2016. - Str. 15-32.
   ISBN 978-86-7148-221-9
200    Novine u porodičnom sudskom procesnom pravu Crne Gore / Nevena Petrušić
   U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 6 / [glavni i odgovorni urednik Predrag Dimitrijević]. - Niš : Pravni fakultet, 2016. - Str. 41-62
   ISBN 978‐86‐7148‐227-1
201    Položaj i međusobni odnos Zaštitnika građana i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u pravnom sistemu Srbije / Aleksandar Molnar, Nevena Petrušić
   U: Kontrola u unutrašnjem, međunarodnom i pravu Evropske unije: zbornik sažetaka. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2016. - Str. 26-27.
   ISBN 978-86-7148-217-2
202    Posrednik u rešavanju sporova: nova profesija ili stara opsesija? (I deo) / Nevena Petrušić, Jelena Arsić
   U: Izbor sudske prakse. - Beograd : Glosarijum, 2016. - God. 24, br. 1(2016), str. 27-32.
   ISSN 0354-3226
203    Posrednik u rešavanju sporova: nova profesija ili stara opsesija? (II deo) / Nevena Petrušić, Jelena Arsić
   U: Izbor sudske prakse. - Beograd : Glosarijum, 2016. - God. 24, br. 2(2016), str. 29-32.
   ISSN 0354-3226
204    Postupak za kolektivnu zaštitu prava u bugarskom pravnom sistemu / Nevena Petrušić
   U: Ljudska prava - između ideala i izazova sadašnjosti: zbornik radova. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2016. - Str. 27-44.
   ISBN 978-86-6083-042-7
205    Postupci u porodičnim stvarima u savremenom vanparničnom procesnom pravu Nemačke / Nevena Petrušić
   U: Pravni život : tematski broj. Pravo i društveni imperativ. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2016 – Br. 11, tom 3 (2016), str.667-685.
   ISSN 0350-0500
206    Režim rešavanja prethodnih pitanja u ostavinskom postupku u kontekstu načela efikasnosti / Nevena Petrušić
   U: Dvadeset godina Zakona o nasleđivanju Republike Srbije: zbornik radova / kourednici Nataša Stojanović, Novak Krstić. - Niš : Pravni fakultet, 2016. - Str. 341-358.
   ISBN 9778‐86‐7148‐226‐4
207    Strah od kriminaliteta na teritoriji grada Niša: ispitivanje rodnih razlika / Slobodanka Konstantinović Vilić, Nevena Petrušić, Natalija Žunić
   U: Teme. - Niš : Univerzitet, 2016. - God. 40, br. 2 (2016), str. 661-678.
   ISSN 0353-7919
208    The role of the Commissioner for the Protection of Equality in prevention of gender-based discrimination / Nevena Petrušić
   U: Gender equality in defence system - accomplishments and trends: thematic collection of articles. - Belgrade : Institute for strategic research, 2016. - Str. 38-56.
   ISBN 978-86-81121-15-3
209    The status and correlations between the Ombudsman and the Commissioner for the protection of equality in the Serbian legal system / Nevena Petrušić, Aleksandar Molnar
   U: Legal, social and political control in national, international and EU law: collection of papers / Editors-in-Chief Miroslav Lazić and Saša Knežević. - Niš : Faculty of Law, 2016. - Str. 79-98.
   ISBN 978-86-7148-229-5
210    Diskriminacija pravnih lica: fenomenološke karakteristike i pravna zaštita / Nevena Petrušić, Kosana Beker
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2017. - Br. 75 (2017), str. 49-70.
   ISSN 0350-8501
211    Nacrt Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći Srbije: procena uticaja projektovanih rešenja ne decu korisnike besplatne pravne pomoći / Nevena Petrušić
   U: Projekat "Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU": zbornik radova. Knj. 4 / [glavni i odgovorni urednik Saša Knežević]. - Niš : Pravni fakultet, 2017. - Str. 49-68.
   ISBN 978-86-7148-236-3
212    ONLINE rešavanje sporova: put do pravde u globalizovanom svetu / Nevena Petrušić
   U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija Globalizacija i pravo, Niš, 21-22. april 2017. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2017. - Str. 160-161.
   ISBN 978-86-7148-233-2
213    Posredovanje javnih izvršitelja - Dometi i limiti / Nevena Petrušić, Jelena Arsić
   U: Pravni život : tematski broj. Pravedno pravo i stvarnost. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2017 – Br. 12, tom 4 (2017), str. 163-181.
   ISSN 0350-0500
214    Gender Mainstreaming in Legal Education in Serbia: A Pilot Analysis of Curricula / Dragica Vujadinović, Nevena Petrušić
   U: Annals of the Faculty of Law in Belgrade. - Belgrade : Faculty of Law, 2017. - Year 65, No. 4 (2017), CERIF: S112, S270, S272. - pp. 53-74.
   ISSN 0003-2565
215    Uvođenje rodne perspektive u pravničko obrazovanje u Srbiji – pilot analiza studijskih programa i udžbenika / Dragica Vujadinović, Nevena Petrušić
   U: Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije : Zbornik radova, knj. 7. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2017 . - str. 84-103.
   ISBN 978-86-7630-689-3
216    Socijalna funkcija svojine u kontekstu održivog razvoja / Marijana Pajvančić, Nevena Petrušić
   U: Međunarodna naučna konferencija „Pravo pred izazovima savremenog doba“ : zbornik sažetaka. –Niš : Pravni fakultet, 2018. – str. 136-137.
   ISBN 978-86-7148-245-5
217    The Social Function of Property Ownership in the Context of Sustainable Development / Marijana Pajvančić, Nevena Petrušić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2018. – Br. 79 (2018), str. 89-114.
   ISSN 0350-8501
218    Prilagođavanje pravne pomoći potrebama dece u kontekstu građanskog pravosuđa / Nevena Petrušić
   U: Pravni život : tematski broj. Pravo i zapovest razuma. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2018 – Br. 11, tom 3 (2018), str. 669-686.
   ISSN 0350-0500
219    Istraživanja prakse srpskih sudova u procesuiranju slučajeva nasilja u porodici : metodološki pristupi i ostvareni rezultati / Nevena Petrušić, Natalija Žunić
   U: Novi i stari oblici viktimizacije / Deveta konferencija Viktimološkog društva Srbije, Beograd, 29. i 30. novembar 2018. godine. - Beograd : Viktimološko društvo Srbije, 2018. - Str. 18-19.
220    Socijalni i pravno-ekonomski kontekst suzbijanja diskriminacije u Republici Srbiji / Nevena Petrušić
   U: Suzbijanje diskriminacije / [autori, autorice Dženana Hadžiomerović ... [et al.]. - Sarajevo : Fondacija Heinrich Böll Stiftung, Ured za Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i Albaniju, 2018. - Str. 89-109.
   ISBN 978-9958-577-22-2
221    Praksa sudova u Republici Srbiji u oblasti antidiskriminacije : tri studije slučaja / Nevena Petrušić
   U: Suzbijanje diskriminacije / [autori, autorice Dženana Hadžiomerović ... [et al.]. - Sarajevo : Fondacija Heinrich Böll Stiftung, Ured za Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i Albaniju, 2018. - Str. 67-88.
   ISBN 978-9958-577-22-2
222    Poslovna sposobnost u kontekstu ljudskih prava / Nevena Petrušić, Kosana Beker
   U: Odgovori na potrebe korisnika / priredili Darko Dimovski, Jelena Stanojević, Miomira Kostić. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta : Centar za socijalni rad "Sveti Sava", 2018. - Str. 119-136.
   ISBN 978-86-920449-3-9
223    Procesna operacionalizacija prava deteta na učešće u postupcima iz porodičnih odnosa u Porodičnom zakonu Srbije : stanje, izazovi i perspektive / Nevena Petrušić
   U: Porodični zakon - dvanaest godina posle / priredili Marija Draškić, Nebojša Šarkić, Jelena Arsić. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta Union : Službeni glasnik, 2018. - (Biblioteka Zbornici, komentari i priručnici ; 5). - Str. 167-185.
   ISBN 978-86-7952-002-9
224    Oslobođenje od prethodnog plaćanja troškova postupka u kontekstu prava na delotvoran pristup pravdi / Nevena Petrušić
   U: Bilten Apelacionog suda u Nišu. - Niš : Apelacioni sud u Nišu, 2018. - str. 105-124.
   ISSN 2217-4125
225    Interdisciplinarni pristupi u pravnim istraživanjima: izazovi u istraživanjima na području građanske procedure / Nevena Petrušić
   U: Međunarodna naučna konferencija “Pravo i multidisciplinarnost”, Niš, 12-13. april 2019 = Collection of Summaries / International Scientific Conference “Law and multidisciplinarity”, [Nis, 12th-13th April 2019] : zbornik sažetaka. - Niš : Pravni fakultet, 2019. - str. 265.
   ISBN 978-86-7148-255-4
226    Pojednostavljeni postupak za izdržavanje maloletne dece u procesnom pravu Nemačke / Nevena Petrušić
   U: Projekat "Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU": zbornik radova. Knj. 6 / [glavni i odgovorni urednik Saša Knežević, Dušica Miladinović-Stefanović]. - Niš : Pravni fakultet, 2019. - Str. 23-44.
   ISBN 978-86-7148-257-8
227    Granice građanskopravne odgovornosti poslodavca za diskriminatorske akte zaposlenih prema trećim licima / Nevena Petrušić, Mihajlo Cvetković
    U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2019. - Br. 7-9 (2019), str. 602-616.
   ISSN 0354-3501
228    Oslobođenje od prethodnog plaćanja troškova postupka u Republici Srbiji : zakonski režim i sudska praksa / Nevena Petrušić
   U: Zbornik radova s međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća" : Split, 17. i 18. listopada 2019. godine / [urednici Dinka Šago ... et al.]. - Split : Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet, 2019. - str. 71-93.
   ISBN 978-953-8116-31-5